Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 28 maj 2011

Bra med monark som står över det politiska käbblet.........var rubriken som SvD satte på Tuves och min insändare som publicerades idag. Jag vill behålla monarkin men det innebär också att vi skall ha ett kungahus som lever på sådant sätt att vi kan känna stolthet över dem.Läs vår insändare här:


Lördagsintervju med Göran Hägglund.

Idag var vår partiledare Göran Hägglund gäst i lördagsintervjun.I intervjun nämndes min motion som jag lämnade under allmänna motionstiden i höstas och som snart skall behandlas i konstitutionsutskottet. Jag hoppas verkligen att motionen antas och att samvetsfrihet blir inskrivet i svensk lag...se motionen i sin helhet nedan.

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samvetsklausul inom sjukvården och högskoleutbildningen.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införliva samvetsfriheten i rättighetskatalogen i Sveriges grundlag.


Motivering

När Sverige gick med i EU 1995 blev Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950 svensk lag. I artikel 9 står det om samvetsfrihet.

Artikel 9.
Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.


I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från december 1948 står det i artikel 18 om samvetsfrihet.

Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.


Samvetsfrihet innebär att jag genom att hänvisa till samvetsskäl inte behöver utföra en viss uppgift. De länder som har en samvetsklausul kan tillvarata kunnandet och engagemanget hos alla de personer som funnit sin uppgift inom sjukvården, utan att tvinga den som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa svåra etiska frågor att delta i viss verksamhet. Detta kan gälla abort, insättandet av abortiv spiral eller forskning som inbegriper celler från aborterade foster samt annan praxis som utifrån traditionell etik är kontroversiell. Annan verksamhet som kan upplevas stötande ur ett annat etiskt perspektiv är vissa djurförsök eller transplantationer av djurorgan till människor.

Om Sveriges riksdag skulle lagstifta om rätt till dödshjälp i någon form och om det skulle ingå i en yrkesgrupps uppgifter och åligganden att utföra momentet, då hör det till de grundläggande mänskliga rättigheterna i en rättsstat att kunna vägra att utföra detta för sitt samvetes skull, utan rättslig eller någon annan påföljd. Exemplet visar behovet av en samvetsklausul som utgår från traditionell etik och vidgar dess tillämpning och inför det som en naturlig del inom t ex sjukvården och utbildningsväsendet.

När sjukvårdspersonal på kvinnokliniken vid Mälarsjukhuset tog illa vid sig av en kvinnas aborterande av flickor begärde verksamhetschefen besked av Socialstyrelsen om personal kunde vägra att berätta om det väntade barnets kön, för att inte behöva medverka vid könsselektiva aborter. Socialstyrelsen meddelade senare att något undantag inte kunde medges, vilket aktualiserar frågan om det är rimligt att tvinga svensk sjukvårdspersonal, män och kvinnor, att abortera flickor av det enda skälet att den gravida kvinnan eller hennes partner hellre vill ha en pojke.

Enligt en doktorsavhandling av Meta Lindström, där 224 gynekologer tillfrågades om möjligheten för dem att av samvetsskäl slippa delta i abortverksamheten, ansåg 64 % av de manliga samt 46 % av de kvinnliga gynekologerna att ”Det är rätt att gynekologer innehar rätten att av personliga skäl vägra medverka vid aborter”.
Således anser majoriteten av den yrkesgrupp som utför aborter i Sverige att en samvetsklausul, åtminstone för gynekologer, bör finnas.

I Sverige har regering och riksdag resonerat tvärtom och menat att dessa personer bör söka sig till andra yrken om de känner att de inte kan gå emot sitt samvete. När Samvetsklausulutredningen presenterade sitt förslag 1996 framkom emellertid att individuella lösningar ofta arbetades fram på berörda arbetsplatser. Det är inte heller sällsynt att man hör vårdpersonal hänvisa till en samvetsklausul de tror existerar och som man därför följer. Detta gör att det ofta i realiteten finns en informell samvetsklausul, men långt ifrån alltid.

Trots att Samvetsklausulutredningen i betänkandet Samvetsklausul inom högskoleutbildningen, SOU 1994:84 inte ansåg det berättigat att införa en samvetsklausul inom utbildningsväsendet, förordades att studenterna bör ges rätt att hos Överklagandenämnden för högskolan särskilt överklaga beslut om deltagande i obligatoriska utbildningsmoment. Utredningen undersökte inte heller förutsättningarna för att införa en samvetsklausul inom arbetslivet. När frågan om organtransplantation utreddes fanns det även förslag om att införa en samvetsklausul gällande denna verksamhet, och ett antal remissinstanser förordade att en samvetsklausul för vårdpersonal skulle ge möjlighet att avstå från deltagande i transplantationsverksamhet med organ från aborterade foster. Så blev emellertid inte fallet.

Europarådets parlament behandlade den 7 oktober i år en motion, skriven av en svensk riksdagsledamot och som handlade om åberopade samvetsskäl och tillgång till lagstadgad vård och behandling inom Hälso- och sjukvård. Motionären krävde att samvetsgrundad vägran att utföra vård, som är i enlighet med ett lands lagar, starkt skulle begränsas. I förslaget, som utifrån motionen lades fram för Europarådet, fanns även krav på att ett register skulle inrättas dit vårdpersonal med samvetsbetänkligheter skulle rapporteras. Motionen syftade uttryckligen på kvinnors rätt till reproduktiv hälsa och i synnerhet på rätten att få abort utförd.
Europarådet gick dock emot motionen och i resolutionen som följde gick man i väsentliga stycken emot motionären och hävdar vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet .
I resolutionens första paragraf slås fast att ingen person, sjukhus eller institution ska tvingas att utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo. Vidare säger resolutionen att ingen ska diskrimineras om man vägrar medverka till något av detta.

I resolutionens fjärde paragraf slås fast att medlemsstaterna dels ska försäkra tillgång till vård och hälsa, dels upprätthålla respekt för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet för vårdpersonal. Man föreslår därför att medlemsstaterna tar fram sakliga och klara riktlinjer som garanterar samvetsfrihet. Europarådet kan endast ge rekommendationer därför vill jag lyfta detta i min motion och vill att vi skall få en lagstiftning i Sverige som garanterar samvetsfrihet och då speciellt inom vården och högskoleutbildningen.

Till syvende och sist handlar det emellertid inte om att utreda huruvida Sverige ska ha en samvetsklausul inom sjukvården eller ej. Frågan är i stället hur Sverige ska tillämpa Europakonventionen, som redan är en del av svensk lagstiftning. Det bör därför utredas hur ett införande av samvetsfriheten som en grundläggande mänsklig rättighet i den svenska regeringsformens rättighetskatalog kan genomföras. Grundlagens högre rang i det svenska rättssystemet motiverar denna åtgärd. Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med ett förslag om hur en samvetsklausul inom sjukvården och högskoleutbildningen skulle kunna utformas.

Stockholm den 25 oktober 2010
Annelie Enochson (KD)

torsdag 26 maj 2011

Möte med fantastiske Dennis Mukwege från Bukavu!
Några dagar denna veckan så har den kristdemokratiska riksdagsgruppen varit på besök i EU parlamentet för att träffa vår energiske EU parlamentariker Alf Svensson och hans fantastiska stab.Vi följde Alf i hans arbete i utskottet och det är uppenbart att han är en omtyckt och respekterad man. Glad över att han är VÅR EU parlamentariker! Alf ordnade ett exklusivt halvtimmes möte mellan oss och "MR Europa" - Wilfried Martens som är en av upphovsmännen bakom EPP och Belgiens fd. premiärminister...en riktig statsman!

Vi var också med på ett seminarium i utskottet för utveckling om sexuellt våld i krig. Talare där var DR Dennis Mukwege från Kongo som är en av mina stora favoriter. Denna man arbetar på Panzi sjukhuset med att operera kvinnor som utsatts för våldtäkter i kriget i Kongo. Han försöker läka dem till kropp, själ och ande och ge dem en framtidstro. Dr Mukwege var i Belgien för att ta emot priset "King Baudouine internationella utvecklingspris" för sina insatser.

Läs mera om denna fantastiska man på denna länk
http://www.dn.se/nyheter/varlden/han-riskerar-livet-for-kongos-valdtagna-kvinnor

torsdag 19 maj 2011

Lars von Trier visade sitt rätta ansikte i Cannes.

På Cannes festivalen igår så sa regissören Lars von Tier att han kan förstå Hitler och att "Israel is à pain in the ass ". Detta gjorde att festivalledningen hade krismöte igår och bestämde att Lars von Tier är en person non grata under festivalen...Hur mycket har media tagit upp detta i Sverige?

Museijärnvägsentusiaster kan andas ut.

Idag så justerade ett enigt utskott ett betänkande som rör direktiv från EU om bland annat lokförarbehörighet.. Enligt direktivet så kan museijärnvägar undantas från behörigheten eftersom de bara går på slutna spår och inte över nationsgränser. För att vara på den säkra sidan så har utskottet skrivit in i texten att museijärnvägar SKALL undantas för lokförarbehörigheten. Dels för att det är onödigt, de som kör museitåg är ofta entusiaster som kan mycket om tåg och dels för att det är byråkratiskt. Jag är glad över att trafikutskottet varit så klargörande på denna punkt. Kristdemokraterna är förkämpar för den ideella sektorn...där även museijärnvägarentusiasters ideella engagemang ingår. Tack alla ni som är eldsjälar inom museijärnvägar från alla oss som får nöjet att nu i sommar åka med er!

måndag 16 maj 2011

Glöm skilda valdagar - 43,1% talar sitt tydliga språk!Röstdeltagandet i Västra Götalands regionval blev så lågt som 43,1 %. Detta visar med all tydlighet att vi INTE skall ha skilda valdagar! Att ha val varje år som det skulle bli om man särskiljde valdagarna till kommun, region, riksdag och EU är något som uppenbarligen inte väljarna orkar med.Och inte våra valarbetare heller.....kristdemokraterna får färre och färre som hjälper till vid valen!

Och vad skulle regionvalet vara om inte partiledare, partisekreterare, riksdagsledamöter och kommunvalda hjälpte till? Det har varit en debatt om att Juholt skulle möta Reinfeldt....räcker det inte med att Gert - Inge möter Johnny?

Gert Gelotte är helt fel ute i GP idag när han tror på skilda valdagar! Det visar verkligen gårdagens röstdeltagande.

söndag 15 maj 2011

När skall vi i KD börja fundera på om vi är på rätt väg?

Efter dagens katastrof val för Kristdemokraterna i Göteborgs kommun där vi gick från det redan låga resultatet 2010 på 4,59 % och 6,6 % i valet 2006 till dagens urusla siffror på 3,9 % så
måste partiledningen i Göteborg sätta sig ned och omvärdera sitt arbete. Det måste vara något som är fundamentalt fel när man för varje val rasar i kommun och regionval!

Är det vår politik det är fel på eller våra väljare....eller är det att vi inte är tydliga nog i vår politik i Göteborg?

Ja, inte är det väljarna det är fel på....de har alltid rätt!

Jag tror att vi åter igen måste börja marknadsföra vårt principprograms första meningar och visa tydligt att det är den riktningen vi vill ha i vår politik. De första meningarna i vårt principprogram lyder:

" Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltas av den kristna traditionen.
Kristdemokratin är värdeorienterade"

Vi måste bli tydliga på vilka värden vi bygger vår politik på och sluta att ha denna beröringsskräck för kristna som vi nu har. Vi kan inte alltid prata om att bredda oss, när vi samtidigt marginaliserar våra kärnväljare. Ett parti som inte vårdar sina kärnväljare kommer till slut gå under....!

Margit Silberstein sa så här tidigare idag i SVT :

"Sannolikt har alla partier två versioner i fickan till hur de ska förklara valresultatet. Går det dåligt kan de säga att ett regionalt val inte har någon betydelse för rikspolitiken, det är riksdagsvalet 2014 som räknas. Går det bra blir det annat ljud i skällan. Då kommer det att heta att väljarna har visat att de har förtroende för partiet, som nu är på rätt väg. "

Vad kommer att sägas imorgon? Den som lever får se...!

fredag 13 maj 2011

Valturne i Dalsland med Mats och Pernilla!Idag var Mats Odell, Pernilla Gunther och jag på valturne i Dalsland och besökte Färgelanda, Mellerud , Åsensbruk...vi träffade duktiga företagare och hade media med oss... och våra duktiga riksdagshandläggare Jonathan och David.

Det var en spännande dag som gav nya inblickar i Dalsland och framförallt blir man imponerade av all företagarkraft som finns runt om i landskapet...SAAB är huvudföretaget även i Dalsland eftersom det finns många underentreprenörer till bilindustrin. SAAB har ett bra varumärke...måtte det snart dyka upp seriösa köpare!


torsdag 12 maj 2011

KRYSSA Marianne eller Curt!

Bild från västkusten som Marianne och jag älskar...västkusten måste få de bästa politikerna....


Alla ni som bor i Bohuslän, Partille och Mölndal kan KRYSSA framför Marianne Nilsson nr 4 på Kristdemokraternas lista.


Hon är min syster och är till yrket lärare, talpedagog och specialpedagog. Hon delar mina värderingar och är en energisk och orädd politiker.


Jag vill varmt rekommendera henne för er....hon är nu ersättare i regionen men med erat stöd och KRYSS kan hon bli ordinarie vilket jag tror regionen behöver!

KRYSSA alltså Marianne Nilsson nr 4 på Kristdemokraternas - Västra Götaland, västra.


---------------------


Ni som bor i Göteborgs kommun så kan jag ge er ett tips - KRYSSA Curt Hedström nr 4 på Kristdemokraternas lista. Han är tandläkare och erfaren med sjukvården...han behövs oxå i regionen. Han delar mina värderingar.

Curt skall få mitt KRYSS eftersom jag inte kan ge min syster mitt kryss då jag inte bor i den valkretsen.

Tack och lov för ofullkomlighetsprincipen i vårt parti!Igår debatterades och voterade ett betänkande från Utrikesutskottet (UU12) som berörde Europarådets verksamhet under det gångna året. Där fanns det ett avsnitt som berörde samvetsfrihet för vårdpersonal och medverkan vid tex. dödshjälp eller aborter.

Samvetsfrihet är en frihet som är oerhört viktiga för oss kristdemokrater och står i vårt principprogram.

Bakgrunden är följande: Den 7 oktober 20110 antog Europarådet en resolution som innebär att anställda inom vården skall kunna hänvisa till sin samvetsfrihet och ej medverka vid dödshjälp, aborter eller liknande .

Detta tycker jag är mycket bra och blev glad när denna resolution gick igenom i oktober!

Vid behandlingen i utrikesutskottet i vår så var inte vår ledamot tillräckligt vaksam och uppmärksam på att utskottet ville ändra på detta och lade därför inte en reservation som visade vad vi kristdemokrater tycker i denna fråga.

Utskottet ville förhålla sig kritiska till innehållet i resolutionen från Europarådet och anser att den svenska delegationen till Europarådet skall verka för att åstadkomma en förändring av denna resolution. Detta kan vi inte ställa upp!

Det sätt som vi, kristdemokrater valde att markera vår avvikande åsikt det var genom att inte delta i beslutet på denna punkt . På detta sätt visade vi att vi INTE ställer oss bakom utrikesutskottets text om att ändra på resolutionen.

Jag är glad över att vi har en ofullkomlighetsprincip i vårt principprogram som säger att vi alla är ofullkomliga och kan göra fel….även en ledamot i utrikesutskottet!

lördag 7 maj 2011

KRYSSA Marianne i regonvalet- står på Bohusläns lista!

Marianne och jag på fredagens brevlåderace.Nu är det snart val till regionen...faktum är så har redan förtidsröstningen börjat. Jag har i detta val arbetat med att få Marianne Nilsson omvald. Hon är min syster så jag känner henne väl och kan därför varmt rekommendera henne! Hon står som nr 4 på Västra Götalands valsedel, Västra. Det vill säga alla ni från Mölndal , Partille och hela Bohuslän kan KRYSSA framför hennes namn.
Hon skulle verkligen behövas i regionen. Marianne är till professionen lärare, talpedagog och speciallärare. Hon sitter just nu i en hälso och sjukvårdsnämnd och gör bra ifrån sig.


Vill ni ha en orädd, duktig politiker med kristdemokratiska värderingar så skall ni KRYSSA henne!


onsdag 4 maj 2011

Med trafikpolisen på nattarbete!
Igårkväll var en del av ledamöterna och kansli från trafikutskottet med Stockholms trafikpoliser på lastbilskontroll vid Roslagsstoppet. Vi undersökte bland annat efterlevnaden av kör och vilotider...det var ingen postiv erfarenhet.De flesta körde över den lagstadgade tiden...en hade kört i 12 timmar! Böter på 3.000 kr skrattar de bara åt...känns inte bra. De är trötta, stressade och kör stora tunga , farliga fordon.


Jag anser att vi bör se över straffsatserna så att de står i paritet till den fara de utsätter sina medtrafikanter för. Sedan måste polisen får starkare verktyg, kanske blockera däcken, skruva lås registreringsskyltarna, eller beslataga färdhandlingarna. Vi har en del som politiker att göra på detta område för att få laglydigheten att åter vara norm på detta området!


tisdag 3 maj 2011

Med Trafikutskottet till Arlanda!Idag var trafikutskottet på studiebesök till Arlanda och fick höra om Svedavia och Arlanda flygplats. Ett bra och intressant möte...inte minst var det lärorikt när man fick veta att 1990 var det 14,8 miljoner passagerare på Arlanda och koldioxidutsläppen var 6%. Tjugo år senare, 2010 är det 17 miljoner passagerare men utsläppen har minskat till 2 %. Alltså innebär ett ökande antal resenärer INTE ett ökande utsläpp...!

söndag 1 maj 2011

1:sta maj i nyrenoverad kyrka i Strömstad

I helgen var jag till Strömstad och vår sagoö Tjärnö....ljuvligt! På söndagen besökte jag den nyrenoverade Pingstkyrkan Saron som medlemmarna renoverat i två månader.


Detta är ett exempel på den positiva ideella kraften som finns i vårt land...de har träffats varje onsdag och lördag och arbetat tillsammans. I en kyrka möts folk med olika sociala bakgrunder, åldersgrupper och med olika ekonomiska villkor.....alla har kunnat hjälpa till...och alla varit lika viktiga...allt från ungdomarna som målat, hantverkarna som snickrat till de som förbereder fikat.

En av dem som varit aktiv i arbetet och ledde invigningsmötet är Daniel Coster, vår enda ordinarie kristdemokratiska ledamot i kommunfullmäktige i Strömstad...endast 22 år gammal men redan en stark ledare!


Du ser honom på kortet här ovan...han med micken!