Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

söndag 23 november 2008

Utbildning i demokrati för ungdomar i Kiev

Hat precis kommit tillbaka efter några dagar i Kiev där jag fick förmånen att hålle ett seminarium om demokrati och hur det är att vara politiker. Det var ett antal ungdomar från vårt systerparti i Vitryssland som var deltagare. Deras entusiasm var stor och det känns som en stor förmån att få vara med att skola dessa fina ungdomar i att bli duktiga politiker i ett land som verkligen behöver en förändring. Flera av deras vänner sitter i husarrest för att de demonstrerat och nu passade de på att fritta få demonstrera utanför Vitryska ambassaden under lunchen på lördagen. Bilder kommer.

torsdag 20 november 2008

Demokrati utbildning i Östeuropa till helgen!


Nu till helgen skall jag till Ukraina och utbilda ungdomar i demokrati....så spännande!
Se pressmeddelandet nedan

Stockholm den 20 november 2008
Annelie Enochson utbildar östeuropeiska ungdomar i demokrati
– Jag har länge varit engagerad i demokratifrågor, bl.a. som valobservatör för OSSE, och det är spännande att nu få möjlighet att dela med mig av mina erfarenheter.
Det säger Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Göteborg, med anledning av att hon på fredagen avreser till Ukraina för att delta i ett ungdomsprojekt arrangerat av Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC).
– Det känns givande att få leda ett seminarium om politikerns roll i en utvecklad demokrati, och jag tackar för inbjudan. Jag kommer även att utbilda i Kristdemokratins rötter och vilka värderingar som styr vårt parti, fortsätter Enochson.
– I Östeuropa står och faller partierna med enskilda politiker, som dessutom alltför ofta har rykte om sig att vara politiskt engagerade enbart för sin egen vinnings skull. Det är därför mycket viktigt att vi kan ge ungdomar i Östeuropa en annan bild av vad det innebär att vara politiker, och att ha en partiorganisation med en fast ideologisk grund, avslutar Annelie Enochson.

Idag avgörs Lissabonfördraget i Sveriges Riksdag!

Denna debattartikel var idag införd i Göteborgs -Posten där jag och 6 andra allianskollegor vill att Lissabonfördraget skall avgöra som en grundlagsändring. dvs det skall ske i två omgångar med ett val emellan. Läs den gärna på nätet.

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=459176

söndag 16 november 2008

Lissabonfördraget beslutas om i riksdagen nu till veckan



Nu på torsdag skall beslut tas om Lissabonfördraget. Jag har skrivit en motion ang fördraget tillsammans med tre andra riksdagskollegor. Läs motion nedan.

Lissabonfördraget


Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett godkännande av Lissabonfördraget bör fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag dvs två riksdagsbeslut med likadant innehåll och ett allmänt val mellan de två besluten.



Bakgrund och motivering
Representativ demokrati innebär att folket i allmänna val överlåter makt och befogenheter till ett fåtal valda ledamöter. För att förhindra maktmissbruk måste de valdas befogenheter begränsas. Grundlagen (författning, konstitution) är den lag som sätter gränser för politikernas beslutsfattande. Därför skall den lagen vara svår att ändra. Så är det i andra länder och så är det i Sverige. Hur dessa trögheter sedan byggs in i systemet varierar. I vissa länder krävs kvalificerad majoritet. I Sverige har däremot en annan lösning valts. Grundlagen kan bara ändras genom två likalydande beslut av riksdagen med ett mellanliggande val.
Logiken bakom denna lösning är att en sittande riksdag inte skall kunna ändra villkoren för sig själv. Det mellanliggande valet ger medborgarna en möjlighet att säga sitt genom att rösta in en annan sammansättning av riksdagen än den som först lade förslaget.
I en fråga har man emellertid frångått denna princip – det gäller överföring av befogenheter till EU. Här gäller att sådan överföring kan göras med blott en omröstning förutsatt att minst 75 procent av de i kammaren närvarande bifaller förslaget samt att de föreslagna ändringarna inte står i strid med principerna för det svenska statsskicket och inkräktar på de grundläggande rättigheterna. Formerna för detta ges av 10 kap 5 § första stycket i regeringsformen (RF 10:5).

*********

Tolkningen av denna överlåtelseparagraf är emellertid inte uppenbar, särskilt formuleringen – principerna för det svenska statsskicket - har varit föremål för en livlig debatt. Vad menas med denna formulering och vilken restriktion utgör den i praktiken på möjligheten att överlåta befogenheter till EU? Kort sagt, kan RF 10:5 användas för Sveriges godkännande av det nu aktuella Lissabonfördraget?
Ja, anser regeringen – den nuvarande likväl som den tidigare - och motiverar detta ställningstagande med att den överföring av befogenheterna som nu sker är relativt begränsad i förhållande till den överföring som skett tidigare. Därför ändrar Lissabonfördraget inte på något avgörande sätt på Sveriges förhållande till EU.
Lagrådet är på samma linje som regeringen. I sitt svar på lagrådsremissen den 2 juni 2005 skriver lagrådet följande:

”De nu tillkommande kompetenserna rör betydelsefulla frågor men kan inte anses väsensfrämmande från de kompetenser som redan överlåtits. Fastän utrymmet för majoritetsbeslut vidgas i det nya fördraget, sker det knappast i sådan omfattning att förutsättningarna för riksdagens bedömning år 2002 skall anses rubbade”

Dessa aspekter gäller visserligen den lagrådsremiss som upprättades med anledning av Sveriges godkännande av Lissabonfördragets föregångare - konstitution för Europa. Detta förslag, som röstades ned i folkomröstningar i Frankrike och Holland 2005, är dock till sina centrala delar helt identisk med Lissabonfördraget. Därför kan den analys och de bedömningar som gjordes med anledning av det förslaget överföras på Lissabonfördraget.
Lagrådet avstår för övrigt också från att göra en ny och separat analys av Lissabonfördraget, med hänvisning till de båda fördragens likhet. De synpunkter som framfördes med anledning av det tidigare förslaget, kan därför enligt lagrådets egen bedömning, stå kvar.
Men att Sveriges ratificering av Lissabonfördraget kan tas med ett enkelt beslut i riksdagens innebär inte att beslutet måste tas på det viset. Enligt överlåtelseparagrafens första stycke kan beslut om överlåtelse också ske i den ordning som gäller för stiftande av grundlag. Därför blir frågan om hur beslutet om ett godkännande av Lissabonfördraget bör tas en politisk fråga. Här finns det på nytt anledning att citera lagrådets yttrande från 2005 (28 juni). Det skriver:

”Ett godkännande av fördraget och den därav föranledda överlåtelsen av beslutanderätt kan mot denna bakgrund ske utan grundlagsändring. Vilken form riksdagen väljer för att fatta beslut i frågan blir då inte en rättslig utan polisk fråga, i vilken Lagrådet inte har anledning att uttala någon uppfattning”.

Men frågan om beslutet bör tas via ett beslut eller två beslut i kammaren med mellanliggande val har inte varit föremål för politisk debatt. Den har överskuggats av den, ur konstitutionell synvinkel mera tveksamma modellen, folkomröstning. Mot bakgrund av fördragets långtgående verkningar för det svenska självstyret och den svenska demokratins funktionssätt, är det både olyckligt och förvånande att denna fråga inte tilldragit sig något intresse.
Att godkänna ett fördrag via ett eller två beslut är nu inte en fråga av enbart akademiskt intresse. Genom att välja två-beslutsmodellen signalerar lagstiftaren, dvs riksdagen, att frågan är viktig och har samma dignitet som en grundlagsändring utan att för den sakens skull vara en sådan.
Det finns i själva verket enligt vår mening åtminstone två skäl för varför frågan innehåller mera dynamik än den som kommit fram i den snäva juridiska tolkningen och som talar för att den möjlighet till två-stegsbeslut som ges av RF 10:5 borde användas.

Riksdagens ställning och överlåtelse av befogenheter
Den första aspekten handlar om riksdagens ställning med Lissabonfördraget eller mera precist av omfattningen av maktöverföringen. Med Lissabonfördraget överlåts nya befogenheter till EU. Dessa är inte vilka befogenheter som helst utan handlar om några av de enskilda ländernas kärnuppdrag nämligen de polisiära och straffrättsliga funktionerna. Visserligen slår Lagrådet fast att de nya överlåtelserna är begränsade i förhållande till de överlåtelserna som redan skett, men konstaterar samtidigt att:

”De nu nämnda överlåtelserna av normgivningskompetens och traktatmakt är så omfattande och betydelsefulla att riksdagens ställning reellt sett urholkas i väsentlig grad.”

Lagrådet konstaterar således att godkännande av Lissabonfördraget kan göras utan en ändring av grundlagen (det strider sålunda inte mot principerna för det svenska självstyret som enligt regeringsformens inledande paragraf innebär att ”all makt utgår från folket”) men påpekar samtidigt har överföringen av makt inneburit att riksdagens ställning reellt sett urholkats – vilket rimligen måste stå i strid med regeringsformens nyss nämnda portalparagraf. Vilken slutsats skall dras av dess till synes motstridiga argument?
Enligt vår mening kan svaret bara bli ett - skadan redan har skett. Den substantiella maktöverföringen har gjorts - det som nu görs innebär bara en marginell förskjutning. Men att en överlåtelse har skett tidigare som urholkat riksdagens makt – och som därmed möjligen kan sägas stå i strid med principerna för det svenska statsskicket - är inget argument till att samma misstag skall göras en gång till.

De ändrade beslutsformerna
Det andra argumentet handlar om beslutsformerna. Med Lissabonfördraget införs majoritetsbeslut som norm för beslutsfattandet med undantag för beslut som rör författningsfrågor och frågor som rör det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Denna förändring är på intet sätt oproblematisk tvärtom. Lagrådet beskriver detta såsom:

”Förekomsten av majoritetsbeslut leder till att varken de svenska väljarna eller riksdagen kan ställa någon till ansvar i de fall där den svenska representanten blivit nedröstad i ministerrådet. Detta innebär att vad som är en fundamental princip för den svenska självstyrelsen inte får genomslag inom de områden där överlåtelse av beslutanderätt sker”

Men de ändrade beslutsformernas betydelse skall inte analyseras enligt regeringen. Det argument som regeringen för fram i sin lagrådsremiss (2 juni 2005) är att en ”övergång från krav på enhällighet till kvalificerad majoritet inte i sig anses innebära att beslutanderätt överlåtits. Överlåtelsen har i sådana fall enligt regeringen, redan skett, medan ändringen av beslutordning saknar betydelse i detta sammanhang”
Detta uttalande är minst sagt provocerande. Skulle inte ett övergivande av kravet på enhällighet till kvalificerad majoritet innebära en förskjutning av beslutanderätten? I själva verket skulle en tolkning kunna vara den att det är först då kravet på enhällighet överges som den verkliga överlåtelsen inträder, ty då har den svenska regeringen och riksdagen förlorat den formella möjligheten att kontrollera politiken på det område som berörts av de ändrade beslutsformerna.
Men istället för att noggrant och kritiskt granska regeringens synsätt på detta centrala område nöjer sig lagrådet med följande intressanta kommentar.

”Lagrådet utgår i det följande från att regeringens synsätt är det korrekta.”

Och så inget mer. Lagrådet accepterar med andra ord regeringens ståndpunkt i en avgörande fråga utan någon som helst analys.
Det är fullt möjligt att regerings ståndpunkt är korrekt i en strikt juridisk mening. Men den centrala frågan är om det är tänkt att vara på det viset? Eller kan man hävda att lagrådets och regeringens bedömning är en följd av att utvecklingen inom EU gått i en riktning som lagstiftarna helt enkelt inte kunde förutse när överlåtelseparagrafen RF 10:5 formulerades.
Kan det med andra ord vara så att denna paragraf helt enkelt inte längre är tillämplig, att skrivningarna där inte längre kan hindra en överlåtelse av befogenheter och makt till EU som verkligen hotar det svenska självstyret utan att grundlagens krav på folkligt inflytande tillåts slå igenom?
Ja så kan det mycket väl förhålla sig. Sieps konstaterar i sitt remissvar (25 mars 2008) att överlåtelseparagrafen, RF 10:5 egentligen inte är tillämplig för den överlåtelse som nu föreslås ske. RF 10:5 tar nämligen sikte på antalet frågor och inte på beslutsformerna. Inte heller verkar RF 10:5 göra en kvalitativ bedömning av vilken slags beslutanderätt som överlåts till EU. Sieps skriver:

”Den största förändringen som Lissabonfördraget medför är en förstärkning av EU:s kapacitet, det vill säga det sätt på vilket EU är organiserat och fungerar. Det kan konstateras att denna förändring inte kan bedömas på ett tillfredsställande sätt av enligt RF 10:5, eftersom frågan där begränsas till vad EU ska göra men inte till hur EU ska få göra detta. De konstitutionella följderna av medlemskapet i EU återspeglas därför inte på ett korrekt sätt av regeringsformen”

*******

Frågan om Lissabonfördraget handlar därför inte om vilken form som kan användas utan om vilken form som bör tillämpas. Mot bakgrund av vad som framhållits i denna motion menar vi att ett beslut om en anslutning till Lissabonfördraget bör tas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag Dess konsekvenser för den svenska demokratin och det svenska självstyret är så omfattande och så genomgripande att vi menar att det är en självklarhet att väljarna skall ges möjlighet att få säga sitt.
Detta ställningstagande grundar sig inte på vår inställning till fördragets materiella innehåll. Det handlar sålunda inte om vi är positiva eller negativa till fördraget som sådant. Det handlar om något helt annat. Det handlar om respekt – respekt gentemot vårt uppdrag och våra väljare. Att inte låta dem få möjlighet att säga sitt om Lissabonfördraget och på det viset som arkitekterna bakom vår grundlag tänkt sig, är ett svek mot vårt uppdrag och våra politiska ideal.
Därtill menar vi att i dagens situation med ett nej från Irland kommer en svensk godkännande via 2 beslut och mellanliggande val, inte att på allvar störa processen. Tidtabellen har redan spräckts. Det är inte längre möjligt att sjösätta fördraget den 1 januari. Realistiska bedömare menar att detta är möjligt tidigast den 1 januari 2010. Ett svenskt beslut enligt den form som här föreslås skulle därför bara innebära en försening med ett år – vilket inte kan anses som särskilt besvärande. Detta inte om det samtidigt kan öka väljarnas känsla av delaktighet.

Anne-Marie Påhlsson (m)
Annelie Enochson (kd)
Lennart Sacredeus (kd)
Ingemar Vänerlöv (kd)

tisdag 11 november 2008

Migrationsverket handlade fel mot Lennart Eriksson !

Den uppmärksammade rättegången mot enhetschefen Lennart Eriksson på Migrationsverket i Göteborg kom med sin dom igår. Tingsrätten ansåg att Migrationsverket gjorde fel som tog ifrån honom sin tjänst som enhetschef och flyttade ned honom till att enbart handlägga asylärenden. Denna nedflyttning hade sin orsak i att Lennart Eriksson skrivit positivt om landet Israel på sin egen privata blogg hemifrån!! Det finns nu en svensk dom på att man i Sverige FÅR skriva positivt om landet Israel på sin blogg...känns skönt annars hade jag haft problem! Skämt åsido så är det mycket anmäkningsvärt att en svensk myndighet kan bära sig åt på detta sätt. Jag var med under slutpläderingen i tingsrätten för några veckor sedan och blev väldigt förvånad när jag hörde hur Migrationsverkets talesperson ansåg att Hamas företrädaren Ahmed Yassin är en "palestinsk frihetskämpe". Hamas är stämplad som en terrororganistaion av EU och USA medan Migrationsverket anser att de är befrielskämpar...bedriver Migrationsverket en egen utrikespolitik skilt från UD?

Läs min fråga till Carl Bildt och artikeln i Dagen

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159879

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=f&rm=2008/09&nr=139&dok_id=GW11139

Äktenskapet ÄR mellan EN man och EN kvinna!



Nu kanske det är dags att jag bloggar lite om mina åsikter i denna fråga när alla andra skrivit av sig. För det första så anser jag att denna fråga ALDRIG behövt att hamna på en propplista från regeringen. I många andra fall så har vi i alliansen fått höra att denna fråga behandlades inte av de sex arbetsgrupperna innan valet så detta är ingen prioriterad fråga...så har sagts när den för sjönäringen så viktiga tonnagskatten varit uppe för diskussion. I andra fall som den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen som VAR med bland allainsens förslag har man sagt att man inte kommer att behandla den under mandat perioden eftersom den är för känslig. MEN äktenskapsfrågan...DEN kan man behandla....mycket märkligt! Jag reagerade när jag såg propplistan i september och undrade varför den stod på listan när den inte var behandlat i ett alliansutskott eller varit med i en prevalet arbetsgrupp. Frågan är fortfarande obesvarad när man står med facit i hand.....de andra tre allianspartierna har inte viljat lyssna på kristdemokraternas kompromissförslag utan hänvisar frågan till riksdagen för behandling. Mycket märkligt och ett hugg i ryggen för det omtalade allianssamarbetet. Vad som kommer ut av detta är minskad tolerans för de som inte vill viga homosexuella eller för oss som anser att äktenskapet är det naturliga samlevnadsförhållandet och det enda som skall ha epiteten äktenskap.

Vi måste se till hur få det är som kan vara intresserade av ett samkönat äktenskap. Det låter som om det är hundratusentals personer. Medan antalet vigslar har ökat de senaste åren har registrerade partnerskap samtidigt minskat. RFSL hävdar i tryck att 2 - 5 % är homosexuella i Sverige, muntligt 2 % .

SCB:s statistik visar att ytterst få av de homosexuella vill leva i partnerskap. 2007 var det
3 129 552 individer som var gifta och 4 649 individer som levde i partnerskap. Det är bara 0,15 %. Om proportionerna vore lika - utifrån antalet homosexuella - skulle antalet vara 180 000 i partnerskap vid 2 % homosexuella av befolkningen, 450 000 vid 5 %.
Enligt uppgift så har RFSL - cirka 5.000 medlemmar ! Dessa få individer har varit mycket aktiva i att lobba för en samkönad äktenskapsbalk...

Vi har fått minoriternas styre i Sverige!

söndag 9 november 2008

Kristallnatten 70 år sedan - måtte detta aldrig hända igen!

Ikväll var jag till Göteborgs vackra Synagoga för att delta i åminnelsen av Kristallnatten som inträffade idag för exakt 70 år sedan. Kristallnatten var slutet på början av förföljelserna av judar i det Tredje Riket. All förföljelse börjar med missaktning och förakt av en speciell grupp, man får sedan med media och allmänheten på denna missaktning och ringaktning och sista steget är att det är allmänt acepterat att förfölja denna grupp.

Så var det i Hitlers Tyskland och vi har i generationer sagt att detta inte får hända igen!
Dock så ser jag oroväckande tecken idag på att man i media , i olika seminarier, föreläsningar fortsätter med att framställa Israel som den stora skurken i världen och att man demoniserar israeelerna. Lätt är då att låta denna demonisering överflyttas på de i Sverige boende judar. Hur kommer det sig annars att få eller inga judar vågar bära kippa öppet på svenska gator idag? Hur kommer det sig att man alltid måste ha vakter utanför Synagogan när man firar gudtjänst? Jo, för att hotbilden mot våra svenska judar finns och det skrämmer mig.

" Det börjar alltid med juden , men slutar aldrig med juden" - Detta är en sanning.

Därför gladde det mig att så många ställde upp idag i Synagogan för att visa sin solidaritet med den judiska minoriteten i vårt land. Jag skulle bara önskat att Synagogan blev så full av medkännade svenska medborgare att inte alla fick plats...den dagen kanske kommer....

lördag 8 november 2008

Mina motioner under allmänna motionstiden

Om ni vill hitta mina motioner som jag skrev under allmänna motionstiden så kan ni hitta dem under följande länk:


http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=427&rm=2008/09&iid=45666679112der

EFI - European Friends to Israel Policy Conference i Paris



Inatt kom jag hem från att ha varit i Paris i två dagar på EFI konferens. Vi var 500 stycken på galakvällen på torsdagen och vi kom från 42 olika länder. De flesta var parlamentsledamöter. Vår egen europaparlamentariker Gunnar Hökmark är ordförande i EFI. Det var intressant att höra från olika parlament runt om i Europa om hur man arbetar för att förbättra relationerna till landet Israel. Utrikesministerna från Tjeckien var med och han lovordade realtionerna med Israel.....Från Sverige var vi en delegation på cirka 15 stycken. Jag förstår mer och mer hur udda vi är i Sverige med vår Israelkritik och vår demonisering av israeelerna. Där är en del media och inte minst Diakonia ansvariga för att denna bild av Israel försämras alltmer. Israel är en stat med en rik kultur, enorm företagsamhet, ständiga innovationer och satsar på teknik och miljö som vi alla kan ha nytta av. Det verkar de flesta svenskar omedvetna om.....

Valdagen den 4 november i USA - Obama vald till ny president!





Det här är ju gamla nyheter för er som läser min blogg. Men att vara en internationell valövervakare för OSCE PA i USA var inte som andra valövervakningar jag varit med om. Det var ingen transparans i valet och det var ringa valhemlighet. Vi hade stora besvär att få tillträde till vallokalerna. Sammanräkningen var otydlig och inte greppbar. Hela valprocessen var genom tekniserad. Valblanketten bestod av fyra A4 sidor med massor av val till olika poster, sex stycken folkomröstningsfrågor mm. De vi frågade i kön om de visste hur det skulle svara på alla dessa frågor eller om de visste vilka val de skulle göra så var de flesta ovetande. Det verkade som de flesta bara skulle rösta på den presidentkandidat de vill skulle vinna och inget annat.

Sagt allt detta så var det ändå historiskt att få vara med på detta val och fira segern på Fort Lauderdales valvaka för demokraterna. Svarta kvinnor omkring mig började gråta och kramas när Obama fick över 270 elektorer och det stod klart att han skulle vinna.

Läs min intervju i EKOT nedan http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=2421696

22:00 tisdag 4 november 2008
Observatörer släpps inte in i vallokalerna.
Den kristdemokratisiska riksdagsledamoten Annelie Enochson är i Fort Lauderdale i Florida på uppdrag av OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Trots löften om full tillgång från en Floridas kongressledamöter har hon och hennes kollegor vägrats tillträde i två av fem vallokaler.
Anneli Enochson, valobservatörer
– Vi fick reda på detta i går att det finns en lag här som säger att man inte får lov att komma in. Men lagen är så luddigt skriven att det är upp till varje vallokal att ge tillåtelse eller inte. Av fem vallokaler som vi besökt under förmiddagen har vi lyckats komma in på tre. På två har vi blivit direkt utkörda på, och vid en sa de att de skulle kalla på polisen om vi försökte, säger Anneli Enochson.
Så sent som lördags lovade kongressledamoten Alcee Hastings, Anneli Enochson och hennes kollegor att det inte skulle vara några problem att ta sig in i vallokalerna. Men ändå har hon, och även andra internationella valobservatörer varit starkt ifrågasatta.
Och i de vallokaler hon har kommit in har Annelie Enochson sett många saker hon är kritisk mot.
– Här är valbåsen så små att vem som helst kan stå och hänga över och de står och hänger över varandra. Hade detta varit i länder i Östeuropa så hade vi sagt att det här verkligen är ett dåligt val, säger hon.
Hur ska du gå vidare med det här sedan?
– Vi som har varit ute här i dag är alla lika upprörda. Vi kommer att skriva en rapport och tala om hur vi upplever den här valövervakningen.

måndag 3 november 2008

Valmöten med Obama fans och med Mc Cain

Igår var en intressant dag med att vi började med att besöka olika erlyvoting station. Köerna är enorma, 4-5 timmar är vanligast. Det är rörigt inuti pollingstation. De röstande får en kölapp och sedan slussas de i en pollingstation till en biografsalong där de kunde titta på filmer medan de väntade sina timmar på att få rösta. Vi var och besökte en rally=valmöte för Obama med kända rappare som Beyonce, P.Diddy, Mary J Blige, Jay-Z. Sporthallen var full av svarta ungdommar - Obama administrationen har verkligen lyckats mobilisera ungdomarna. Senare på kvällen åkte vi till en stor sporthall inne på Miami University området. Där var oxå fullt med folk mestadels spansktalande. Häftig latinomusik i över fem timmar. Mc Cain kom först klockan 00.30 på natten och talade i 15 minuter. Då hade vi varit där i 4,5 timme. Trots den sena timmen var stämningen på topp. Man förundras över det tålamod amerkanerna har inför detta val.

söndag 2 november 2008

Val i Fort Lauderdale, Florida

Idag har jetlagen hunnit ikapp mig och jag sitter och avverkar mail mm tidigt på hotellet i Fort Lauderdale medan jag tittar på CNN ;FOX andra amerkanska TV kanaler. Vad som är både fascinerande och skrämmande med detta val är att det är så många som vill rösta i förtid. Amerikaner köar i timmar för rätten att ge sin röst och för att de inser att detta är ett viktigt val så deras röst har betydelse. Det är imponerande med dessa köer...MEN oxå skrämmande att organistaionen är så bristfällig...det tar en evighet att verfiera ID kortet - i de stater som har ID - kort. Många äldre hör av sig till TV stationerna och klagar över att de inte orkar köa och därför inte kan ge sin röst i valet. Samtidigt som jag skriver detta så ser jag ett inslag i CNN som heter "Fit to Led". Hela inslaget handlar om hälsan för de båda presidentkandidaterna. Gissa vilken CNN anser ligga risigast till?

lördag 1 november 2008

Valövervakning i Florida!

Befinner mig i USA för att övervaka valen som kommer att ske tisdagen den 4 november i USA. Dels kommer en ny president att väljas ( rättare sagt elektorerna ) samt en tredjedel av senatorerna och alla ledamöterna i kongressen. Idag hade vi genomgång med bland annat The Federal Election Commission , Democratic National Committee, Rebublic National Committee mm Kongressman Steny Hoyer som är talesperson för demokraterna och fd medlem av OSCE PA menade att detta är ett historiskt val av president. Inte bara för att Baracka Obama är en african-american eller Sarah Palin kan bli den första kvinnliga vicepresidenten om MC Cain vinner utan för att det aldrig har varit så många unga som har registrerat sig som till detta val. Aldrig har så mycket pengar spenderats på ett presidentval som detta. Och aldrig har så många engagerats som till detta val. TV är full av reklam och även smutskastning av de olika kandidaterna till olika poster. Skall bli spännande att följa dessa val under de närmaste dagarna.
USA´s valsystem är det mest komplicerade av alla valsystem bland alla OSCE länderna. Det måste till en förenkling av detta valsystem för att det skall kunna bli transparant anser jag. I många delstater behöver man inte visa upp Id-kort när man röstar. På en fråga från oss om det inte då kan fuskas blev svaret att i USA bygger valen på "honesty". Är amerikanerna mera ärliga än andra invånare i världen undrar jag?