Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 21 december 2010

Stöd "Assyrier utan gränser " nu i juletid!

Som ni alla vet så kämpar jag för att de irakiska assyrierna/syrianerna skall få hjälp...antingen med att få stanna kvar i Sverige eller med att få hjälp på plats i Irak så att de kan fortsätta att leva i det land där de är ursprungsbefolkningen. Det finns en förening som heter "Assyrier utan gränser"...se deras länk HÄR. Om ni vill göra en god gärning denna jul...skänk en slant till dem!

Budgeten för utgiftsområde 22 - kommunikationer i riksdagen idag.


Idag hade trafikutskottets sin budgetdebatt om utgiftsområde 22 som är vårat utgiftsområde. Inom detta budgetområde finns drygt 40 miljarder som vi snart skall klubba igenom i kammaren. Mycket diskussion blev det om Öresundbroavgiften. Jag ställer mig bakom alliansens beslut om att låta samma regler gälla på denna bro som för alla andra broar och vägavsnitt . När avtalen skrevs mellan Danmark och Sverige 1991 fanns inte järnvägslagen som kom 2004 där man överlåter till Banverket /Trafikverket att bestämma avgifterna och inte låta riksdagen detaljstyra detta. Som det är i dagsläget så subventionerar vi skattebetalere Öresundbrons tågpassagerare med 324 miljoner kr per år....det anser inte jag är rimligt trots det pågående Skåneupproret! Få se vad som händer i kammaren vid voteringen idag...Sverigedemokraterna lär stödja de rödgrönas reservation....

lördag 18 december 2010

Svensk sjöfart - diskussionen fortsätter.....

Rädda den svenska sjöfarten genom att ge tydliga riktlinjer för att åter få fd. svenska fartyg att flagga in till Sverige...det är huvudbudskapet i artikeln som Alf Svensson och jag skrev i Dagens Industri i torsdags...nu har även Teknikdebatt.se tagit upp artikeln och för debatten vidare...bra...fortsätt så och vi kommer att påverka de övriga i alliansen till en framtid för svensk sjöfart.

torsdag 16 december 2010

Ibland kommer nåt bra även från Aftonbladet!

Hittade denna artikel av Johan Hakelius i Aftonbladet...läs och begrunda!

Gotlänningarna har skäl att hämnas på Danmark

Gotland har flest tonårsaborter i landet, låga gatupriser på hasch och är, näst Jämtland, det län där den lägsta andelen unga fortsätter till högskolan. Vems fel är det?

Kanske danskarnas.

Valdemar Atterdag brandskattade Visby 1361. Dessförinnan hade han slagit ihjäl 1 800 gutar. Denna kränkning och skriande oförrätt har aldrig gottgjorts. Är det konstigt att gotlänningarna påverkas negativt av detta ouppklarade, koloniala trauma?

Så skulle man kunna resonera. Man skulle inte tas på allvar. Men man skulle kunna resonera så.
Den politiska ideologi som drev lördagens knallhatt resonerar på just det sättet. Med stöd av diverse intellektuella målas en historia upp av att allt elände i muslimska länder är västs fel, med början i korstågen. I den mån inhemska makthavare bär skuld, gör de det i egenskap av västvärldens nickedockor.

Man kan invända att om danskarna denna dag cirklade över Visby i stridshelikoptrar och sköt prick på civila, skulle det finnas skäl för gutar att vara förbannade. Det är sant. Men krigen i Afghanistan och Irak började inte med att amerikanerna till varje pris ville ta livet av landens invånare. De började med att makthavare i dessa länder ville ta livet av västerlänningar.
Vilket för oss tillbaka till huvudspåret.

Det som driver bombande islamister är något ytterst modernt: en självömkande känsla av att vara kränkta. Det bästa svaret de kan hitta på sina länders oförmåga att förvalta sitt kulturella arv, är att straffa de som lyckats bättre. Det handlar inte om tro. Det finns otaliga muslimer som är del av kulturell, teknisk och annan utveckling. Men de är det i västvärlden, eller vid västinfluerade institutioner.

Sedan i lördags har många påpekat att vi inte får dra alla muslimer över en kam. Självklart. Men bombmannen var också sjukgymnast. Ingen har påpekat att vi inte ska dra alla sjukgymnaster över en kam. Varför?

Skälet är inte bara en puttrande "islamofobi". Skälet är också att det inte finns organiserad terrorism baserad på fysioterapi, men att det faktiskt finns organiserad terrorism som åberopar islam. Dess grogrund är inte tron, utan en spridd, självömkande offeridentitet, som ger väst skulden för allt elände. Så länge den föreställningen lever kommer det vara lättare att producera terrorister än utveckling i muslimska länder.

Rädda den svenska sjöfarten!Idag har Alf Svensson och jag inne en debattartikel i Dagens Industri. Läs den HÄR.


Eftersom en nedkortad version publicerades i DI så publicerar jag här den hela versionen för mina läsare av min blogg:


Sverige behöver en ny visionär sjöfartspolitik!

Sjöfartsnäringen är av central betydelse för vår handel och vårt land. Genom en stor svenskflaggad handelsflotta kan Sverige påverka utformningen av de internationella reglerna för sjöfarten. Svensk sjöfartstradition är vidare förknippad med hög sjösäkerhet. Det är viktigt att Sverige fortsätter att vara pådrivande för bättre sjösäkerhet inom berörda internationella organ. Vid internationella kriser som direkt berör Sverige finns det ett betydande värde i att ha en egen handelsflotta som kan bidra till att säkra transportvägar till och från Sverige. Sjöfartsnäringen utgör navet i ett industriellt kluster med cirka 220 000 anställda i Sverige. Klustrets kärna utgörs av de 13 000 personer som är sysselsatta inom rederinäringen. Den svenska utbildningen av kvalificerad sjöpersonal har stor betydelse för kvaliteten i den svenska sjöfarten och sker i intimt samarbete med den svenska rederinäringen. Vid en utflyttning av svenska rederier skulle denna koppling försvinna, utbildningens kvalitet sänkas och framtidsutsikterna för eleverna försämras.

EU-kommissionen presenterade i januari 2009 centrala strategiska mål för Europas sjötransporter för tiden fram till 2018. Där för kommissionen fram bland annat att tydliga och konkurrenskraftiga EU-ramar för tonnagebeskattning, inkomstbeskattning och statligt stöd. Kommissionen betonar att EU-flaggstater står inför en skarp konkurrens från flaggstater utanför EU.

Nyligen presenterades en statlig utredning om svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar (SOU 2010:73). Där konstateras att de svenskflaggade fartygen har sämre förutsättningar än fartyg från närliggande konkurrentländer. Under 2009 och 2010 flaggades 80 fartyg ut från Sverige och då främst till vårt grannland Danmark. Regeringen får inte i det nuvarande svåra läget lägga ytterligare hinder och begränsningar på den svenska sjöfartsnäringen. Tyvärr utmärker sig Sverige gentemot andra sjöfartsnationer inom EU genom att inte ge sjöfartsnäringen möjlighet att betala tonnageskatt som alternativ till vanlig inkomstbeskattning. Vi anser, liksom utredaren, att möjligheten till tonnagebeskattning ska införas. Inte minst ur konkurrenssynpunkt är införandet av en tonnageskatt nödvändig för rederinäringens utveckling i Sverige. För att undvika ytterligare utflaggningar av fartyg på grund av bristande besked i tonnageskattfrågan, är det av största vikt att denna reform genomförs snarast.

Men det räcker inte med en tonnageskattereform. Sveriges regering måste se till att sjöfartsnäringen får likvärdiga konkurrensregler på alla relevanta områden. Vi anser att det måste till en ny vision för den svenska sjöfartsnäringen. En vision som innebär att det lönar sig att flagga tillbaka fartyg till Sverige. En vision som gör att Sverige åter blir en ledande sjöfartsnation med en stor handelsflotta. För att detta ska bli verklighet behövs först och främst en politisk attitydförändring och en vilja till förändring där ingen sten är för helig för att vändas på. Vi vill underlätta inregistreringen av fartyg till Sverige, överföra inspektionen till klassningssällskapen, se över stämpelskattens utformning och snabbt införa ett internationellt register för den svenska handelsflottan.

Ett svenskt internationellt register är centralt om vi skall kunna utveckla sjöfartsnäringen i Sverige. Den oro som finns från arbetstagarhåll för att personal kommer att sägas upp är kortsiktigt berättigad . Men om vi inte kan behålla näringen i Sverige så finns ingen arbetsmarknad kvar kring det svenska sjöfartsklustret och detta oroar oss långsiktigt. I Danmark fungerar det marina klustret som en stjärna med rederipersonal i mitten, omgiven av långa tentakler i form av angränsande näringar. Vi tror att införandet av ett svenskt internationellt register kan leda till en liknande positiv utveckling även i vårt land. Vi kan skapa en bra ”kringarbetsmarknad” om vi bara kan få vår handelsflotta att öka. I sammanhanget är det också viktigt att påpeka att ett internationellt register endast ska omfatta handelsflottan. Färjetrafiken, där det största antalet anställda finns, kommer inte att beröras.

Det finns också ett behov av att förenkla regelverken för den svenska sjöfarten. Idag är rutinerna för bland annat besiktning och certifiering mycket krångligare och dyrare för svenska redare jämfört med vad som gäller för deras norska kollegor. Kostnaderna för att föra svensk flagg bör sänkas. Det är idag tre gånger dyrare att registrera ett fartyg under svensk flagg jämfört med dansk eller norsk flagg.

Vad Sverige behöver är en hållbar och framtidsinriktad vision för den viktiga sjöfartsnäringen som ger mod till våra redare, framtidstro för våra sjömän och energi för forskare och innovatörer att utveckla näringen. Det vill vi ställa oss bakom!


Alf Svensson, Gränna
EU-parlamentariker för Kristdemokraterna,

Annelie Enochson, Göteborg
Riksdagsledamot för Kristdemokraternamåndag 13 december 2010

Debatt om järnvägssituationen i Sverige


Debatten om situationen för järnvägen idag i riksdagen var förutsättningsbar...de rödgröna skyller på att tågen står stilla på oss i alliansen ....utan att inse att det eftersatta underhållet är deras del i kakan.


Alliansen höjde under förra mandatperioden de årliga anslagen för järnvägens drift och underhåll med ca 1,8 miljarder kronor, från cirka 3,8 miljarder till 5,6 miljarder. Det är en höjning med 47 procent mellan 2006 och 2010.


Jag lyfte fram i debatten problemen med att SJ inte har vinterväderdeklarade sina nya tåg.


Och det är mycket pengar - 20 nya snabbtåg för 2 miljarder och 20 nya höghastighetståg för 5 miljarder. Tågen som köps in måste klara det svenska klimatet. Tågen måste helt enkelt vara vinterväderdeklarerade!

Upphandlingen måste ske utifrån kvalitet. Det behövs också ett system för vintertestning av tåg, på samma sätt som idag sker för bilar. När Trafikverket godkänner tåg för trafik i Sverige tittar de idag endast på ett säkerhetsperspektiv, inte på driftsäkerheten. Denna prövning skall självklart kompletteras med ett driftsäkerhetskrav.

Poliser överallt i Stockholm.

Idag var jag ute och julhandlade efter att vi haft en aktuell debatt i riksdagen om järnvägen. Det kändes gott att komma ut och lufta sig efter debatten och jag gick i centrala Stockholm och njöt av det fina vintervädret. Överallt möttes jag av poliser som kom och gick två och två. Poliserna vill synas för att skapa trygghet efter den hemska självmordsmördarens terorrattack i lördags. Och trygghet skapar de... det kändes gott att se dem och de andas trygghet när de kommer lugnt stosande nedför gatorna. Jag är glad över att våra poliser inser allvaret och finns mitt ibland oss. Glad för att julruchen fortsätter som vanligt. Glad för att inte rädslan tagit överhand.
Glad för att självmordmördaren inte lyckades i sitt uppsåt att döda flera än sig själv.

söndag 12 december 2010

Trendbrott vi kan vara utan - självmordsmördare i Stockholm!

Igår hände det! Mitt i julruchen i Stockholms city så utlöste en självmordsmördare ett bombälte - av misstag eller förtidigt , det vet man inte. Men uppenbart är att han skulle ta med sig mera i sin mordkomplett än vad resultatet blev igår. Mannen bar sex rörbomber och en ryggsäck full med spikar - hade detta utlöst på Drottninggatan hade det blivit en massaker!

Självmordmördaren hade skickat hot innan att detta skulle ske och hotet var skrivet på arabiska och svenska. Anledningen till mördarhandlingen är Lars Vilks målningar och våra soldater i Afganistan. Vilka konsekvenser kommer detta att få för framida konstnärer och vår grundmurade yttrandefrihet?

Nu har även Sverige hamnat på kartan av de länder som har terrorattacker. Jag är oroad för framtiden . Jag klistrar in nedan vad Mats Tunehag precis skrivit på sin blogg...det ligger mycket i detta!

" 2010-12-12 08:02
En evangelikal självmordsbombare i Stockholm?


Det var ingen evangelikal självmordsbombare som slog till i Stockholm lördagen den 11 december. Det var ingen pingsttant med knut i nacken eller frälsningssoldat i uniform. Det var ingen representant från Livets ord eller från Svenska evangeliska alliansen. Eller en katolik.
Men kom ihåg: Alla människor är kapabla till ont och gott, oavsett kön, religion, ras, ålder, politisk övertygelse eller ekonomisk status.
Men när det gäller terrordåd på 2000-talet så begås i stort sett alla attentat av muslimer och de flesta är dessutom riktade mot muslimer. Det är inte islamofobi - det är faktum.
Alla muslimer är inte terrorister och många tar avstånd från dylika dåd. Men i stort sett alla dagens terrorister är muslimer. Så var det även i Stockholm denna decembernatt 2010.
George Bush kallade islam för en fredens religion. Tony Blair och Barak Obama säger att alla religioner i grunden vill en och samma sak. Idioti i kubik. Det är som att säga att alla politiska ideologier är och vill samma sak – i grund och botten. Är Labour samma som Tory? Demokrater samma som republikaner? Nazister som liberaler? Kommunister som kristdemokrater? Nonsens!
Kristen tro är inte detsamma som buddustisk tro. Islam är inte i grunden samma sak som ateism. Att helt frikoppla islam från diskussionen om terrordådet i Stockholm vore som att frikoppla kommunismen från Stalins terror och Maos massmord.


Lite verklighetsförankring vore bra. "

onsdag 8 december 2010

Right Livelihood Award till Nnimmo Bassey
I måndags delades det "alternativa nobelpriset" ut till fyra värdiga kandidater i riksdagens andra kammarsal. Priset heter egentligen Right Livelhood Award. Jag fick äran att introducera arkitekten och miljökämpen Nnimmo Bassey från Nigeria som under många år kämpat för att uppmärksamma vilka konsekvenser det får för landet när de stora oljebolagen utvinner olja. Det blir miljökatastroferna och mänskliga katastrofer som inte världen uppmärksammar. Här nedan ser du min introduktion:


Ladies and Gentleman

Resist, mobilise and transform are some of the key words for Nnimmo Bassey - and, it seems as if he has always tried to combine academics - art - and action in his work. When he studied architecture in Nigeria, in the late seventies, he became aware of unjust economic relations and wanted to work for change. In the eighties he got involved in human rights issues and wrote articles and made cartoons as a way to alert. In the nineties the particular relationship between environmental rights and human rights became very clear to him in the context of the Niger Delta where peaceful protest against pollution by big oil corporations often ended up in violent repression. This was when he, together with others, built up Environmental Rights Action, but also a time when he had to go into hiding, and a time when his book 'Poems on the run' was published. "Keep the oil in the soil, the coal in the hole and the tar sand in the land" - are words one can hear from Nnimmo Bassey, recently re-elected Chair for Friends of the Earth International. He has a way with words this man. Please, Nnimmo Bassey, welcome up to deliver your words of this evening!

torsdag 2 december 2010

¨Barnens bästa är tid med föräldrarna!


Läste en intressant artikel på Newsmill om Barnens bästa som vi fattade beslut om igår i riksdagen. Artikeln är skriven av HAROs ordförande Madeliene Wallin. En artikel som jag ställer mig bakom.

onsdag 1 december 2010

Barn som "försvinner" - det vill säga rövas bort!

Läste på bloggen för Saknade Barns Nätverk om min motion...läs gärna den ni oxå. Nu har tre små barn försvunnit från en mamma i Göteborg...polisen anar att det kan vara bortrövande till annat land....det händer igen och igen.....varför är det inte flera som agerar??

Tågstrul igen - men skyll på den som skuld har!

Denna vinter började med tågstrul igen och vår nya infrastrukturminister ,Catharine Elmsäter - Svärd, får rycka in i TV och morgonsoffor och förklara att nya spår bygger man inte över en natt. Trots att det låter som bortförklaringar så är det den förra S regeringen skull att vi har det som vi har det nu. Låt mig försöka förklara - den förra infrastrukturplanen som S regeringen antog skulle sträcka sig mellan 2004 - 2015 och var rejält underfinansierad med 65 miljarder - man hade alltså fler projekt än man hade pengar för och kunde alltså inte komma igång med bland annat nya spår och underhåll av befintliga spår. Alliansregeringen antog förra mandatperioden en ny infrastrukturplan som sträcker sig mellan 2010 - 2021 och där hela planen är finansierad från dag 1. Vi har i denna plan i snitt 5, 4 Miljarder/år för drift och underhåll av järnväg. Alliansregeringen har oxå höjt anslagen rejält för just drift och underhåll för järnväg. För åren 2002 - 2006 med S regeringen var anslagen 14, 9 Miljarder för drift och underhåll av järnväg. Under alliansregeringens första mandatperiod höjdes anslagen till 19, 8 Miljarder och under denna mandatperiode blir det en ytterligare höjning till 20, 9 Miljarder för drift och underhåll till järnväg....så vi satsar. MEN det äroxå tågoperatörernas ansvar att ha underhåll på sina vagnar och lok....och där brister det betydligt!!!