Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 21 december 2010

Stöd "Assyrier utan gränser " nu i juletid!

Som ni alla vet så kämpar jag för att de irakiska assyrierna/syrianerna skall få hjälp...antingen med att få stanna kvar i Sverige eller med att få hjälp på plats i Irak så att de kan fortsätta att leva i det land där de är ursprungsbefolkningen. Det finns en förening som heter "Assyrier utan gränser"...se deras länk HÄR. Om ni vill göra en god gärning denna jul...skänk en slant till dem!

Budgeten för utgiftsområde 22 - kommunikationer i riksdagen idag.


Idag hade trafikutskottets sin budgetdebatt om utgiftsområde 22 som är vårat utgiftsområde. Inom detta budgetområde finns drygt 40 miljarder som vi snart skall klubba igenom i kammaren. Mycket diskussion blev det om Öresundbroavgiften. Jag ställer mig bakom alliansens beslut om att låta samma regler gälla på denna bro som för alla andra broar och vägavsnitt . När avtalen skrevs mellan Danmark och Sverige 1991 fanns inte järnvägslagen som kom 2004 där man överlåter till Banverket /Trafikverket att bestämma avgifterna och inte låta riksdagen detaljstyra detta. Som det är i dagsläget så subventionerar vi skattebetalere Öresundbrons tågpassagerare med 324 miljoner kr per år....det anser inte jag är rimligt trots det pågående Skåneupproret! Få se vad som händer i kammaren vid voteringen idag...Sverigedemokraterna lär stödja de rödgrönas reservation....

lördag 18 december 2010

Svensk sjöfart - diskussionen fortsätter.....

Rädda den svenska sjöfarten genom att ge tydliga riktlinjer för att åter få fd. svenska fartyg att flagga in till Sverige...det är huvudbudskapet i artikeln som Alf Svensson och jag skrev i Dagens Industri i torsdags...nu har även Teknikdebatt.se tagit upp artikeln och för debatten vidare...bra...fortsätt så och vi kommer att påverka de övriga i alliansen till en framtid för svensk sjöfart.

torsdag 16 december 2010

Ibland kommer nåt bra även från Aftonbladet!

Hittade denna artikel av Johan Hakelius i Aftonbladet...läs och begrunda!

Gotlänningarna har skäl att hämnas på Danmark

Gotland har flest tonårsaborter i landet, låga gatupriser på hasch och är, näst Jämtland, det län där den lägsta andelen unga fortsätter till högskolan. Vems fel är det?

Kanske danskarnas.

Valdemar Atterdag brandskattade Visby 1361. Dessförinnan hade han slagit ihjäl 1 800 gutar. Denna kränkning och skriande oförrätt har aldrig gottgjorts. Är det konstigt att gotlänningarna påverkas negativt av detta ouppklarade, koloniala trauma?

Så skulle man kunna resonera. Man skulle inte tas på allvar. Men man skulle kunna resonera så.
Den politiska ideologi som drev lördagens knallhatt resonerar på just det sättet. Med stöd av diverse intellektuella målas en historia upp av att allt elände i muslimska länder är västs fel, med början i korstågen. I den mån inhemska makthavare bär skuld, gör de det i egenskap av västvärldens nickedockor.

Man kan invända att om danskarna denna dag cirklade över Visby i stridshelikoptrar och sköt prick på civila, skulle det finnas skäl för gutar att vara förbannade. Det är sant. Men krigen i Afghanistan och Irak började inte med att amerikanerna till varje pris ville ta livet av landens invånare. De började med att makthavare i dessa länder ville ta livet av västerlänningar.
Vilket för oss tillbaka till huvudspåret.

Det som driver bombande islamister är något ytterst modernt: en självömkande känsla av att vara kränkta. Det bästa svaret de kan hitta på sina länders oförmåga att förvalta sitt kulturella arv, är att straffa de som lyckats bättre. Det handlar inte om tro. Det finns otaliga muslimer som är del av kulturell, teknisk och annan utveckling. Men de är det i västvärlden, eller vid västinfluerade institutioner.

Sedan i lördags har många påpekat att vi inte får dra alla muslimer över en kam. Självklart. Men bombmannen var också sjukgymnast. Ingen har påpekat att vi inte ska dra alla sjukgymnaster över en kam. Varför?

Skälet är inte bara en puttrande "islamofobi". Skälet är också att det inte finns organiserad terrorism baserad på fysioterapi, men att det faktiskt finns organiserad terrorism som åberopar islam. Dess grogrund är inte tron, utan en spridd, självömkande offeridentitet, som ger väst skulden för allt elände. Så länge den föreställningen lever kommer det vara lättare att producera terrorister än utveckling i muslimska länder.

Rädda den svenska sjöfarten!Idag har Alf Svensson och jag inne en debattartikel i Dagens Industri. Läs den HÄR.


Eftersom en nedkortad version publicerades i DI så publicerar jag här den hela versionen för mina läsare av min blogg:


Sverige behöver en ny visionär sjöfartspolitik!

Sjöfartsnäringen är av central betydelse för vår handel och vårt land. Genom en stor svenskflaggad handelsflotta kan Sverige påverka utformningen av de internationella reglerna för sjöfarten. Svensk sjöfartstradition är vidare förknippad med hög sjösäkerhet. Det är viktigt att Sverige fortsätter att vara pådrivande för bättre sjösäkerhet inom berörda internationella organ. Vid internationella kriser som direkt berör Sverige finns det ett betydande värde i att ha en egen handelsflotta som kan bidra till att säkra transportvägar till och från Sverige. Sjöfartsnäringen utgör navet i ett industriellt kluster med cirka 220 000 anställda i Sverige. Klustrets kärna utgörs av de 13 000 personer som är sysselsatta inom rederinäringen. Den svenska utbildningen av kvalificerad sjöpersonal har stor betydelse för kvaliteten i den svenska sjöfarten och sker i intimt samarbete med den svenska rederinäringen. Vid en utflyttning av svenska rederier skulle denna koppling försvinna, utbildningens kvalitet sänkas och framtidsutsikterna för eleverna försämras.

EU-kommissionen presenterade i januari 2009 centrala strategiska mål för Europas sjötransporter för tiden fram till 2018. Där för kommissionen fram bland annat att tydliga och konkurrenskraftiga EU-ramar för tonnagebeskattning, inkomstbeskattning och statligt stöd. Kommissionen betonar att EU-flaggstater står inför en skarp konkurrens från flaggstater utanför EU.

Nyligen presenterades en statlig utredning om svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar (SOU 2010:73). Där konstateras att de svenskflaggade fartygen har sämre förutsättningar än fartyg från närliggande konkurrentländer. Under 2009 och 2010 flaggades 80 fartyg ut från Sverige och då främst till vårt grannland Danmark. Regeringen får inte i det nuvarande svåra läget lägga ytterligare hinder och begränsningar på den svenska sjöfartsnäringen. Tyvärr utmärker sig Sverige gentemot andra sjöfartsnationer inom EU genom att inte ge sjöfartsnäringen möjlighet att betala tonnageskatt som alternativ till vanlig inkomstbeskattning. Vi anser, liksom utredaren, att möjligheten till tonnagebeskattning ska införas. Inte minst ur konkurrenssynpunkt är införandet av en tonnageskatt nödvändig för rederinäringens utveckling i Sverige. För att undvika ytterligare utflaggningar av fartyg på grund av bristande besked i tonnageskattfrågan, är det av största vikt att denna reform genomförs snarast.

Men det räcker inte med en tonnageskattereform. Sveriges regering måste se till att sjöfartsnäringen får likvärdiga konkurrensregler på alla relevanta områden. Vi anser att det måste till en ny vision för den svenska sjöfartsnäringen. En vision som innebär att det lönar sig att flagga tillbaka fartyg till Sverige. En vision som gör att Sverige åter blir en ledande sjöfartsnation med en stor handelsflotta. För att detta ska bli verklighet behövs först och främst en politisk attitydförändring och en vilja till förändring där ingen sten är för helig för att vändas på. Vi vill underlätta inregistreringen av fartyg till Sverige, överföra inspektionen till klassningssällskapen, se över stämpelskattens utformning och snabbt införa ett internationellt register för den svenska handelsflottan.

Ett svenskt internationellt register är centralt om vi skall kunna utveckla sjöfartsnäringen i Sverige. Den oro som finns från arbetstagarhåll för att personal kommer att sägas upp är kortsiktigt berättigad . Men om vi inte kan behålla näringen i Sverige så finns ingen arbetsmarknad kvar kring det svenska sjöfartsklustret och detta oroar oss långsiktigt. I Danmark fungerar det marina klustret som en stjärna med rederipersonal i mitten, omgiven av långa tentakler i form av angränsande näringar. Vi tror att införandet av ett svenskt internationellt register kan leda till en liknande positiv utveckling även i vårt land. Vi kan skapa en bra ”kringarbetsmarknad” om vi bara kan få vår handelsflotta att öka. I sammanhanget är det också viktigt att påpeka att ett internationellt register endast ska omfatta handelsflottan. Färjetrafiken, där det största antalet anställda finns, kommer inte att beröras.

Det finns också ett behov av att förenkla regelverken för den svenska sjöfarten. Idag är rutinerna för bland annat besiktning och certifiering mycket krångligare och dyrare för svenska redare jämfört med vad som gäller för deras norska kollegor. Kostnaderna för att föra svensk flagg bör sänkas. Det är idag tre gånger dyrare att registrera ett fartyg under svensk flagg jämfört med dansk eller norsk flagg.

Vad Sverige behöver är en hållbar och framtidsinriktad vision för den viktiga sjöfartsnäringen som ger mod till våra redare, framtidstro för våra sjömän och energi för forskare och innovatörer att utveckla näringen. Det vill vi ställa oss bakom!


Alf Svensson, Gränna
EU-parlamentariker för Kristdemokraterna,

Annelie Enochson, Göteborg
Riksdagsledamot för Kristdemokraternamåndag 13 december 2010

Debatt om järnvägssituationen i Sverige


Debatten om situationen för järnvägen idag i riksdagen var förutsättningsbar...de rödgröna skyller på att tågen står stilla på oss i alliansen ....utan att inse att det eftersatta underhållet är deras del i kakan.


Alliansen höjde under förra mandatperioden de årliga anslagen för järnvägens drift och underhåll med ca 1,8 miljarder kronor, från cirka 3,8 miljarder till 5,6 miljarder. Det är en höjning med 47 procent mellan 2006 och 2010.


Jag lyfte fram i debatten problemen med att SJ inte har vinterväderdeklarade sina nya tåg.


Och det är mycket pengar - 20 nya snabbtåg för 2 miljarder och 20 nya höghastighetståg för 5 miljarder. Tågen som köps in måste klara det svenska klimatet. Tågen måste helt enkelt vara vinterväderdeklarerade!

Upphandlingen måste ske utifrån kvalitet. Det behövs också ett system för vintertestning av tåg, på samma sätt som idag sker för bilar. När Trafikverket godkänner tåg för trafik i Sverige tittar de idag endast på ett säkerhetsperspektiv, inte på driftsäkerheten. Denna prövning skall självklart kompletteras med ett driftsäkerhetskrav.

Poliser överallt i Stockholm.

Idag var jag ute och julhandlade efter att vi haft en aktuell debatt i riksdagen om järnvägen. Det kändes gott att komma ut och lufta sig efter debatten och jag gick i centrala Stockholm och njöt av det fina vintervädret. Överallt möttes jag av poliser som kom och gick två och två. Poliserna vill synas för att skapa trygghet efter den hemska självmordsmördarens terorrattack i lördags. Och trygghet skapar de... det kändes gott att se dem och de andas trygghet när de kommer lugnt stosande nedför gatorna. Jag är glad över att våra poliser inser allvaret och finns mitt ibland oss. Glad för att julruchen fortsätter som vanligt. Glad för att inte rädslan tagit överhand.
Glad för att självmordmördaren inte lyckades i sitt uppsåt att döda flera än sig själv.

söndag 12 december 2010

Trendbrott vi kan vara utan - självmordsmördare i Stockholm!

Igår hände det! Mitt i julruchen i Stockholms city så utlöste en självmordsmördare ett bombälte - av misstag eller förtidigt , det vet man inte. Men uppenbart är att han skulle ta med sig mera i sin mordkomplett än vad resultatet blev igår. Mannen bar sex rörbomber och en ryggsäck full med spikar - hade detta utlöst på Drottninggatan hade det blivit en massaker!

Självmordmördaren hade skickat hot innan att detta skulle ske och hotet var skrivet på arabiska och svenska. Anledningen till mördarhandlingen är Lars Vilks målningar och våra soldater i Afganistan. Vilka konsekvenser kommer detta att få för framida konstnärer och vår grundmurade yttrandefrihet?

Nu har även Sverige hamnat på kartan av de länder som har terrorattacker. Jag är oroad för framtiden . Jag klistrar in nedan vad Mats Tunehag precis skrivit på sin blogg...det ligger mycket i detta!

" 2010-12-12 08:02
En evangelikal självmordsbombare i Stockholm?


Det var ingen evangelikal självmordsbombare som slog till i Stockholm lördagen den 11 december. Det var ingen pingsttant med knut i nacken eller frälsningssoldat i uniform. Det var ingen representant från Livets ord eller från Svenska evangeliska alliansen. Eller en katolik.
Men kom ihåg: Alla människor är kapabla till ont och gott, oavsett kön, religion, ras, ålder, politisk övertygelse eller ekonomisk status.
Men när det gäller terrordåd på 2000-talet så begås i stort sett alla attentat av muslimer och de flesta är dessutom riktade mot muslimer. Det är inte islamofobi - det är faktum.
Alla muslimer är inte terrorister och många tar avstånd från dylika dåd. Men i stort sett alla dagens terrorister är muslimer. Så var det även i Stockholm denna decembernatt 2010.
George Bush kallade islam för en fredens religion. Tony Blair och Barak Obama säger att alla religioner i grunden vill en och samma sak. Idioti i kubik. Det är som att säga att alla politiska ideologier är och vill samma sak – i grund och botten. Är Labour samma som Tory? Demokrater samma som republikaner? Nazister som liberaler? Kommunister som kristdemokrater? Nonsens!
Kristen tro är inte detsamma som buddustisk tro. Islam är inte i grunden samma sak som ateism. Att helt frikoppla islam från diskussionen om terrordådet i Stockholm vore som att frikoppla kommunismen från Stalins terror och Maos massmord.


Lite verklighetsförankring vore bra. "

onsdag 8 december 2010

Right Livelihood Award till Nnimmo Bassey
I måndags delades det "alternativa nobelpriset" ut till fyra värdiga kandidater i riksdagens andra kammarsal. Priset heter egentligen Right Livelhood Award. Jag fick äran att introducera arkitekten och miljökämpen Nnimmo Bassey från Nigeria som under många år kämpat för att uppmärksamma vilka konsekvenser det får för landet när de stora oljebolagen utvinner olja. Det blir miljökatastroferna och mänskliga katastrofer som inte världen uppmärksammar. Här nedan ser du min introduktion:


Ladies and Gentleman

Resist, mobilise and transform are some of the key words for Nnimmo Bassey - and, it seems as if he has always tried to combine academics - art - and action in his work. When he studied architecture in Nigeria, in the late seventies, he became aware of unjust economic relations and wanted to work for change. In the eighties he got involved in human rights issues and wrote articles and made cartoons as a way to alert. In the nineties the particular relationship between environmental rights and human rights became very clear to him in the context of the Niger Delta where peaceful protest against pollution by big oil corporations often ended up in violent repression. This was when he, together with others, built up Environmental Rights Action, but also a time when he had to go into hiding, and a time when his book 'Poems on the run' was published. "Keep the oil in the soil, the coal in the hole and the tar sand in the land" - are words one can hear from Nnimmo Bassey, recently re-elected Chair for Friends of the Earth International. He has a way with words this man. Please, Nnimmo Bassey, welcome up to deliver your words of this evening!

torsdag 2 december 2010

¨Barnens bästa är tid med föräldrarna!


Läste en intressant artikel på Newsmill om Barnens bästa som vi fattade beslut om igår i riksdagen. Artikeln är skriven av HAROs ordförande Madeliene Wallin. En artikel som jag ställer mig bakom.

onsdag 1 december 2010

Barn som "försvinner" - det vill säga rövas bort!

Läste på bloggen för Saknade Barns Nätverk om min motion...läs gärna den ni oxå. Nu har tre små barn försvunnit från en mamma i Göteborg...polisen anar att det kan vara bortrövande till annat land....det händer igen och igen.....varför är det inte flera som agerar??

Tågstrul igen - men skyll på den som skuld har!

Denna vinter började med tågstrul igen och vår nya infrastrukturminister ,Catharine Elmsäter - Svärd, får rycka in i TV och morgonsoffor och förklara att nya spår bygger man inte över en natt. Trots att det låter som bortförklaringar så är det den förra S regeringen skull att vi har det som vi har det nu. Låt mig försöka förklara - den förra infrastrukturplanen som S regeringen antog skulle sträcka sig mellan 2004 - 2015 och var rejält underfinansierad med 65 miljarder - man hade alltså fler projekt än man hade pengar för och kunde alltså inte komma igång med bland annat nya spår och underhåll av befintliga spår. Alliansregeringen antog förra mandatperioden en ny infrastrukturplan som sträcker sig mellan 2010 - 2021 och där hela planen är finansierad från dag 1. Vi har i denna plan i snitt 5, 4 Miljarder/år för drift och underhåll av järnväg. Alliansregeringen har oxå höjt anslagen rejält för just drift och underhåll för järnväg. För åren 2002 - 2006 med S regeringen var anslagen 14, 9 Miljarder för drift och underhåll av järnväg. Under alliansregeringens första mandatperiod höjdes anslagen till 19, 8 Miljarder och under denna mandatperiode blir det en ytterligare höjning till 20, 9 Miljarder för drift och underhåll till järnväg....så vi satsar. MEN det äroxå tågoperatörernas ansvar att ha underhåll på sina vagnar och lok....och där brister det betydligt!!!

lördag 13 november 2010

Manifestation till stöd för de förföljda kristna i Irak!


Idag kl 13.00 talade jag på Götaplatsen för att visa mitt stöd för de förföljda kristna i Irak. Det var de samlade syrianska/assyriska kyrkorna och Svenska och Angelikanska kyrkan som anordnade denna manifestation. Vi var ca 1500 personer. Manifestationståget gick från Götaplatsen till Domkyrkan där det var förbön för de förföljda kristna i Irak. Mitt tal kan du se nedan:


Tal på Götaplatsen – lördagen den 13 november 2010

Ärade åhörare,

Söndagen den 31 oktober gick många irakiska kristna till den katolska kyrkan ,Vår Frus Befrielsekyrka, i Bagdad för att fira gudstjänst som dom alltid brukar göra varje söndagskväll. Just denna söndag slutade gudstjänsten i ett blodbad där ett 50 – tal personer dödades.

Militanta islamister rusade in mitt under bibelläsningen i gudstjänsten och började skjuta vilt omkring sig. Enligt ögonvittnen dödades direkt en av de två prästerna . Enligt ett annat ögonvittne sköt terroristerna ihjäl människor som djur, som om de inte vore värda någonting.

När säkerhetsstyrkor anlände till platsen utlöste de islamistiska terroristerna sina självmordbälten och dödade alla omkring sig. Al-Qaidas irakiska gren ”Iraks islamska stat” tog på sig ansvaret för dådet på sin webbsida.

Al-Qaida pekar nu ut alla kristna i Irak som måltavlor var de än befinner sig. Enligt experter är syftet att eliminera den kristna närvaron i landet antingen genom att döda de troende eller få dem till att förkasta sin tro eller fly.

Illdåden fortsatte denna vecka med attacker tidigt under onsdagsmorgonen mot kristna hem i stadsdelen Doura. I denna attack dödades fyra människor och ett dussintal skadades.

Rädslan sprider sig bland de kristna i Bagdad och i hela Irak. Vem kommer att drabbas nästa gång? Vågar jag gå till kyrkan mera? Vågar jag överhuvudtaget gå ut?

Vad som just nu pågår är en etnisk rensning av de kristna i Irak. Iraks kristna har varit måltavla för många mord och kidnappning de senaste 7 åren. Hundratals kristna irakier har dödats och flera kyrkor har attackerats. Många flyr landet för att försöka hitta en fristad i Europa eller i Amerika. Irak, precis som resten av Mellanöstern, håller på att tömmas på sina kristna.

2003 räknade man med att det bodde cirka 1, 5 miljoner kristna i Irak – idag räknar man med att bara är drygt hälften kvar. Det är ett trauma för de drabbade och det förändrar demografin i området på ett högst påtagligt sätt.

Vi har många kristna irakier boende i vårt land, de kan kallas för assyrier, syrianer, kaldeer, men alla har de ett gemensamt – de är alla kristna. För många av dem går tankarna tillbaka till första världskriget då runt en och halv miljon assyrier, syrianer , kaldeer och armenier dödades av en enda anledning – de var kristna!

Detta hände medan världen såg på utan att ingripa. Låt inte detta hända igen! Därför är denna manifestation så viktig!

De kristna i Irak måste ges skydd och självstyre i de områden där de är i majoritet. De kristna i Irak måste få status som ursprungsfolk och få sina politiska och kulturella rättigheter tillgodosedda i Iraks grundlag. Minoriteterna måste representeras i det Iraks politiska beslutande forum.

Europadomstolen har den 22 oktober informerat bland annat Sverige om att domstolen till vidare kommer att begära att avvisningar skall ställas in för samtliga irakiska ärenden då en sådan begäran framställs av klaganden. Fram till dess domstolen hunnit bedöma situationen i Irak vill man alltså att Sverige och andra berörda länder skall avvakta med återvändandet till Irak.


Jag är glad över att få vara en av er alla som vill protestera mot att mellanöstern töms på sina kristna, som vill protestera mot islamisternas vansinnesdåd i Bagdad och som vill protestera mot att kristna flyktingar idag sänds tillbaka till Irak från Sverige.

Tack!

onsdag 10 november 2010

Valövervakning i Azerbadjan med förseningar och incidenter!


Kom tillbaka till Stockholm igårkväll sent efter några dagar i Baku i Azerbadjan och som valövervakare där. Resan började med att vi kom fram till Baku efter en resa som tog oss 35(!)timmar.Det började med en försening från Arlanda för det var för blåsigt i Frankfurt sedan var det dimma i Istanbul...vi missade alla connection flights som vi kunde missa....Kom fram sent på fredagkväll och missade alla briefingar den dagen.Natten till valdagen så vaknade jag av ett hemskt hjärtskärrande skrik ifrån rummet intill. Efter att jag ringt security så rusade jag in i rummet och hittade en ung prostituerad flicka som den tokige hotellgrannen hade försökt strypa!Försökte trösta, lindra och göra vad jag kunde för att flickan skulle komma ur chocken , allt medan den tokige grannen snurrar runt och security vakterna storögt tittar på. Det var uppenbart att för dem var den lilla 22 åriga flicka inget värt. Efter en dryg timme och med hjälp av två andra hotellgäster (engelska BP arbetare) fick vi lugnat flickan, tvättat av henne och sänt iväg henne i en taxi hem. Flickan ville inte ha doktor eller polis eftersom prostitution är olagligt i Azerbadjan (!) Jag fick byta rum eftersom jag inte ville bo grannen med den tokige torsken. Det blev dåligt med nattsömn den natten och redan klockan 7 på morgonen , söndagen, började vi vår övervakning av valet. En valövervakning som höll på tills kl 21,30 på kvällen. Väl tillbaka på hotellet hade jag och BP killarna ett möte med Duty Managern för att försöka få honom att inse det allvarliga i situationen och vad som kunde ha inträffat... han verkade förstå så småningom om än inte till fullo allvaret i denna kriminella handling...att försöka strypa en person ! På måndagen vid vår briefing var jag trött och mör...sedan var en resa hem som bara tog 8 timmar....hade dock bedrövligt ont i öronen eftersom jag drog på mig en förkylning i Baku. Så kan en helg för en riksdagsledamot se ut...men detta bryr väl inte sig Expressen om att skriva när man kan skriva om bjudresor och annat som späder på politikerföraktet!

fredag 5 november 2010

Valobservatörsuppdrag i Baku men fast i Ismir i Turkiet!

Imorse lämnade jag Arlanda för att åka till Baku i Azerbadjan via Frankfurt. Flög Lufthansa ....men vi var en timme försenade från Stockholm och missade planet till Baku. Blev ombokade till Turkish airlines och skulle åka via Istanbuul till Baku. Men vi fick inte landa i Istanbul för det var dimma...tror vi...fast det syntes inte så från planet. Har nu suttitsuttit i planet på Ismirs flygplats i två timmar...börjar bli svettigt i planet. Det är en annanledamot Marie Norden och jag som skall övervaka valet i Azerbadjan på söndag. För OSCE s räkning Idag fredag skulle vi möta oppositionen och media. Vi skulle även möta pappan till en av de unga bloggarna som fick 3 års fängelse för att de "förtalat"staten.denna paragraf används mycket godtyckligt på medborgarna och olika kristna grupper i landet. Det dör 1 person i månaden av misshandel på polisstationer och fängelser i Azerbadjan.

onsdag 27 oktober 2010

Bortrövade barn fortsätter att beröra mig!


Pressmeddelande


– Det måste finnas en riskbedömning för olagliga bortföranden av barn till andra länder i samband med vårdnadstvister. Föräldrars intresse att träffa sina barn utan inskränkning kan inte gå före barnens säkerhet och speciellt om man kan misstänka att barnet kommer att föras bort utomlands. Olovliga bortföranden måste bemötas förebyggande i bättre utsträckning än idag.


Det säger den kristdemokratiska riksdagsledamoten Annelie Enochson från Göteborg. Hon har motionerat om bortrövade barn under riksdagens allmänna motionsperiod. Motionen i sin helhet kan läsas här.


– Det saknas ett förebyggande riskbedömningsinstrument i samband med vårdnadstvister. Svenska domstolar utnyttjar alltför sällan möjligheterna att detaljera anvisningar kring hur umgänget ska gå till. När det konstaterats en risk för bortförande bör förälderns umgängesrätt med snabbhet inhiberas. Föreligger risk för olovliga bortföranden bör domstolarna uttryckligen förordna att ingen av föräldrarna får åka utomlands med barnet, fortsätter Annelie Enochson.


– Det larmnummer, 116 000 som EU-kommisionen för flera år sedan upprättade för att användas i brådskande fall av försvunna barn har ännu inte aktiverats i Sverige. Larmnumret kan komma att bli ett centralt verktyg för återförande av barn, men då måste det implementeras. Information om numret måste också nå ut till allmänheten. Det är hög tid att regeringen tar initiativ för detta och lanserar det för allmänheten, avslutar Annelie Enochson.


För mer information:
Annelie Enochson
Riksdagsledamot
tel. 08-786 44 20
mobil. 070-65 50 650


Jonathan Lindgren
Politisk sekreterare
tel. 08-786 53 08
mobil. 070-558 69 77

söndag 24 oktober 2010

Motionstiden lider mot sitt slut i riksdagen.


I början av varje riksmöte så är det den allmänna motionstiden då alla ledamöter ivrigt skriver ned vad de vill ha av förändring utanför och innanför Sveriges gränser. Ett valår blir det kanske inte så många helt nya motioner utan flera uppdaterade som man vill fortsätta att driva. För min del har jag lagt 23 motioner....inte alls så många som när man satt i opposition men nu kan man ju ringa ett samtal till ministern eller på annat sätt lättare påverka och behöver inte ta omvägen över motionsskrivandet. Det är så att 99 % av alla våra motioner avslås...så man kan fundera över nyttan av detta verktyg. Dock tror jag att motionsskrivandet skall fortsätta men kanske spritt under hela riksmötet som det är i den kommunala politiken.

Många motioner som jag lagt är sådana som om inte jag lägger dem så är det få som bevakar detta område. Jag har lagt motiner om att förebygga att barn rövas bort från Sverige, ändring i skuldsaneringslagen, livshjälp istället för dödshjälp, uigurernas situation, motverka antisemitism mm.

Vi bör inte lägga motioner i eget utskott utan tanken är ju att vi där skall prata direkt med vår minister. Men det kommer ändå motioner om att förbättra sjöfartens villkor i Sverige även om inte jag står som direkt undertecknare så står jag bakom dem.

fredag 8 oktober 2010

Fortsätter i Trafikutskottet!Pressmeddelande
Stockholm den 8 oktober 2010


Annelie Enochson fortsätter i trafikutskottet


- Just nu utflaggas svenska fartyg till våra grannländer i en destruktiv utveckling för svensk sjöfart. Jag vill verka för en förändring där vi kan styra om utvecklingen. Vi ska ha Europas bästa sjöfartspolitik!


Det sade den kristdemokratiske riksdagsledamoten Annelie Enochson från Göteborg i samband med att hon av partiet nominerats till ordinarie ledamot i trafikutskottet. Riksdagen röstar formellt om utskottsplatserna den 12 oktober.


- Jag är jätteglad att få fortsätta i trafikutskottet och att där kunna arbeta vidare med de frågor som regeringen inte helt lyckades sy ihop under förra mandatperioden, fortsätter Annelie Enochson.


- Utöver sjöfartsfrågorna kommer jag att fortsätta arbeta med frågor som transportsäkerhet för gods på väg liksom trafiksäkerheten för allmänna fordon, avslutar Annelie.

torsdag 7 oktober 2010

Vår riksdagsgrupp!


I måndags efter uppropet tog vi ett kort på hela riksdagsgruppen...en grupp som dock ändrades efter att Stefan Attefall blev minister och Andreas Carlson blev ny ledamot...vi får ta nytt kort men till dess...håll tillgodo med detta kort!

Rebiya Kadeer på Sverigebesök - svenska översättningen klar!


Idag var Rebiya Kadeer på besök i riksdagen och vi åt lunch tillsammans. Hon är en otrolig stark liten kvinna med stor kärlek och mjukhet . Hon är ledare för den uiguriska folkgruppen på 11 miljoner. Hennes självbiografi om "The Dragon Fighter av Alexandra Cavelius kom ut sommaren 2009 . Nu är den översatt på svenska av Matilda Narin och släpps idag på Narin förlag.

Lite bakgrundsfakta om Rebiya Kadeer:

¤ Vi träffades första ggr i juni 2005 och då var hon nyligen frisläppt från de kinesiska fängelset där hon tillbringade nästan 6 år varav 2 år i en isoleringscell utan att få tala, skriva , läsa eller träffa någon människa.

¤ Sedan har Rebya Kadeer besökt Sverige två ggr till 2008 och 2009 och jag är så glad över de banden som finns mellan svenska folket och det uiguriska folket.

¤ Uigurerna är en folkgrupp på cirka 11 miljoner och Rebiya är kallad Uigurernas moder för sin kamp mot de kinesiska myndigheternas grova övergrepp på denna minoritetsgrupp.

¤ 2004 fick Rebiya Raftopriset som är ett människorättspris som delas ut i Norge. Hon är nominerad till Nobels fredspris ett antal ggr och även till Right Livelhood priset.

¤ Rebiya är 11 barns mor och just nu sitter två av hennes söner i kinesiska fängelser för brottet att de är Rebiyas barn.

¤ Rebiya har en märklig historia som innebär att hon var en framgångsrik affärskvinna , räknad som en av de rikaste kvinnorna i Kina, byggt upp sin förmögenhet på klädförsäljning och export, suttit i Det kinesiska folkets konsultation – ett slags nationellt forum, varit Kinas representant i kvinnokonferensen i Beijing 1995.

¤ Rebiya lyftes på kvinnokonferensen fram som ett exempel på en vällyckad kvinnlig entreprenör och en slags modell för vad en kvinna från en av Kinas många minoritetsfolk kan uppnå.

¤ Men hennes man som var en frispråkig journalist i en uiguriskspråklig tidning måste 1996 fly till USA då Kina rensade ut all opposition.

¤ Detta medförde att Rebiya blev utkastad ur forumet men hon började nu istället använda sin position och förmögenhet genom att starta språkskolor för uiguriska barn och undervisa muslimska kvinnor hur man bedriver affärer, startade nåt som kom att kallas för ” De tusen mödrarnas rörelse” – en fredlig handelsorganisation som blev förbjudet av myndigheterna. Hon hjälpte uiguriska ungdomar med missbruksproblem och kämpade för att uigurerna själva skulle få förvalta Xinjiang naturrikedomar.

¤ Den uiguriska minoriteten upplevde att kinesiska myndigheter översvämmade den olje och gasrika provinsen med etniska kineser. Samtidigt som uigurerna blev utsatta för övergrepp, mord och politiska motiverade arresteringar.

¤ 1999 fick Rebiya nog – hon hade sänt flera brev till de kinesiska kommunistledarna där hon påpekade förhållanden som hennes folk levde under men utan att något skedde. Hon träffade då några amerikanska kongressledamöter för att visa dem några tidningsurklipp från kinesiska tidningar – utanför hotellet blev hon arresterad och blev dömd till 8 års fängelse – 5 och ett halvt år av dem fick hon avtjäna innan hon utvisades till USA 2005.

¤ Sedan juni 2006 är Rebiya Kadeer ordförande för exilorganistaionen Worls Uighur Congress, som bildades 2004 för att samla olika exilgrupper.

fredag 1 oktober 2010

Gräsrotsengagemang premieras i Right Livelihood

En av de tidigare pristagarna tillsammans med SÄRLA representanterna Annelie Enochson och Eva Johnsson

Igår hade SÄRLA lunch i riksdagen med Right Livelihoods VD Ole von Uexkull och juryn medlemmen Marianne Andersson. Tidigare under dagen hade det varit en presskonferens då årets pristagare presenterades. SÄRLA är styrelsen i riksdagen som är med och delar ut priset i riksdagen och där jag är en av medlemmarna. En av årets pristagare var Nnimmo Bassey från Nigeria som fick priset "för att ha avslöjat oljeproduktionens fruktansvärda ekologiska och mänskliga konsekvenser och för sitt inspirerande arbete för att stärka miljörörelsen i Nigeria och globalt".
Den andre pristagaren är biskop Erwin Kräutler , tysk boende i Brasilien, och som fick priset med följande motivering" för sin livslånga insats för ursprungsbefolkningens mänskliga och ekologiska rättigheter och för sina enträgna ansträngningar att rädda Amazonas skogar".
Två organisationer fick oxå priset på 50.000 euro vardera och det var SAPPROS i Nepal med Shrikrishna Upadhyay i spetesen. Motiveringen till deras pris lyder " för att under många år visat på kraften i en mobilisering av lokala samhällen mot fattigdomens många orsaker, även under hot av politiskt våld och instabilitet".
Organisationen PHYSICIANAS FOR HUMAN RIGHTS från Israel fick priset " för sin outröttliga kamp för allas rätt till hälsa i Israel och Palestina"
Det är så intressant och roligt att få vara en del i att detta pris delas ut i riksdagen varje år...i år blir det prisutedelning måndagen den 6 december i Andra Kammarsalen.

torsdag 23 september 2010

TACK alla ni som gett mig förtroendet att vara er riksdagsledamot!


Nu på morgonen så är alla 286 distrikten i Göteborg räknade och det står klart att jag åter fått förtroendet att representera Kristdemokraterna i Göteborg i riksdagen. Ett förtroende som jag kommer att förvalta väl. Jag fick 3208 personröster , vilka är 16, 46 % av alla de kristdemokratiska rösterna.

Jag är tacksam till Gud för detta förtroende och för alla mina vänner och bekanta som hjälp mig med fötter och händer att klara av denna valkampanj.....inte minst genom att dela ut min personvalsbrochyr till hushållen. Otroliga, fantastiska människor! Tacksam oxå för min underbara familj som verkligen varit helt enorma...inte minst med att sköta alla mina valafficher. Sören och Johan har varit ute mest varje kväll och satt upp nedvräkta valafficher och satt upp nya. Emma som sprungit benen av sig för att dela ut min personvalsbrochyr.I måndags togs alla mina valafficher ned...tror jag först av alla...så nu finns inte en valaffich med mig på stan som ligger och skräpar.

Det har varit en tuff valkampanj med ett tydligt resultat om vilken inriktning göteborgarna vill att partiet skall ha. Väljarna har alltid rätt! Jag kommer med allt som ligger i min makt att tjäna er väl!
måndag 20 september 2010

Åter igen feltolkad av en journalist!

Citerad i dagens Göteborgs -Post med ett uttalande som jag inte känner igen. Jag är väldigt glad över en fortsatt Alliansregering och hoppas att Miljöpartiet svarar positivt på en invit om samarbete. Om inte så blir fallet verkar Alliansregeringen bli beroende av ett passivt stöd från Sverigedemokraterna. Men ett samarbete med Sverigedemokraterna är naturligtvis uteslutet.

lördag 18 september 2010

En orädd "doer" och människorättskämpe i riksdagen!


Upptäckte denna intervju med mig i webbtidningen Epochtimes. En webbtidning som fokuserar på Kina och situationen där för dem som kämpar för mänskliga rättigheter.

Läs den innan du avgör vem som du skall KRYSSA för i valet...jag hoppas jag får ditt KRYSS!

Härligt att få prata till punkt i valets sista vecka - se webbTV:n!


I veckan var jag i Uppsala som gäst i programmet "Kväll med Ulf Ekman" tillsammans med mina kristdemokratiska kollegor Mikael Oscarsson och Roland Utbult. Där fanns oxå en jornalistpanel bestående av Elisabeth Sandlund, Dagen, Ruben Agnarsson, Världen Idag och Dick Erixon, samhällsdebattör och bloggare.


Det kändes så gott att få vara med i ett program där man får tala till punkt och bli lyssnad till...SVT skulle lära mycket av de olika webbTV kanalerna där man låter politiker och journalister med integritet få prata och framföra sina åsikter utan att pådyvlas åsikter.
fredag 17 september 2010

Företagarna presenterar den mest företagsvänlige politikern


Nu duggar resultaten från organisationer tätt inför valet för att vägleda väljare att kryssa för rätt person. Företagarna har presenterat sin lista med de mest företagsvänliga politikerna ...jag ligger i topp i Göteborg med 5 stjärnor. Känns roligt och det är bra att det märks att man har många företagare i familjen som gör att man förstår deras problematik.


SEA´s rekommenderade kandidater till riksdagen - läs!

Svenska Evangeliska Alliansen har ställt en del frågor till oss som kandiderar till riksdagen och rekommenderar sedan de kandidaterna vilka bäst stämmer överens med de frågor som SEA driver...jag blev en av de rekommenderade kandidaterna. Känns bra att min värdegrund lyfts fram!

Se vidare denna länk... http://www.sea.nu/viewNavMenu.do?menuID=71

onsdag 15 september 2010

De hoppas på kryss.

Läs denna länk från den tidningen Dagen idag.....handlar om oss som hoppas på kryss och förtroende från väljarna!

tisdag 14 september 2010

Se Annelie Enochson på Öppna Kanalen!

Se gärna detta inslag från Öppna Kanalen...den sänds på fredag och lördag mellan 18.30 och 18.45 över Göteborg. Programmet heter "13 minuter med Annelie Enochson" med under rubriken - " Ett samtal mellan riksdagsledamoten Annelie Enochson (kd) och Rasmus Troedsson".

måndag 13 september 2010

KRYSSA Annelie Enochson till riksdagen!


I dagens GT finns en artikel om mig, min valbuss och min personvalskampanj...läs gärna den....och KRYSSA Annelie Enochson till riksdagen!

onsdag 8 september 2010

LO betalar för (S ) kampanjarbetare.

Kommer hem efter en dags kampanjande på gator och torg runt om i Göteborg. Överallt på torgen möter man unga människor med LO´s röda T-shirt på sig delande ut sossarnas valmaterial. Jag pratade med en av dem som glatt berättade att hon får betalt av LO för att dela ut sossarnas valmaterial...hon jobbar 4 timmar per dag fram till valet.

Så bara för en upplysning...ni som tycker att fackavgiften är för hög inom LO skall veta att era fackliga avgifter betalar dessa ungdomars lön som kampanjarbetare för sossarna....bara som en upplysning i denna valspurtens tidevarv....

Enkätundersökningar är intressanta i en valspurt!

I dessa dagar när valslutspurten sätter in så är det viktigt att inte bara lyssna på vad kandidaterna säger att de skall göra om de blir valda utan oxå vad de verkligen gjort. Löften duggar kraftigare än ett göteborgsk regn i november.

Saknade Barns Nätverk kom ut med en guide om dem i riksdagen som intresserat sig och drivit frågor om de kidnappade barnen. Läs vilka som engagerar sig på denna webb.

lördag 4 september 2010

Överskuldsatt är ett livslångt fängelse!

Idag fick jag efter flera veckors väntan äntligen in min artikel i Göteborgs -Posten. Den handlar om alla dem som bollas och "säljs" mellan olika inkassoföretag. Det kan röras sig om personer som hade företag som gick omkull under den förra finanskrisen och som nu nästan 20 år efteråt fortfarande lever på existensminimum och ständigt är utsatta för dessa inkassoföretag.

Enligt statistik från Kronofogdemyndigheten finns just nu 175 000 stycken personer som sedan 2006 varit registrerade hos Kronofogden och som i dag (juni 2010) har en skuld över 30 000 kronor. Dessa personer kallas evighetsgäldenärer, vilket är en person som har haft varaktig löneutmätning hos Kronofogden i minst tre år för att betala av på sina skulder.

Bakom dessa siffror döljer sig ofta tragiska historier, där livets omständigheter lämnat människor med skuldbördor som de inte klarar av att bära. Detta är människor som inte ens kan hyra en släpkärra eller en videofilm, eftersom de får dras med sin betalningsanmärkning så länge skulden inte är helt återbetald.

I dagens Sverige riskerar alltså människor att fastna i Kronofogdens register på obestämd tid, med avlägsna möjligheter att återvända till ett normalt liv. Skuldsanering är tänkt att ge dessa svårt skuldsatta människor en sista utväg, men tyvärr finns det alltför många exempel på att den nuvarande lagstiftningen inte räcker till. Skuldsanering kan hjälpa vissa, men uppenbarligen blir många lämnade efter.

För oss kristdemokrater är det viktigt att människor får en rimlig chans att göra rätt för sig. En absolut preskriptionstid på 15 år bör införas för skulder som varit föremål för löneutmätning. Därefter avskrivs skulderna. Detta är något som skulle ge överskuldsatta chansen till ett nytt liv.

Den invändning som brukar resas mot liknande förslag är att de skulle kunna uppmuntra till riskfyllt lånande, eftersom man vet att skulderna ändå kommer att avskrivas. Den invändningen missar dock målet, eftersom det inte handlar om att avskaffa vare sig löneutmätning eller betalningsanmärkningar. Syftet med förslagen är att förhindra att skuldfällan blir ett fängelse som hindrar människor från att leva produktiva liv.

fredag 3 september 2010

ÄNTLIGEN - jourtelefon för bortrövade barn!

Den 25 maj i år fick jag priset "Årets Medförälder" för mitt arbete under många år med att hjälpa de kidnappade svenska barnen.

Svenska barn som kidnappas till annat land av en av sina föräldrar är ett glömt problem i dagens Sverige. Det rör sig om ett hundratal barn varje år och jag har kämpat för dessa barn i många år. Skrivit motioner och fått ett tillkänngivande av min motion i riksdagen hösten 2006 att regeringen skall agera kraftfullare....men ändå händer alldeles för lite! Jag har föreslagit att ett journummer skall inrättas dit vem som helst kan ringa för att rapportera att ett barn förvunnit . De som bemannar jourtelefonen ska ta emot samtal om saknade barn, vidarbefodra dem till polisen och stödja drabbade föräldrar. Numret är detsamma i hela EU och finns aktivt i många länder redan men inte i Sverige.


Nu har ÄNTLIGEN Post - och telegrafstyrelsen fått i uppdrag att se till att journumret kommer igång! Jag är så glad för att mitt arbete har givit resultat...och gladast för att alla saknade barn kommer att få snabbare hjälp i framtiden!!

söndag 29 augusti 2010

Lyssna på närradion 94,9 MHZ på tisdag kl 19-20 i Göteborg

Tisdag 31 augusti 2010

Ett program med och om Annelie Enochson, en av de starkaste profilerna i kampen mot det antiisraeliska propagandakriget i Sverige.
Riksdagskvinnan Annelie Enochson berättar om sig själv och om sin politiska övertygelse.
Hon berättar om sina visioner, både vad gäller Sverige och det svenska förhållningssättet gentemot staten Israel.
Vad betyder det att vara kristen?
Finns det verkligen en judeo-kristen tradition?
Svaren på detta och en hel del annat får vi höra tisdag den 31/8.
Välkommen att lyssna!
FiM - föreningen
FRED I MELLANÖSTERN
Sänder radio varje tisdag med ett nytt program och ny programledare

Lyssna på FiM varje vecka
Tisdag kl 19 – 20 med repris söndag kl 08 – 09
Du kan lyssna överallt:

- i Göteborgsregionen på 94,9 MHz
- över internet via Göteborg Närradioförenings hemsida
www.gnf.nu_klicka på Lyssna live längst upp till höger
- FiMs hemsida

lördag 28 augusti 2010

Sann solidaritet är kristdemokraternas varumärke!Under tre dagar har jag haft hjälp av ett gäng från Streeth Church som ville komma och hjälpa mig i min personvalskampanj. Vilka killar och tjejer! Street Church brukar vara med på Hultsfredsfestivalen när den fanns, olika festivaler runt om i landet och vara lyssnande medmänniskor mitt bland stöket och buset. Det var en glädje att se hur fint de behandlar alla tilltufsade människor som vi mötte och lyssnade in dem. Detta är kristdemokrati när det är som bäst ute bland verklighetens folk! Jag är glad över att de varit med mig några dagar och kunnat ge av sina livshistorier och lyssnat in andras...goda samtal behövs i en valrörelse!

fredag 27 augusti 2010

Svar från UD på min fråga om Pakistan

Idag fick jag svar på min fråga om hjälp till Pakistan...från UD...läs nedan mitt pressmeddelande


Pressmeddelande
Stockholm den 27 augusti 2010

Annelie Enochson (KD) välkomnar svar från biståndsministern:

Pakistan behöver solidaritet i praktisk handling

– Det känns bra för mig att regeringen agerar kraftfullt för att bistå Pakistan. Redan har vi bidragit med nästan 140 miljoner kronor. Sverige ska vara ett solidariskt land som sträcker sig ut när katastrofer drabbar människor i vår omvärld.

Det säger Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot, angående svaret på sin skriftliga fråga till biståndsminister Gunilla Carlsson.

– Biståndsminister Gunilla Carlssons redogör utförligt i sitt svar på min fråga för de svenska insatserna till det katastrofdrabbade Pakistan. De svenska har bland annat bidrar det svenska stödet till att 50~000 människor får tillfälliga bostäder, 510~000 människor får tillgång till rent dricksvatten, 3~000 barn får mat och 20~000 barn får kläder. Det tycker jag är ett uppmuntrande besked, säger Annelie Enochson.

– Situationen är akut och många människor behöver direkta hjälpinsatser. Behoven kommer också att vara stora under en längre tid framöver. Vi har ett solidariskt ansvar för att hjälpa de katastrofdrabbade människorna i Pakistan, säger Annelie Enochson.


För mer information:
Annelie Enochson
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna
Telefon: 08- 786 44 20
Rebecca Söderström
Politisk sekreterare
Telefon: 08-786 53 57

onsdag 25 augusti 2010

Israelvänner att rösta på till riksdagen - ändrat blogginlägg!

Idag är det onsdagen den 8 september när jag går in och ändrar i ett blogginlägg...det är nog första ggr jag gör det... jag tar bort en hänvisning till en annans blogg. Varför? Jo, för imorse blev jag uppringd av en journalist på Västnytt som ville prata om sociala medier och mitt inlägg om israelvänner och hänvisning till en blogg där jag omnämdes. Väl på plats och kameran rullar så kom andra frågor upp om bloggen som jag hänvisat till och vad som står i den.....hon ville få mig "dömd på grund av associationer". Journalisten ville få mig asscoierad med sverigedemokrater och islamafober.

De som känner mig vet att jag är en sann Israelvän , ingen Sverigedemokrat och ingen islamafob. Jag väljer därför att ta bort hänvisningen till bloggen från min blogg.

Jag gör detta trots att jag anser man måste kunna göra en hänvisning till ett visst blogginlägg utan att för den skull tvingas till att ta ansvar för vad andra skrivit på den bloggen genom tiderna.

Mera höghastighetståg till folket!

I DN igår stod det att nordiska snabbtåg skulle knocka flyget....BRA! Jag tror på snabbtågen...
inte bara mellan Köpenhamn och Stockholm utan framför allt mellan Köpenhamn och Oslo, via Göteborg. Det skulle innebära mycket för Göteborg att få snabbförbindelse direkt till kontinenten och Norge!

Mera snabbtåg till folket - ett vallöfte som jag vill se från Alliansen!

Höghastighetståg mellan Köpenhamn, Oslo och Stockholm skulle slå ut hela flygmarknaden, enligt en rapport från analysfirman Urbanet på uppdrag av EU-projektet Coinco Nord.
- Till och med dagens tåg skulle kunna ta halva flygmarknaden genom att förbättra framkomligheten. Ett riktigt höghastighetståg, som tar drygt tre timmar från dörr till dörr, tar hela flygmarknaden, säger Urbanetchefen Bård Norheim till NRK.
Restiden dörr till dörr Köpenhamn-Oslo är med tåg i dag över nio timmar, medan flyget tar runt fyra timmar. På sträckorna Köpenhamn-Stockholm och Stockholm-Oslo är flygets försprång mindre, men enligt Urbanet skulle man med dagens infrastruktur kunna komma ner i högst fem timmars restid med tåg mellan alla städerna.
Och med nybyggda höghastighetslinjer, som nu övervägs i flera av de nordiska länderna, skulle tågets restider hamna på högst tre timmar, alltså snabbare än flyget. Därmed skulle tågen, om biljettpriserna hålls rimliga, ta marknadsandelar på i praktiken 100 procent, enligt Urbanets rapport."

måndag 23 augusti 2010

Helsjukt, dunderdumt, megafel av LO!

LO ger sig in i valdebatten med urusla valafficher som säger inget annat än att LO står på huvudet och ser tillvaron upp och ned...gäller även på moralens område när de kan låna ut sina LO lägenheter till sexköpande fackpampar.

Det är bara så helsjukt, dunderdumt och megafel av LO.....lever vi i samma värld ?

fredag 20 augusti 2010

Snygga politiker får flest personröster !

Läste precis bloggen Emilstankar och såg mig själv på bild tillsammans med de andra fem som kryssade sig in i riksdagen 2006....rubriken på artikeln lyder " Snygga politiker får flest röster".

Hmm...vad skall man säga om detta? Läs och tyck till på min facebooksida :-)

torsdag 19 augusti 2010

Alliansens Träffpunkt i Göteborg invigdes idag!


Idag invigdes Alliansens Träffpunkt mitt på Avenyn. Band klipptes av de fyra partisekreterarna från Alliansen och tal hölls. Det finns en go i oss i Alliansen...vi har visat att vi kan samverka, vi levererar och vi visar vägen framåt! Förra valet 2006 var det ett maktskifte och nu 2010 kommer det att vara ett värderingsskifte när vi fortsätter att styra Sverige.

Det innebär att vi sätter människan framför kollektivet, tron på individens inneboende styrka framför offermentaliteten som finns i den rödgrönas bidragslinje samt att vi tror på familjens betydelse i att skapa det goda samhället!

onsdag 18 augusti 2010

Driftiga systrar på Adams Cafe´!

Systrarna Jaqueline, Kenora och Madeleine Isik .


Idag har jag träffat de driftiga och duktiga systrarna Isik som tagit över pappa Adams Cafe´på Frölunda Torg. Dessa tre systrar öppnade ett mysigt och välkomnade café i somras, mitt i semestern. Trots denna tidpunkt så har redan cafeét blivit en samlingspunkt för shoppande frölundabor och andra. Cafeét är trevligt inrett i modern och behaglig cafestil som känns inbjudande för alla slags människor. Alla kan hitta sin favorithörna, antingen i sofforna, på de höga stolarna eller vanliga bord....eller varför inte på utsidan och kolla in folk! Pappa Adam har länge drivit Shoppingcafét mitt på Frölunda Torg men nu går driften vidare till de tre döttrarna.


Detta med de små företagen som går i arv till driftiga barn är något som jag gläds över. Våra företagare behövs och de ger arbetstillfällen åt många. Systrarna har redan anställt ett antal för att klara av alla kunderna!


Små företagare - sträck på - ni behövs - vi behöver er!


Besök gärna mitt FAVORITCAFÈ i Göteborg!

tisdag 17 augusti 2010

Samvetsfrihet måste försvaras!

Idag har jag en artikel inne i Dagen om att försvara samvetsfriheten. Läs den på webben eller här nedan. Glöm inte att skriva under på uppropet i Manifestet för Samvetsfrihet!

Människovärdet, den klassiska synen på äktenskapet och allas rätt till samvets- och religionsfrihet är områden som behöver försvaras också av oss politiker.

Jag vill med detta inlägg uppmärksamma det nyligen presenterade manifestet till stöd för samvets-, yttrande- och religionsfrihet. Samvetsmanifestet bygger på artikel 9 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter och har undertecknats av representanter för ett brett spektrum av svensk kristenhet.

De flesta om inte alla politiker säger sig vilja verka för ett gott samhälle. Det finns en önskan om att förbättra människors villkor, särskilt utsatta människors situation. Som politiker vill man med sitt uppdrag vara med och förbättra världen - åtminstone en del av den. Vad innebär det i praktiken? Vilket samhälle vill vi sträva efter?

Tillgång till grundläggande fysiska mänskliga behov är självfallet en del av det goda samhället. Manifestet pekar emellertid på några andra viktiga förutsättningar för det goda samhället, nämligen respekt för människovärdet, samvets- och religionsfrihet samt äktenskapets och familjens betydelse som fundament i samhället.

Kristna värderingar bär samhällsbygget.

Ett gott samhälle byggs på goda värderingar och måste vila på en värdegrund som bär från generation till generation. Jag som kristdemokrat arbetar med den judisk-kristna etiken som grund för mitt politiska arbete. I det arbetet ingår bland annat att arbeta för ett samhälle där familjen är den grundläggande gemenskapen och där föräldrarna har frihet att välja skola och barnomsorgsform. Om vi kan skapa trygga barn och ungdomar får vi också ett tryggare Sverige. Vi måste dessutom bli mycket bättre på att ta tillvara de äldres erfarenhet och kompetens i bygget av ett gott samhälle.

Det är också viktigt att fortsätta arbetet för den klassiska synen på äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna. Vi kan konstatera, att det i dagens samhälle förekommer olika samlevnadsformer och realistiskt sett kommer det att vara så även i framtiden. Det får emellertid aldrig råda något tvivel om att det är äktenskapet mellan en man och en kvinna som är normen i samhället, samt att familjen är den grundläggande och viktigaste enheten i vårt samhällsbygge. Detta måste vara vårt tydliga budskap även i tider när budskapet på gator och torg är ett annat och den politiska korrektheten tenderar att göra oss räddhågsna och kväva debatten.

Mänskliga rättigheter för alla överallt.

Ett gott samhälle måste bygga på principen om alla människors lika värde och värdighet. För alla människor utan undantag gäller att människans värde är inneboende och okränkbart. Jag tänker därför försöka fortsätta att vara en röst för de i samhället som ingen röst har. I mitt fall har det bland annat tagit sig uttryck i ett engagemang för bortrövade barn, misshandlade kvinnor, äldre samt utsatta minoriteter. Min röst för ett erkännande av folkmordet på kristna grupper i Turkiet 1915-1923 är ett exempel. Antisemitism och människohandel är också aktuella företeelser som inte hör hemma i ett gott samhälle och därför måste motverkas.

Samvets-, yttrande-och religionsfrihet.

Enligt Europakonventionens artikel 9 har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

För att dessa rättigheter ska få någon verklig betydelse krävs ett aktivt ställningstagande från politiskt håll. Det måste därför vara varje politikers skyldighet att försvara dessa friheter.
Inom Kristdemokraterna talar vi om att det finns gränser för politiken. Det finns områden som människor själva måste få besluta och bestämma. Ett av de absolut viktigaste områdena rör just människors val av religion. Staten och det offentliga får inte ta sig rätt att ta ställning i frågor som enligt religionsfriheten varje medborgare själv har rätt att bestämma över.

Precis som författarna till Manifestet skriver, är det ett stort privilegium att leva i ett demokratiskt samhälle, där alla medborgare har rätt att delta i den politiska processen. Jag vill därför som politiker göra allt jag kan för att stärka demokratin och för att lagar och rättsystem ska vara rättfärdiga, speciellt när det gäller att skydda den svage vid livets början och vid livets slut.

Jag vill stå för människovärdet, respektera den klassiska synen på äktenskapet och skydda allas rätt till samvets- och religionsfrihet.

Annelie Enochson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Göteborg

torsdag 12 augusti 2010

Information om Pakistans situation från regeringen

Ibland får man svar snabbare än på en direkt fråga från en riksdagsledamot till regeringen...imorgon kommer Gunilla Carlsson informera om vad Sverige gör för Pakistan.......

se nedan...återkommer när jag har mera info....

http://www.regeringen.se/sb/d/13380/a/150378

Pressmeddelande 12 augusti 2010
Utrikesdepartementet

Inbjudan:

Gunilla Carlsson om läget i Pakistan och Sveriges humanitära insatser
Fredag 13 augusti kl 08.30 bjuder biståndsminister Gunilla Carlsson in till en pressträff för att beskriva vad Sverige gör med anledning av den svåra humanitära situationen i Pakistan.
Gunilla Carlsson kommer också vid pressträffen att presentera den nya policyn för humanitärt bistånd som regeringen beslutade om idag.

onsdag 11 augusti 2010

Carl Bildt - vad gör Sverige för det översvämningsdrabbade Pakistan?

Mitt i valarbetet får jag ett mail från några vänner i Pakistan som beskriver det oerhörda kaoset som råder i det översvämmade landet. Det känns som om tiden stannar upp när man inser hur bra vi har det och hur annorlunda situationen är för mina medmänniskor......

Jag vill ha reda på vad vi i Sverige gör för att hjälpa till i nöden. Så här lyder min fråga:

De senaste dagarnas rapporter från det katastrofdrabbade Pakistan har innehållit skakande bilder och uppgifter. Minst 1600 personer har omkommit i översvämningarna och tusentals har evakuerats. Sammanlagt beräknas nästan 14 miljoner personer ha drabbats av översvämningarna och enligt FN kommer runt fyra miljoner människor behöva matsändningar i tre månader framöver.
Situationen är akut och många människor behöver direkta hjälpinsatser. Behoven kommer också att vara stora under en längre tid framöver.

Hur avser utrikesministern verka för att Sveriges regering tar en aktiv del i att bistå Pakistan med akut nödhjälp i översvämningskatastrofen samt uppbyggnad och matsändningar under tiden framöver?


Kommer att skriva på bloggen när Carl Bildt svarar mig.

måndag 9 augusti 2010

Sverige behöver bli MYCKET varmare och MYCKET mänskligare!

I Kvillebäcksprojektet röjdes det mycket mark...se text nedan.

Idag har vi i Kristdemokraterna presenterat vårt valmanifest. Känns som en bra kompassinriktning! Bland annat har vi sagt följande:

Under nästa mandatperiod vill Kristdemokraterna göra en särskild satsning för personer med funktionsnedsättning. Många privata företag, bland andra ICA och Max, har arbetat målmedvetet för att människor med funktionsnedsättning ska kunna arbeta hos dem. Vi menar att samma målmedvetenhet behövs i offentlig sektor. Därför vill vi att offentlig sektor nästa mandatperiod ska nyanställa 10 000 personer med funktionsnedsättning.

Vi som politiker kan framförallt påverka den offentliga sektorn och denna målinriktning med att skapa nya jobb för personer med funktionshinder känns både varmare och mänskligare.

Jag har under några år varit projektledare för två projekt på Hisingen i Göteborg. Det ena projektet som hette "Kvillebäcksprojektet" (numera Hökällan) arbetade med bland annat personer som hade svårt att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Genom detta projekt såg de sin potential, växte i självförtroende och kunde komma ut på arbetsmarknaden. Tror att de allra flesta människor vill känna att de kan bidra med sin insats för ett bättre och godare samhälle......genom bland annat sin arbetsinsats.

Alla människor behövs, alla människor kan göra en insats, alla människor är värdefulla - med denna inställning får vi ett varmare och mänskligare samhälle!

måndag 2 augusti 2010

Jag tror på familjen!

I förra veckan hade bloggen EMILSTANKAR detta inlägg från mig - nu tar jag det till min blogg oxå!

Jag tror på familjen. Familjen är en plats som är tänkt att värna föräldrarnas gemenskap och ge barnen trygghet. De allra flesta familjer i Sverige idag fungerar också så. Familjer som trygga miljöer för våra barn att växa upp i och där goda normer och beteenden på ett naturligt sätt förs över från en generation till en annan. Jag har under min tid som riksdagsledamot ofta undrat över varför en del politiker och journalister inte klarar av att man säger att man vill värna familjen. Det verkar som om de som själva har negativa erfarenheter i bagaget av dysfunktionella familjer inte klarar av att de allra flesta familjer fungerar bra och är goda uppväxtmiljöer för våra barn. ”Sörgårdsidyll” är för mig något positivt och eftersträvansvärt. Jag skulle vilja återupprätta mammorna och pappornas roll som förebilder för sina barn, ge dem råg i ryggen att våga stå för åsikten att trygga familjer är den bästa grunden för trygga barn. Ge föräldrar uppmuntran att, trots mänskliga brister, våga vara föredömen för sina barn och trygga med att de är de bästa föräldrar som deras barn kan ha. Tala om att de duger och kommer att klara sin föräldraroll bra samt att av trygga barn blir det trygga samhällsmedborgare.

De flesta familjer är inte som Lisbeth Salanders extrema antifamilj i Stieg Larssons böcker utan väl fungerande familjer. Det är viktigt att påpeka, att man från samhällets sida måste hjälpa familjer som trots allt inte fungerar. Dessa föräldrar och barn måste få ett tillräckligt stöd att hitta sin roll som just familj. En satsning på familjen är en god investering för den enskilda individen liksom för samhället i stort.

torsdag 29 juli 2010

Hatbrottslagen är problematisk !

Sedan lagen om hets mot folkgrupp utökades 2002 till att även inkludera homosexuella personer så tillkom svårigheter om vad som är brott mot denna specielle grupp. Förut innehöll lagen att man inte får hetsa mot någon på grund av religion, ras, etnicitet eller kön.
Sedan tillkom detta med att hets mot homosexuella att införas i lagen. Låt mig skriva detta med en gång...hets i alla dess former mot någon individ är fel och går det till våldshandling så skall det straffas! Vi har brottsbalken för detta ...om skydd för liv och lem. Men var är egentligen hets mot homosexuella? Efter att ha varit i Stockholm och Uppsala några dagar nu och läser om allt som skrivs i tidningarna om Pride festivalen så blir man bara beklämd! I dagens Expressen beskrivs Pridefestivalens invigning med följande ord..citat "Liksom tidigar år härskade glammen, schlagern och dekadansen under Stockholms Prides officiella invigningsfest igår". Jag tycker INTE det är ok att sprida löspenisar och fylla stan med ekivoka budskap...och att alla Stockholms flaggstänger flaggar med RFSL flagga. Jag tycker INTE heller det är ok att skattepengar går till att sponsra Pride och på detta sätt hylla dekadansen som följer i Prides spår.

Får man skriva så som jag gör nu i Sverige idag...eller är detta oxå hets mot folkgrupp, den homosexuella ? Förresten är homosexuella en folkgrupp??...tillhör jag isåfall då den hetersexuella folkgruppen som det är ok att hata eftersom vi inte omnämns i lagen om hets mot folkgrupp?

Ja, på Pride är det iallfall uppenbart...att min "folkgrupp" den får man hata...och allra mest vi som vill sätta familjen främst och vill att äktenskapet är mellan EN man och EN kvinna!

tisdag 27 juli 2010

SJ, Sj gamla vän..tänk att du lever än...nätt och jämt!

Sitter på X2000 från Skee till Stockholm. En resa på 5 timmar och min tanke var att arbeta dessa timmar med datorn...men det började strula med en gång. Först var det toaletten som var överfull...men det lyckades man åtgärda efter nån timme eller så. Värre var det med värmen...det var över 40 grader i kupen och först efter svettiga två timmar lyckades den duktiga personalen fixa så att AC kom igång. När man pratar med folk på tåget så är förtroendet för SJ på bottennivå. Märkligt att man kan få AC att fungera på varje liten buss men inte på X2000. Hörde talas om toalettstolar som ramlar ned, inget vatten på långa resor, dörrar som inte går att stänga....nu senast är det sprickor som finns i hjulaxlarna som gör att tågen inte kan köra så fort. ...även problem med bromsarnas förmåga att bromsa...känns marigt och ruggigt. Hur är det med säkerheten för oss passagerare undrar man. EURO Maint är den firma som skall underhålla SJ´s tåg...men vem kollar EURO Maint? Har SJ kapacitet att kolla att underhållet sker rätt? Verkar inte så! Måtte bara denna resa gå bra!

Tack EU´s utrikesministrar för sanktionerna mot Iran!

Igår blev det klart att EU´s utrikesministrar godkände nya sanktioner mot Iran för att försvåra att Iran skall utveckla sitt kärnenergiprogram och i förlängningen utveckla atomvapen. En realitet som övriga världen inser...dock inte vår Carl Bildt. Han har kategoriskt motverkat sanktioner....vem arbetar han för? Inte verkar det vara för världsfreden eller för Sveriges bästa! Tack till alla ni andra utrikeministrar för att ni begriper och inser faran med Irans energiprogram.

söndag 25 juli 2010

Vara jude i Malmö - antisemitismens fula tryne visar upp sig igen!

Läs denna skrämmande artikel av Donald Snyder om att vara jude i Malmö....vart är vi på väg? Jag tänker göra allt vad som ligger i min makt för att motverka att antisemitismen ökar i Sverige ! Den växer sig allt starkare och jag som politiker har ett ansvar att se till att den minskar !

Blir upprörd över att Marcus Eilenberg känner sig tvingad över att lämna Malmö för att det inte är tryggt att leva där som jude. Liknande erfarenheter finns i Göteborg. Vakna alla svenska medborgare och politiker och agera!

Donald Snyder skulle jag träffat när han besökte Sverige men jag hann inte med det mitt uppe i riksdagarbetet i våras. Glad över att utländska journalister skriver om antisemitismen när svenska journalister agerar som strutsar!

OAS möten i Borås - en riktig energikick!

Två vänner till Oas rörelsen - Carl -Eric Sahlberg och jag


Kom hem sent igårkväll efter två underbara dygn på OAS möten i Borås. Som alltid fantastiska möten, klok undervisning, god gemenskap och värmande vänskap! Man kan inte ha en bättre uppladdning inför valrörelsen ! Njöt av varje sekund. Nästa år kommer sommar OAS att vara i Kungsbacka...då hoppas jag många flera av mina göteborgs vänner kommer med!


Gä gärna i på OAS rörelsens hemsida och kom med i denna uppbyggliga kristna gemenskap....ditt inre kompass blir rätt inställt i denna miljö som präglas av en stor Gudsnärvaro.

onsdag 21 juli 2010

Satsa på medicinsk utbildning i etik.

Denna bild hör inte ihop med texten men är sommar för mig - Vår Sune och hans fantastiska Tjärnö jordgubbar som vi älskar .

Igår hade jag en debattartikel inne i Göteborgs - Posten om utbildning i medicinsk etik. En nödvändighet för att bevara människovärdet hela livet ut. Medförfattare med mig är Cecilia Wigström, kollega från folkpartiet i riksdagen. nedan kan du läsa hela artikeln om du inte lyckas hitta länken.

Satsa på utbildning i medicinsk etik

Den palliativa vården måste vidareutvecklas i hela landet. God vårdkvalitet förutsätter kompetent personal. Därför måste sjukvårdshuvudmännen avsätta större resurser för att ge utbildning i medicinetiska frågor, skriver Annelie Enochson (KD) och Cecilia Wigström (FP).

Under den senaste tiden har dödshjälpdiskussionen åter blivit högaktuell. Inte minst efter att Kim/Chandra Löfgren dog den 5 maj på Danderyds sjukhus. Kim blev 32 år och har sedan sex års ålder varit beroende av respirator för att leva. Nu är det många som lever ett bra liv med en respirator eftersom det egentligen är ett vanligt hjälpmedel. I Kim fall var respirator i kombination med en totalförlamning det som fick Kim att vilja avsluta sina dagar här på jorden. Kims beslut används nu av vissa för att driva samhället till att gå längre och erbjuda aktiv dödshjälp.

Svåra avvägningar

Detta är en svår debatt och inte sällan ställs komplicerade etiska dilemman mot varandra. Det handlar om svåra avvägningar utifrån långt ifrån självklara utgångspunkter. Men att sjukvården och samhället skulle kapitulera inför livets komplexitet och stället erbjuda att aktivt avsluta livet, är inte en målsättning värdigt ett civiliserat samhälle.

Rätten att avsluta sitt liv på ett värdigt sätt är inte lika med rätten att få dödshjälp. Tvärtom – rätten till en värdig död är att få uppleva att man bemöts med respekt och värdighet. Rätten till vård och omsorg är en människovärdesfråga vilket bör prägla vården under hela livscykeln. Det handlar om värdighet, respekt och integritet. Alla kommer att dö någon gång och för att kunna leva rikt behöver man en trygghet även inför döendet. Ett värdigt sätt att ta avsked av livet är således en livskvalitetsfråga för alla. Därför måste vi våga tala om och lyfta fram vikten av ett gott avsked av livet.

Måste ges högre prioritet

Även i diskussionen om resurser till äldreomsorgen förekommer liknande tankar. Våra äldre har förvisso slitit hårt för att bygga upp vår välfärd, men det är inte i första hand därför de ska garanteras god vård. Det är för att de är människor! Därför måste enligt vår åsikt vården i livets slutskede ges mycket högre prioritet än idag.God vårdkvalitet förutsätter kompetent personal. Sjukvårdshuvudmännen måste därför avsätta större resurser för att ge utbildning i medicinetiska frågor. Denna utbildning måste få högre status för att man ska kunna tillmötesgå de ökade kraven på en god vård i livets slutskeda.
Den palliativa vården måste vidareutvecklas och etableras i hela landet. Den kan ges på hospice i en hemlik form eller i specialiserad hemsjukvård. Palliativ vård är vård i livets slutskede där fokus sätts på helhetsvård där inte bara de fysiska behoven beaktas utan även de psykiska, sociala och andliga dimensionerna. Där söker man alltså se helheten hos en människa.

Lättare tillvarata den enskildes behov

Idag saknas det dock möjligheter för läkare att få en tilläggspecialitet inom detta och endast 60 procent av landets kommuner kan erbjuda specialiserad palliativ vård. När livet närmar sig sitt slut bör det finnas möjlighet till ett vårddirektiv där var och en ska kunna skriva ner sina önskemål om hur man vill bli vårdad i händelse av att man själv inte är i stånd att framföra dem. När de finns nedtecknade kan anhöriga och personal lättare få kunskap om och tillvarata den enskildes behov.

Annelie Enochson (KD)
riksdagsledamot

Cecilia Wigström (FP)
riksdagsledamot

onsdag 14 juli 2010

Vem kollar Aftonbladet?

Förra veckan var jag i Oslo med OSCE PA tillsammans med 350 andra parlamentariker från 57 länder. De kom från ett sådant brett geografiskt spann som från Vancouver till Vladivostok. Vi hade internationell kriminalitet och korrumption på agendan. Väl där möts jag av beskedet att Littorin avgår av familjeskäl. Det är alltid beklagligt när man inte kan få familjelivet att fungera som politiker . Det är en press att vara politiker och då måste man ha en familj som stöder en och inte uppslitande vårdnadstvister som gräver ut all energi. Några dagar senare kommer uppgifter från Aftonbladet att Littorin köpt sex av en kvinna "Anna" sommaren eller hösten 2006. Idag kom besked från Littorin att han inte köpt sex. Vad skall man tro? Uppgifter står mot varandra...men jag undrar ...VEM kollar Aftonbladets uppgifter? Denna "Anna" - varför har hon sparat ett telefonnummer i fyra år och släpper numret just ett valår och inför Almedalen.....det låter lite väl riggat för mina öron!! Och hur fick Aftonbladet fatt på denna kvinna och numret...vad är sanning och vad är lögn ? Tills mera fakta framkommer så är mina dubier mot Aftonbladet större än Littorins påstådda sexköp!

torsdag 1 juli 2010

Underteckna uppropet SAMVETSMANIFESTET!


Svenska Evangeliska Alliansen har nu till alla konferenser, Almedalsveckan mm kommit med ett angeläget upprop om Samvetsfrihet.


Så här står det på deras hemsida:


Vi tror...
...att synen på människan, äktenskapet och religions- och samvetsfriheten är avgörande för möjligheten att bygga ett samhälle som präglas av rättvisa, omsorg och frihet.


Vi inbjuder...
...kristna från alla traditioner att skriva under Samvetsmanifestet.


Vi verkar för...
...att alla med inflytande och ansvar ska respektera och försvara rätten för kristna att tro och leva i enlighet med sin övertygelse och utifrån sitt samvete.


Detta är ett angeläget upprop...jag tror att ett samhälle måste byggas på goda värderingar och jag tror personligen att de skall byggas på de kristna värderingarna......värderingar som bär från generation till generation. Jag vill också värna min rätt att få ha en tro och få utöva den. Inte alltid en självklarhet i dagens Sverige....


Delar du min vision så skriv under manifestet.....http://www.samvetsfrihet.se/

onsdag 23 juni 2010

Ny kollektivtrafiklag debatterades igår i riksdagen!


Idag kommer vi att besluta om en ny kollektivtrafiklag. Det innebär att resenären sätts i centrum och att alla de olika transportslagen kommer att kunna vara likvärdiga när det gäller kommersiella aktörer. Vi har redan kommersiella aktörerer inom luftfarten och sjötrafiken , även i viss mån inom järnvägen...mera blir det efter den 1 oktober 2010. Nu kommer det också kunna vara företag som kan konkurrera med kollektiva busslinjer. Den nya kollektivtrafiklagen träder i kraft den 1 januari 2012.


Känns spännande och roligt! Detta är en lag som kollektivbranchens aktörer som Svensk Kollektivtrafik, Bussbranchen, Sveriges kommuner och landsting, Taxibranchen m fl länge längtat efter....alliansen fortsätter och levererar!


tisdag 22 juni 2010

Bröllopskonserten i fredags - vilken helkväll!

Nu kommer rapporterna i oordning - men vad gör det....fortfarande är man uppfylld av detta fina och glädjefyllda bröllop som bara blixtrade av kärlek. Likadant var det på bröllopskonserten på fredagen...så fin konsert och med ett bröllopspar som satt med oss i publiken och sken ikapp med alla lamporna!Fick precis detta kort av min moderate kollega Ulf Grape och jag vill gärna delge er dem som läser min blogg.
Nu skall jag snart upp i kammaren och debattera den nya kollektivtrafiklagen...man slängs mellan olika världar!

måndag 21 juni 2010

Vilket fantastiskt bröllop mellan kronprinsessan Victoria och prins Daniel!Vilken fantastisk helg det har varit i Stockholm där det varit en otrolig härlig bröllopsstämning! Alla har gått med ett varmt smil på sina läppar och njutit av väder, goa människor, bröllopsyra och att kärleken segrar! Jag och Sören såg vigseln i sammanbindningsbanan tillsammans med ett antal andra riksdagsledamöter. Sedan stod vi på riksdagshusets balkong och vinkade åt kortegen. Vi stod där också när bröllopsparet kom ut på Lejonbacken och vinkade åt oss alla ,500.000,som ville ge kronprinsesseparet vår hyllning! Denna helg visar att monarkin är här för att stanna. Vilken annan statschefs dotter skulle samla så många för att se hennes bröllop? För att hylla statschefens dotter så var 500.000 medborgare från hela Sverige närvarande på gator och torg, invandrare, svenskar sedan generationer, kristna, muslimer, gammal, ung, tonåringar, alla hudfärger....monarkin förenar oss alla! Jag vill utropa...Svenska folket förena eder - Leve Monarkin!

Prins Daniels bröllopstal till sin fru var ett oerhört starkt tal som kommer att gå till historien.

Det var oxå många från Göteborg som kom till Stockholm denna historiska dag. Läs om dessa 10 tuffa tjejer som redan var på plats på första parkett på Gustav Adolfs torg kl 9.00 på lördagmorgonen laddade upp till tänderna . De fick oxå valuta för sin energi eftersom kortegen drog förbi precis framför dem.

torsdag 17 juni 2010

Svängig låt om kristdemokraterna!

Lyssna på denna låt från Utbildningsradion...visst är du kristdemokrat?

Besökt skeppet Götheborg på Skeppsholmen!


Skepparen på Götheborg Peter Kaalling och jag

Idag på morgon var vi ett antal ledamöter och besökte skeppet Götheborg som nu ligger på Skeppsholmen för att få information om skeppet , befälsutbildningar och andra sjöpolitiska frågor som berör skeppet.
Igår var vårt kronprinsessepar på besök på Götheborg tillsammans med kungaparet. Då fick kronprinsessparet en gåva av skeppet Götheborg som innebar att de eller den kungliga familjen alltid får använda båten Götheborg den 19 juni. Vilken trevlig present eftersom både kungaparet och kronprinsseparet kommer att ha den 19 juni som sin bröllopsdag i framtiden.

onsdag 16 juni 2010

Partiledardebatt i riksdagen!

Detta är INTE Fredrik Reinfeldt men en duktig egenföretagare i Sverige i samma talarstol som Fredrik Reinfeldt pratar i idag.

Kommer precis från riksdagens kammare där jag lyssnat på Fredrik Reinfeldt i partiledardebatten. Efteråt fick han repliker från de rödgröna partiledarna. Valet den 19 september blir alltid tydligare...jobblinje mot en bidragslinje...antingen fler i arbete så vi kan fortsätta utveckla vår välfärd genom att skatteintäkterna och välmåendet ökar....eller en bidraglinje där storleken på a-kassan och att alla nya jobben stannar i den offentliga delen av Sverige är det viktigatse.

Jag undrar ..hur hade Sverige sett ut utan Volvo, SKF, Ericsson och alla små och medelstora företag? Vi behöver mera innovatörer, mera frihet, mera ansvar över de offentliga finanserna...vi behöver mera alliansstyre efter valet!

måndag 14 juni 2010

Denna vecka är det kronprinsessbröllop !

Som sann rojalist så tycker jag att det skall bli trevligt och spännande att få vara med på bröllopskonserten på konserthuset på fredagkväll.Det är riksdagens present till vårt kronprinsesspar inför deras bröllop.

Göteborgs - Posten hade idag en intervju med ett gäng glada tjejer i Göteborg som bildat en facebookgrupp om att de skall åka till Stockholm och vinka när Victoria och Daniel gifter sig.
Kul med ungdommar som uppskattar vårt kungahus och vår fantastiska kronprinsessa. Hon behöver all support hon kan få på det tuffa uppdraget hon har att representera Sverige!

Del 9 - Utredningsmän utsedda för att utreda bordningen av det turkiska fartyget Mavi Marmara

Nu kan ni se att jag har lyckats länka alla youtube och andra länkar till mina blogginlägg av Ship of Gaza jippot....det tog lite tid att få allt fungera ...men nu är det nog ok...läs alla mina delinlägg....inget är borttaget ( till Rapport journalisterna !) men något youtube tillägg har jag lagt dit...

Nedan följer ett urklipp från journalisten Dick Haas nyhetsbrev som kom denna natt..
När kommer vi att läsa detta i svenska tidningar...duktiga och välrenommerade jurister, både israeler och utländska....

Jerusalem, måndagen 14 juni 2010 - - meddelande från journalisten Dick Haas

Före detta högsta domstolsdomaren Jakob Terkel leder utredningen om
missödena i samband med bordningen av det turkiska fartyget Marmara den
31 maj i år. Han kommer att assisteras av Shabtai Rosen, en välkänd
israelisk professor i internationell rätt, och av Amos Horev, tidigare
kansler vid Tekniska högskolan i Haifa. Han hade också en framgångsrik
karriär som israelisk officer i flera krig, Han har generals rang idag i
den israeliska armeens reserv.

Två internationella jurister blir observatörer när utredningen inleds: den
ene är Ken Watkin, med ett långt förflutet som toppofficer i den
kanadensiska armeen, den andre är juristen David Trimble från Nordirland
som fick Nobels fredspris 1998 tillsammans med kollegan John Hume.

För några timmar sedan sade en av USA:s FN-diplomater att Washington ställer sig bakom den israeliska utredningen. Om det räcker som bekräftelse visar sig längre fram.

tisdag 8 juni 2010

Tynnered dagen efter nattens incidenter med bränd bil.

I vårt bostadsområde cirkulerade en polishelikopter igen igårkväll och natt. Igår kväll brändes en bil vid stadsdelsförvaltningen och i fredags brändes socialkontoret upp vid Opaltorget. Polisen utsätts för stenkastning och brandmännen vågar inte åka fram och släcka utan poliseskort. Detta i mitt närområde!

Unga vandaler runt 15 år ligger bakom dessa händelser. Nu skall fältarbetarna i Tynnered börja med en uppsökande verksamhet för att tala med föräldrarna. Bra! Föräldrarna måste ta sitt ansvar som uppfostrare av sin tonåringar - behöver de hjälp i sin uppfostrar roll skall de få det...men framförallt måste de inse att de är ansvariga för sina barns uppträdande. Vad beror denna brist på respekt på? Jag tror det har att göra med att ta man bort normerna i samhället som ex den gyllenen regeln - " Behandla andra som du själv vill bli behandlad" så briserar hela samhället.

Sedan måste föräldrarna återta sin uppfostrar ansvar....inget kan ersätta en närvarande förälder!

måndag 7 juni 2010

Del 8 - Turkiska bilder på sårade israeliska soldater

Denna bildsvit fick jag nyss....Dror Feiler säger i svensk TV att lite skråmor kan man få....han hade tydligen ramlat omkull....men varför berättar ingen av de svenska vänsteraktivisterna hur de israeliska soldaterna blev bemötta och ligger nu allvarligta sårade på sjukhus...se dessa bilder.

Nio personer dödades och ett 30 - tal sårades ....det är vad våra svenska vänsteraktivister är delaktiga i när de inte lyder israeliska marinens order....som de skall göra enl folkrätt och internationell rätt när man ger sig in i en krigszon.

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/GaleriDetay.aspx?cid=36575&p=9&rid=2

Del 7 - mera om jippot Ship to Gaza

Nu har jag försökt att få med länkar till olika bra youtube och andra tidningar som skulle kunna ge en bredare bild av jippot med Ship to Gaza...men inte lyckats....blogspot blockerar mig? Då får jag skriva istället...Gilad Shalit är den unga soldaten som nu i fyra år suttit i fängelse i Gaza. Ingen advokat eller Röda Kors har fått träffat honom....så länge dettta omänskliga tillfångatagande av en ung soldat sker så kommer inte Israel heller att etablera kontakter med Gaza/Hamas. Så om Hamas vill hjälpa sitt eget folk...släpp Gilad Shalit! Sedan kan man inte öppna gränserna hur som helst mot Gaza eftersom Hamas enda önskan för Israel är att utplåna staten Israel. Vilket annat land skulle öppna sina gränser mot ett land eller befolkning som har som mål att utplåna den staten? jag har tre deviser när det gäller Israel...en av dem är att Israel skall behandlas som alla andra länder....så sluta och skriv att Israel skall öppna gränserna. Skriv istället att Hamas skall erkänna Israel rätt som nation att finnas där de finns och med den befolkningen(20 % araber och ca 80 % judar...lite druser oxå) de har. Sätt press på Hamas att släppa Gilad Shalit och erkänna Israel....då först har vi början till fred!

Filmklipp som visar när israeliska soldater slåss sönder och samman av " fredliga biståndaktivister" på båten Mavi Marmara

Kanske detta går bättre http://www.youtube.com/watch?v=bU12KW-XyZE&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=gYjkLUcbJWo&feature=player_embedded


http://www.youtube.com/watch?v=buzOWKxN2co&feature=player_embedded