Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 29 mars 2012

Bra artikel även av Göran Hägglund!

Expressen hade en bra debattartikel idag publicerad av Göran Hägglund...läs den oxå! För idag fattade riksdagen verkligen två dåliga beslut om insemination av ensamstående och surrogatmödrar. Kristdemokraterna reserverade sig mot bägge dessa tokiga beslut!

Bilden är en bananodling i Rwanda...det behövs en fin bild efter dessa tråkiga nyheter!

Bra artikel av Mats Tunehag (igen)!


Denna artikel tycker jag du skall läsa...jag har förstått att inte alla har tillgång till hans blogg :-)
Bilden är från det vackra Rwanda
http://www.matstunehag.se/2012/03/24/nar-manskliga-rattigheter-blir-dodliga-felaktigheter/

onsdag 28 mars 2012

Hemundervisning - det nya " PIK" i Sverige?

Det är märkligt hur företeelser så lätt blir "POLITISKT INKORREKT" = PIK i Sverige. Ta detta med hemundervisning. Ett fåtal föräldrar vill och har förmågan att hemundervisa sina barn. Då belägges dessa föräldrar med vite och få fly landet. Är detta verkligen klokt? Nej, det tycker inte jag . Speciellt som studier ifrån USA visar att barn som hemundervisas ofta har bättre studieresultat och bättre social förmåga än sina jämbördiga kompisar.


Läs denna artikel i tidningen INBLICK och begrunda hur situationen är för vissa föräldrar i Sverige idag.

tisdag 27 mars 2012

Bra artikel av Conny Brännberg och mig om E20!

Det här fotot visar Bengt Germundson och mig i Markaryd......Bengt är en en duktig politiker som vill få hjulen och spåren att fungera i Sverige....Conny Brännberg är en annan duktig politiker som slåss för att sin del av Sverige , Skaraborg, skall fungera med infrastrukturen....

I söndagens GT hade Conny Brännberg och jag en artikel om E 20 -  läs den nedan!

http://www.expressen.se/gt/ledare/debatt-tystnad-forsenar-utbyggd-e20/

onsdag 21 mars 2012

Saknade Barns Nätverk i Riksdagen bildades idag!

På bilden ovan syns en del av talarna på uppstarten av nätverket.

Idag bildades Saknade Barns Nätverk i Riksdagen som skall arbeta med att få hem svenska bortrövade barn från andra länder. Representanter från fem av de politiska partierna är med i nätverket. Jag hoppas att det blir från alla politiska partier i riksdagen.

Syftet med nätverket är tre:
1. NOLL tolerans för att föra bort svenska barn från Sverige mot vårdnadshavare vilja.
2. Agera snabbare när man misstänker att ett barn förts bort till annat land.
3. Använda våra politiska plattformar för att få hem de bortrövade barnen.

Läs artikeln i tidningen Kristdemokraten här.

Kongo och Rwanda på en vecka ! Del 2

På den internationella kvinnodagen den 8 mars var vi och besökte Panzisjukhuset och Dorkashemmet utanför Bukavo i Kongo. På en stor samling talade EU Kommissionären för humanitär hjälp Kristalina Georgieva från Bukgarien. Men det som gjorde allra störst intryck var att få träffa Dorkas kvinnorna. Kvinnor som alla varit utsatta för grov våldtäkt men efter behandling och rehabiltitering för sina trauma orkar att leva leende igen och mottog oss med dans och glädje!På Dorkas bor 15 kvinnor och 28 barn som alla är sedda och fått en mening med sina liv. Att bli utsatt för en våldtäkt i Kongo är mycket stigmatiserat och kvinnan blir förskjuten av sin familj, by och all gemenskap. På Dorkas återupprättas deras självförtroende igen ! Våldtäkterna i östra Kongo har spridits sig i hela samhället, ca 60% av våldtäkterna görs av män i uniform.....övriga 40% av den vanliga manliga befolkningen! Östra Kongo är ett samhälle i kaos där laglöshet råder och ingen moral finns kvar. Den största ljusglimten var kyrkan CEPAC som arbetar på gräsrotsnivå och håller ihop det trasiga samhället. CEPAC arbetar nära PMU som är den största svenska givaren till Panzisjukhuset. På detta sjukhus jobbar den prisbelönte kirurgen Dr Denis Mukwege som med sitt team opererar de utsatta kvinnorna och arbetar med rehabiltiering.
Mötet med DR Denis Mukwegee var en oerhört positiv upplevelse.

söndag 18 mars 2012

Kongo och Rwanda på en vecka! Del 1


Förra veckan som var plenifri var jag och tre andra ledamöter i Kongo och Rwanda. Började i Rwanda några dagar där vi besökte de arbeten som ADEPR, pingskyrkan i Rwanda har. De bedriver ett stort och aktivt arbete med sjukhus, skolor och hälsocenter. Deras samarbetspartner i Sverige är PMU och det är bra att på plats få se att insamlade medel och skattemedel används så effektivt och rätt. Besökte även Memorial Site som är ett museum för att minnas folkmordet 1994. Under tre vårmånader, 100 dagar ,så mördades 1 miljon människor. Helt ofattbart! Mest gripande var att besöka rummen där man mindes alla mördade barn! Vår ADEPR vän hade själv smärtsamt fått uppleva detta fasanfulla folkmord. Hans fru, tre barn, föräldrar och syskon döddades alla. Han var bortrest och kunde som flykting ta sig till Kongo. Men väl där kom senare hutugerillan som flyktingar och fortsatta mördande i flyktinglägrena. Hur kan man överleva sådan fasor med sinnet i behåll? Vår vän svarade...endast Gud kan hjälpa och fått mig att förlåta!
Vi hann även med ett besök i det rwandiska parlamentet där fru talman och hennes två vice talmän tillsammans med ordförande i Utrikesutskottet tog emot oss. Ett intressant möte där man poängterade vikten av att kunna gå vidare som nation, 18 år, efter att detta folkmord skett. De har en demokratisk diktator i president Paul Kagame.Frågan man ställer sig är om Rwanda klarar de demokrati kriterier vi har ställt upp i väst? Eller är tiden för kort efter folkmordet? Faktum kvarstår att efter dessa 18 år så är Rwanda ett fungerande, rent och med afrikanska mått mätt välmående samhälle.
Jag hade förmånen att i mars 2010 besöka Rwanda med den svenska FN föreningen och ett 2,5 timmes långt samtal med president Kagame. Jag minns honom som en man med brinnande engagemang för sitt folk och som ifrågasatte våra frågor om MR. Han svarade bland annat - " Ni i Sverige har levt i fred i 200 år , och har under denna tid kunnat utveckla er demokrati. Men vi i Rwanda hade ett folkmord för bara (då) 16 år sedan och vår främsta uppgift är att ge tillbaka mäniskorna tron på rättvisa och varandra igen. Alla andra frågor får komma senare."
Ja, onekligen kan man se på allting från två olika håll!

fredag 2 mars 2012

Studieresa till Rwanda och Kongo nästa vecka!

Pressmeddelande

Stockholm den 1 mars 2012

Fyra riksdagsledamöter besöker PMU:s verksamhet i Kongo och Rwanda

– Vi ser fram emot att få ta del av det arbete en svensk biståndsorganisation som PMU medverkar till. Det här är biståndsarbete utan omvägar via regeringar med förankring på plats.

Annelie Enochson (KD), Lars-Arne Staxäng (M), Roland Utbult (KD) och Mikael Oscarsson reser på lördag 3/3 till DR Kongo för besöka verksamheter biståndsorganisationen PMU verkar i. De kommer att besöka Panzersjukhuset där prisbelönta Dennis Mukwege leder arbetet med traumatiserade kvinnor som erfarit sexuellt våld.

Ledamöterna är tillgängliga för intervjuer både före och efter resan.

Kontakt:

Annelie Enochson, 070-65 50 650

Lars-Arne Staxäng, 070-380 46 30

Roland Utbult, 070-825 06 83

Mikael Oscarsson, 073-056 09 26

Tillsynen av lastbilstrafik behöver förbättras!

I veckan blev vi klara i Trafikutskottets uppföljningsgrupp med en överysn över lastbilstrafiken i Sverige...det behövs göras en hel del...se nedan.....

Trafikutskottet har låtit göra en uppföljning av tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg, lastbilstransporter. Uppföljningsgruppen redovisar nu sina bedömningar i en rapport. En slutsats är att tillsynen av lastbilstransporter behöver bli bättre.
Gruppen har tittat närmare på frågor om tillsyn och kontroll av kör- och vilotider, lastsäkring, överlaster, hastigheter och så kallat cabotage. En ledamot från varje parti har deltagit i arbetet. Syftet med uppföljningen har varit att hämta in djupare kunskaper på området. Man har bland annat undersökt hur reglerna på området tillämpas, hur myndigheternas tillsyn är organiserad och konsekvenserna för åkeribranschen.
Bakgrunden till uppföljningen är att undersökningar har visat att reglerna – som ska bidra till hög trafiksäkerhet, bra arbetsmiljö och konkurrens på lika villkor – inte alltid följs. Risken för att bli kontrollerad är dessutom förhållandevis liten. Vidare har ansvarsfördelningen mellan myndigheterna förändrats de senaste åren och en ny myndighet, Transportstyrelsen, har inrättats.

Uppföljningsgruppens bedömningar i korthet

Uppföljningsgruppen har gjort en rad iakttagelser och bedömningar. De presenteras här i korthet.
 • Tillämpningen av reglerna för yrkesmässiga godstransporter på väg ska medverka till en effektiv tillsyn av yrkestrafiken. Men det återstår fortfarande ett utvecklingsarbete. Det är i dag svårt att belägga hur utbrett det är med oseriös åkeriverksamhet när kontroller och uppföljningar är begränsade.
 • De som berörs av reglerna tycker att de är komplicerade. Myndigheterna behöver göra dem mer överskådliga.
 • Myndigheterna måste följa utvecklingen av hur bestämmelserna tillämpas och kommunicera med dem som beställer och utför transporterna. Det är viktigt att följa upp regelverket kring beställarnas ansvar, särskilt med tanke på problemen med otillåten cabotage och olaglig yrkestrafik samt osunda arbetsvillkor för förarna. Med cabotage avses i det här fallet transporter i ett land som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land.
 • Det behövs tydligare styrning och samordning av Polisens och andra myndigheters tillsyn och kontroller. Myndigheterna behöver bli bättre på att samarbeta och samverka med varandra. Det är dessutom angeläget att Transportstyrelsen tar fram en tillsynsstrategi.
 • Polisens specialkompetens för kontroller av godstransporter på väg behöver säkras långsiktigt. Ett stort antal poliser med specialkompetens väntas gå i pension inom några år.
 • Lastbilar som har lastat mer än vad som är tillåtet orsakar vägslitage, vilket är mycket kostsamt. Polisens kontrollvägningar är tidskrävande och arbetet behöver underlättas och bli mer effektivt.
 • Myndigheterna måste prioritera brott inom yrkestrafiken och avsätta resurser till detta. Hos Åklagarmyndigheten har yrkestrafikärenden låg prioritet i förhållande till andra ärenden med strängare påföljder, och allt fler ärenden som handlar om överträdelser av kör- och viloreglerna har avskrivits de senaste åren. Dessutom har Transportstyrelsen ännu inte kommit i gång med företagskontroller av kör- och vilotider.
 • Det är svårt att lagföra överträdelser av kör- och vilotiderna och otillåten cabotage. Åklagarmyndigheten har dock påbörjat ett arbete för att komma till rätta med detta. Tjänster som kammaråklagare med särskild inriktning mot trafikärenden kommer att inrättas på försök under 2012.
 • De tunga godstransporterna på väg är ofta gränsöverskridande och det är angeläget med en ökad harmonisering mellan EU-ländernas bötesnivåer och sanktioner vid överträdelser av kör- och vilotidsreglerna.
 • Polisen bör få fler verktyg för att hindra fortsatt färd då föraren har brutit mot reglerna. I andra länder kan man till exempel sätta en kätting, så kallad klampning, på hjulet för att hindra färden.
 • Det är positivt att åkeribranschen arbetar för ökad kvalitetscertifiering. Det kan bland annat motverka oseriös åkeriverksamhet. Dessutom kan offentlig upphandling av lastbilstransporter underlättas när fler företag blir certifierade.
Uppföljningsgruppens rapport kan komma att användas när utskottet ska behandla förslag från regeringen och riksdagsledamöterna på området.

Irankrisen är inte Israels fel!

I veckan hade jag och Caroline Szyber en artikel inne i Newsmill med denna rubrik - läs den gärna!