Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 29 november 2012

"Hon vill få bollar att börja rulla!"I dagens tidning av Kristdemokraten finns detta reportage om mitt riksdagsarbete...läs det gärna!

Är det någon ministerpost jag tycker skulle vara spännande att utveckla så är det som Sjöfartsminister!
 
– Min ambition som riksdagsledamot har alltid varit att ta mig an den svaga människan och att göra något åt de situationer där orättvisor råder. Att bildligt talat få bollar att börja rulla.

– Det händer ofa att jag frågar mig varför jag ska springa efer bollar som andra fått att rulla. Med de orden förklarar Annelie Enochson, som är Kristdemokraterna i Göteborgs kommuns riksdagsledamot, hur hon ser på sin uppgift som politiker.

– Jag är en handlingsinriktad person som gärna vill se något konkret i det jag engagerar mig för. Och efersom jag är arkitekt är jag van vid att arbeta med saker som ger tydliga resultat.
 
Och så vill du bli sjöfartsminister.
– Ja, det beror nog på att jag är uppväxt i Göteborg, som ju är en sjöfartsstad. Att jag dessutom alltid har älskat havet och att min far var sjökapten, spelar nog också in. Men den största anledningen är att vi saknar en vettig sjöfartspolitik

och har en alldeles för liten handelsfotta. Betänk att 95 procent av Sveriges export går via båtar.
Läs mera här   https://web.retriever-info.com/go/?u=https%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive.html%3Fmethod%3DdisplayPDF&p=226818&a=30516&sa=2016282&x=11d34abc7aa5b6bae5cc52de4526d4b6&d=050838201211290QbvoH0T3Nky1pfgm93DC1GH100001010a0o

 

 

tisdag 27 november 2012

Lysande artikel om advenstfirande! Ljus i mörkret!

Läs denna artikel på DN debatt idag - Lysande! Det skall till en biskop för att förklara vad adventen egentligen är...

Det finns inget advent utan kristet innehåll”
 
Skolverkets riktlinjer för gudstjänster och skola presenterades i helgen (25/11) i en debattartikel i DN, undertecknad av Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, och Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på Skolverket. Återigen har man betonat att skolavslutningar inte får innehålla religiösa inslag. Detta har förut väckt mycket starka känslor i samhället, men det har ändå mestadels accepterats av kyrkan, eftersom skolavslutningen faktiskt inte är en gudstjänst, skriver Martin Modéus, biskop i Linköpings stift.
                               
I debattartikeln förs dock en ny faktor in i sammanhanget, nämligen att Skolverket nu betonar att också adventssamlingar i kyrkan måste vara sekulära. Att artikelförfattarna inser orimligheten i detta framgår tydligt, men man framhärdar ändå i att man tror att det är möjligt med adventssamlingar i kyrkan utan religiösa inslag. Men varför ska man tala om advent om man inte får tala om vad advent handlar om? Vad ska en sådan samling egentligen innehålla? Det finns inget ”innehåll” i advent utanför det kristna. Att kräva adventssamlingar utan religiösa inslag är ungefär som att kräva att de biblar som används i utbildningen ska rensas från religiöst innehåll och bara innehålla sådant som är traditionellt och högtidsskapande. Skolverket tar därmed, medvetet eller utifrån grova underskott i kunskap om vad religion egentligen är, en aktiv och pådrivande del i att sekularisera innehållet i adventstraditionen.

Allt fler uppfattar i dag Skolverkets tolkningar som utslag av religionsfobi snarare än för sakliga överväganden. Problemet är nämligen större än lagtolkningar. Skolverket ställer in sig i ett ideologiskt sammanhang som är allt annat än okontroversiellt. Genom sin underliggande negativa tolkning av själva fenomenet religion gynnar man nämligen omedvetet krafter som framställer religion som något som barn och ungdomar bör skyddas från, ett destruktivt ”annorlundaskap”. Självklart är detta oavsiktligt, men inser man inte effekten av sina vägval? Skolverkets hållning bidrar till misstänkliggörande av annorlundaskap och därmed till utanförskap i samhället.
Detta är i ett mångkulturellt samhälle ett helt oacceptabelt förhållningssätt till religionen, som är en av de viktigaste identitetsskapande faktorerna i människans liv. I ett samhälle som vill värna mångfald måste barn och ungdomar i stället lära sig att umgås med religion på ett otvunget, kritiskt och konstruktivt sätt. Då måste man få uppleva levande, konstruktiv, religion.

Det är tydligt att det tolkningssammanhang där Skolverket placerar in själva fenomenet religion är ett sammanhang där religionen betraktas som något farligt. I inledningstexten på verkets egen hemsida presenteras resonemanget med inledningsorden ”Föräldrarna ska känna sig trygga i att barnen inte blir påverkade i någon trosriktning”. Påverkan i annan riktning än majoritetssamhället skapar alltså otrygghet. Detta resonemang har sin grund i en modernistisk föreställning om religionen som ett passerat stadium i mänsklighetens utveckling, som inte har en plats i dagens samhälle: religion i sig är mot utvecklingen. Det står naturligtvis var och en fritt att hysa denna ålderdomliga uppfattning om religion, men i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle måste man lyfta sig ur sina egna fördomar. Religionen är en dynamisk kraft, på gott och ont, i samhälle och värld, och den som ska lära sig navigera i livet som det ser ut i dag måste ha förmågan att hantera detta, både när det gäller religionens goda och onda sidor.
                                                                                                                    
Att staten är sekulär, vilket nog de flesta i Sverige uppskattar, innebär inte att samhället är det. Det kan inte vara statens uppgift att osynliggöra religionen och kollektivt misstänkliggöra den. Skolverket ställer sig inte neutrala, vilket man försöker påskina, utan tar här aktiva steg för att befrämja sekularism, vilket i praktiken är en annan religion. Det är en modernistisk fördom att man kan skapa ett religionsfritt samhälle. Sekularismen är lika mycket religion. Att tolka livet och medvetet utelämna Gud är inte ett mindre religiöst förhållningssätt än att räkna med Gud. Det är ett annat religiöst förhållningssätt.

Det bästa skyddet mot dålig religion är inte frånvaro av religion utan förmåga att på ett moget sätt umgås med religion, vare sig man är utövare eller inte. Då kan man inte behandla religion som teoretiska ideologier som man distanserat berättar om. Religion är så mycket mer, det är sång och musik, skratt och gråt, berättelser och anekdoter, historia och tolkning, färg och form. När jag möter unga kristna ger de inte sällan uttryck för att de blir just misstänkliggjorda i skolan. Här behövs en ny hållning från Skolverket.

Skolverket framställer förbudet som en oundviklig konsekvens av lagen. Riktigt så enkelt är det dock inte. Grunden finns i åtskillnaden mellan utbildning och undervisning i skollagen (1 kap 3§), där utbildning definieras som ”den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål” medan undervisning definieras som ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. Utbildning är alltså ett vidare begrepp och omfattar också till exempel raster, utflykter, skolmåltider etc. Befrielse från deltagande kan ges för det som kallas undervisning men inte för det som kallas utbildning.

Riktlinjerna säger att adventssamlingar anses som utbildning och inte som undervisning vilket gör att det inte går att ge ledigt för dem, något som vore möjligt om det vore undervisning. Det är dock Skolverket själva som gör tolkningen att en adventssamling faller inom kategorin ”utbildning” (Vägledningen, s 5-6). Detta gör att verket kan välja att förbjuda religiösa inslag. Det är dock fullt möjligt att klassa en adventssamling som undervisning och därmed tillåta religiösa inslag. Om det är undervisning går det nämligen att bevilja befrielse för den elev som av något skäl inte vill delta. Skolverket gör ett val i sin tolkning, men väljer att presentera den som tvingande lagstiftning och redogör inte för att det faktiskt finns alternativa betraktelsesätt.

Att skolavslutningar är ”utbildning”, enligt ovanstående definition, är säkert inget att säga om. Men att adventssamlingar skulle vara det är helt obegripligt. Det finns inte något advent att berätta om utan religion, så ett besök på en adventssamling är per definition ett besök på en religiös samling. Alltså bör det bearbetas inom ”målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. Helt enligt skollagen. Det märkliga är att Skolverket inte visar på denna möjlighet utan i stället väljer vägen att utsätta rektorer och kyrka för påtryckningar i syfte att skapa ett nytt, ”sekulärt” advent. Kanske är det omedvetet, men detta blir i varje fall praxiseffekten i den lokala verklighet där skola, kyrka, elever, föräldrar och allmänhet försöker bygga ett gott samhälle med respekt och glädje över våra olika perspektiv på livet.

Det är obegripligt att man inte ska kunna gå på studiebesök i religiösa miljöer och få möta levande religionsutövning på samma sätt som man går på studiebesök i andra sammanhang. Bra religion håller för granskning, och den blir bättre av granskning. Dålig religion måste utsättas för kritik. Båda möjligheterna missar man när man i förväg omöjliggör kontakten med denna viktiga del av samhället. Om nu Skolverket svarar att detta är möjligt med gällande lagstiftning, varför har då adventssamlingarna plötsligt blivit så problematiska? Det kan inte vara kyrkans uppgift att skapa sekulära adventssamlingar. Däremot är det skolans uppgift att skapa goda undervisningsstrukturer kring de besök i kyrka, moské synagoga etc som man behöver göra för att ge barn och unga en bred bild av religionen i dagens samhälle.

Det är att ha mycket låga tankar om barn, ungdomar och lärare om man tror att de inte förmår vistas i samma rum som människor som ber och skilja detta från att själv vara tvingad in i religionsutövning. Varför skulle inte barn, unga och lärare i samtal efter en adventssamling ”med religiösa inslag” kunna förhålla sig självständigt, kritiskt och konstruktivt till det man fått uppleva när man förväntas göra det i andra sammanhang och när det är just detta som både utbildning och undervisning syftar till? Snarare ger väl erfarenhet av religionsutövning goda underlag för samtal och studier i skolan.
Skolverket hänvisar till lagstiftningen. Min fråga vänder sig nu till lagstiftaren: är Skolverkets tolkningar av lagstiftningens andemening korrekt, och vad vill Skolverkets uppdragsgivare göra åt den underliggande tonen i Skolverkets överväganden att religion är något som barn och ungdomar behöver skyddas från?

Martin Modéus, biskop i Linköpings stifthttp://www.dn.se/debatt/det-finns-inget-advent-utan-kristet-innehall

måndag 26 november 2012

Sjöfartshearing i Göteborg!

I fredags var det en sjöfartshearing i Handelshögskolan i Göteborg. Vi var representanter från 7 olika partier som under nästan 3 timmar debatterade svensk sjöfart och dess framtid med moderatorn Jan Mossander.

Vi var överens om mycket ändå händer inget utan fartygen fortsätter att flagga ut. Vi var också överens om finansministern Anders Borgs stora inflytande när det gäller viktiga saker som omtonnageskatten skall införas eller inte. Och detta trots att en enig riksdag insett att tonnageskatt behövs om vi skall kunna behålla svenska faryg i Sverige! Nu kommer en utredning (igen!) om tonnageskatt. Jag känner mig luttrad och lite besviken...medan Alliansen haft makten har vår handelsflotta halverats...DET är jag inte glad över!

torsdag 22 november 2012

Rädda Ibbe, Amal och Maryam från Gaza!

Har precis träffat mamman till dessa barn...stötta henne genom att sprida denna Facebook sida...

Dessa tre svenska barn kidnappades av sin svensk - palestinske far i somras och sattes i palestinsk skola i Gaza City. De skall tillbaka till sin svenska skola och sin mamma i Sverige.

https://www.facebook.com/events/338263552938799/permalink/338964762868678/#!/RaddaIbbeAmalMaryamFranGaza?fref=ts

onsdag 21 november 2012

Titta på denna bild över Mälardalen !


Välkommen Tonio Borg till EU!

Idag röstade EU parlamentet för en ny kommissionär , Tonio Borg, från Malta med röstsiffrorna
 386 ja, 281 nej och 28 nedlagda röster.

EU parlamentariker Gunnar Hökmark sa följande:

" Jag tycker det är bra att det inte blivit en fråga om att diskriminera på grund av religiös tro. Det visar att EU, liksom Sverige, kan ha personer med olika religiösa uppfattningar på ledande positioner."

Känns ju betryggande...Tonio Borg valdes, TROTS sin kristna konservativa tro...vilken seger för EU!

Nu röstade Gunnar Hökmark rätt och gav Tonio sitt stöd...men tyvärr gjorde inte liberalerna det med Cecilia Wikström i spetsen...DET är oroande för Sveriges del!


Läs mera här

http://www.europaportalen.se/2012/11/ja-till-kritiserad-tonio-borg

Busbomb i Tel Aviv.

Nu kommer ett ekot från Intifadan...en bomb har sprängt en buss full med israeeler i luften. Många svårt skadade.

Tur att säkerhetsbarriären och muren finns mot de hatande grannarna påVästbanken och Gazremsan...annars hade detta varit vardagsmat. Det är hemskt nock att denna bomb briserade.

Läs mera här..

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/162356

måndag 19 november 2012

Israel har rätt att försvara sin befolkning och sitt terratorium!

Raketer fortsätter att skjutas in från Gaza till Israel...den dag Hamas slutar att skjuta raketer eller tillåter att raketer skjuts så kommer oxå Israel att inte behöva försvara sig..Läs bra blogg om rakterna och annan info från Gaza...

http://www.sapereaude.se/blog/?p=9248

fredag 16 november 2012

Brev till SJ.

Kära Statens Järnvägar,

Tack för att Ni har tagit Erat förnuft till fånga och fortsätter att sälja biljetter ombord på Era tåg. Läste till min förfäran att Ni hade för avsikt att den 15 november upphöra med denna elementära service på Era tåg. Tack för att Ni ångrade Er och fortsätter att sälja biljetter ombord. Förstår att Ni även fortsättningsvis kommer att ha en Bistro eller kaffevagn ombord där man kan köpa med kontanta medel. Det vore ju tokigt om det bara gick att köpa kaffe eller vin ombord men inte biljetter, för det är ju trots allt ett transportbolag Ni är och ingen kringresande kaffesäljare.

Tack också att Ni inte gör som Eran andra statlige broder SAS och upphör med all service till de som väljer att flyga mer Eran broder. De har nu under ett antal år dragit ned på all service till sina resenärer och har på detta sätt effektivt också dragit ned på antalet som reser med dem. Enligt min åsikt en inte alltför klok affärsmässig strategi.

Dock kvarstår en fråga till Er på Statens Järnvägar. Ryktet har nåt mig att Eran klokskap om att fortsätta sälja biljetter  på Era tåg endast skulle vara till den 1 januari 2013. Skulle vara tacksam om Ni kunde till mig verifiera att detta bara är ett illasinnat rykte och inte stämmer med Eran policy om att Ni är Medborgarnas Järnvägsbolag och vill öka Eran andel av resenärer.

Er i dagsläget tacksamme tågpendlare

Annelie Enochson
( för Er information så har jag pendlat med Erat bolag tur och retur till Stockholm från Göteborg sedan 12 år tillbaka)

torsdag 15 november 2012

Israel har fått nog...och vilket annat land skulle inte ha fått det!

Idag och igår har Israel försökt att få slut på de mer eller mindre dagliga raketbeskjutningar som sker från Gazaremsan in i Israel . Vilket annat land skulle acceptera att ett grannterritorium skjuter in raketer i sitt land med enda mål att skapa rädsla och skada dess invånare?

Svaret är inget land skulle acceptera det...varför skall då Israel göra det?

I måndags mötte Premiärminister Netanyahu 100 utländska diplomater stationerade i Israel för att informera att Israel beskjuts dagligen av raketer från Hamas i Gaza.
nUnder måndagen den 12 nov skjöts två raketer in i staden Netivot, varav en exploderade nära en fabrik – 6 personer fick chockskador .
nDen andra raketen landade i ett bostadsområde – 26 personer fick behandling av medicinsk personal för trauma och chockskador.
 
Låt Israel få leva i fred och att dess grannar accepterar att de finns samtidigt som Israel liksom alla andra länder har rätt att försvara sin befolkning!
 
Varför säger Carl Bildt inget om denna enkla sannning?
 
Läs nedan vad Canadas premiärminister John Baird sa om att Israel nu försvarar sin befolkning och sin nation.
 
"Far too often, the Jewish people find themselves on the front lines in the struggle against terrorism, the great struggle of our generation.... Canada condemns the terrorist group Hamas and stands with Israel as it deals with regional threats to peace and security.”  Utenriksminister Espen Barth Eide i Norge har också uttalat sitt stöd för Israel och deras rätt att försvara sig
I dette tilfellet er Israel i en forsvarsrolle, sa Bart Eide till TV2 torsdag förmiddagen.
-
Rakettangrepene mot Israel de siste dagene er klart uakseptable, og Israel har rett forsvare eget land og befolkning, sa Bart Eide till Aftenposten på onsdag kväll.


Läs mera på dessa bloggar

Mellan 10-12 november sköts över 120 raketer och granater mot Israel. Flera palestinska grupper tog på sig ansvaret, däribland Hamas.
http://www.idf.il/1283-17526-en/Dover.aspx

För första gången uppges en raket ha skjutits mot Israels kärnkraftsanläggning i Dimona.
http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=291859

Torsdag morgon (15 november) meddelar IDF att 133 raketer avfyrats mot Israel bara under de senaste 24 timmarna.
http://www.idfblog.com/2012/11/14/live-updates-idf-terror-targets-gaza/

Bra sammanställning över de senaste tio årens beskjutning. Wikipedia (inkl källor):
http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_rocket_attacks_on_Israel

tisdag 13 november 2012

Förra veckan var en intressant vecka...reflektion 4


Förra onsdagens dag för de förföljda kristna avslutades i ST Clara kyrkan med en gudtjänst där ca 300 personer deltog, många kristna konvertiter.

Wilgot Fritzon var mötesledare, sjöng gjorde min favorit Ingemar Olsson. Talade gjorde bland annat samfundsministern Stefan Attefall, min vän Fouad Rasho, pastor från Hjällbo, Annahita Parson, pastor i ST Clara och Tomas Schirrmacher från World Evangelical Alliance.

En dag som kommer att upprepas nästa år...för tyvärr så kommer nog inte förföljelsen av de kristna att minska under året!

Läs pressmeddelandet från SEA .

Förra veckan var en intressant vecka ...reflektion 3

 
Efter vårt seminarium i riksdagen så var det en Ljusmanifestation från Myntorget till Sergels Torg för de förföljda kristna...ca 300 deltog i ljusmanifestationen. Moderator på Sergels Torg var Siewert Öholm. Talade gjorde Roxana Parsa, konvertit från Iran, Kamal Fahmi, konvertit från Sudan och så jag. Sjöng gjorde en persisk kör av konvertiter som bor i Stockholm.

Allt mycket stämningsfullt och viktigt!

Förra veckan var en intressant vecka ...reflektion 2

Onsdag i förra veckan hade vi ett intressant seminarie i riksdagen som jag och Andreas Carlson bjudit in till och som handlade om världens mest förföljda grupp! Vilka de är? Jo, de kristna..de förföljs i Kina, Indien, muslimska länder mm och är ständigt påhoppade och omdiskuterade i det pågående kulturkriget i Sverige!

Förra veckan var en intressant vecka....reflektion 1

I förra vecka hände mycket...presidentvalet i USA bland annat...och att Barack Obama vann.

I denna veckan har det varit en utfrågning av en ny EU kommissionär från Malta i Eu - parlamentet. 

Den tilltänkte Eu kommissionären Tonio Borg är kristen, ja till livet man och anser att äktenskapet skall vara mellan man och kvinna! Dessa i Sverige så unika åsikter men inte i övriga världen får den liberala Europa parlamentarikern Cecilia Wikström att säga följande. "Malta vill pracka på oss en dinosaurie!"
Så hög var tolerans nivån i folkpartiet mot dem som anser och lever efter andra principer än liberala sätt-dig-främst -principer!

En annan man som oxå vågar att leva efter bibliska principer är världeevangelisten och presidentvännen Billy Graham. Han ansåg innan valet att det var viktigt att värderingar som var viktiga för hela landet skulle avgöra vem man röstade på...tyvärr tror jag inte han blev bönhörd. Läs nedan vad han sa i sina annonser.

http://www.matstunehag.se/wp-content/uploads/2012/10/billy.jpg

tisdag 6 november 2012

Abort för att det är en flicka?

Läs min artikel som jag och tre andra Fellows vid Claphamnsstiftelsen hade i dagens Göteborgs - Posten om könsselektiva aborter,

måndag 5 november 2012

Länge leve religionsfriheten!

Läs min artikel om vikten av religionsfrihet i Världen Idag ...har varit i Israel så den kommer lite sent på denna blogg! Religionsfrihet och samvetsfrihet är de viktigaste mänskliga rättigheterna....för utom de så fungerar inte de andra! Israel är det land där alla religioner finns och lever sida vid sida...tyvärr gäller inte det deras grannländer! Där får inte tex judendomen finnas eftersom inga judar får bo i dessa länder och utrymmet för de kristna krymper för varje stund...