Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 17 augusti 2010

Samvetsfrihet måste försvaras!

Idag har jag en artikel inne i Dagen om att försvara samvetsfriheten. Läs den på webben eller här nedan. Glöm inte att skriva under på uppropet i Manifestet för Samvetsfrihet!

Människovärdet, den klassiska synen på äktenskapet och allas rätt till samvets- och religionsfrihet är områden som behöver försvaras också av oss politiker.

Jag vill med detta inlägg uppmärksamma det nyligen presenterade manifestet till stöd för samvets-, yttrande- och religionsfrihet. Samvetsmanifestet bygger på artikel 9 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter och har undertecknats av representanter för ett brett spektrum av svensk kristenhet.

De flesta om inte alla politiker säger sig vilja verka för ett gott samhälle. Det finns en önskan om att förbättra människors villkor, särskilt utsatta människors situation. Som politiker vill man med sitt uppdrag vara med och förbättra världen - åtminstone en del av den. Vad innebär det i praktiken? Vilket samhälle vill vi sträva efter?

Tillgång till grundläggande fysiska mänskliga behov är självfallet en del av det goda samhället. Manifestet pekar emellertid på några andra viktiga förutsättningar för det goda samhället, nämligen respekt för människovärdet, samvets- och religionsfrihet samt äktenskapets och familjens betydelse som fundament i samhället.

Kristna värderingar bär samhällsbygget.

Ett gott samhälle byggs på goda värderingar och måste vila på en värdegrund som bär från generation till generation. Jag som kristdemokrat arbetar med den judisk-kristna etiken som grund för mitt politiska arbete. I det arbetet ingår bland annat att arbeta för ett samhälle där familjen är den grundläggande gemenskapen och där föräldrarna har frihet att välja skola och barnomsorgsform. Om vi kan skapa trygga barn och ungdomar får vi också ett tryggare Sverige. Vi måste dessutom bli mycket bättre på att ta tillvara de äldres erfarenhet och kompetens i bygget av ett gott samhälle.

Det är också viktigt att fortsätta arbetet för den klassiska synen på äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna. Vi kan konstatera, att det i dagens samhälle förekommer olika samlevnadsformer och realistiskt sett kommer det att vara så även i framtiden. Det får emellertid aldrig råda något tvivel om att det är äktenskapet mellan en man och en kvinna som är normen i samhället, samt att familjen är den grundläggande och viktigaste enheten i vårt samhällsbygge. Detta måste vara vårt tydliga budskap även i tider när budskapet på gator och torg är ett annat och den politiska korrektheten tenderar att göra oss räddhågsna och kväva debatten.

Mänskliga rättigheter för alla överallt.

Ett gott samhälle måste bygga på principen om alla människors lika värde och värdighet. För alla människor utan undantag gäller att människans värde är inneboende och okränkbart. Jag tänker därför försöka fortsätta att vara en röst för de i samhället som ingen röst har. I mitt fall har det bland annat tagit sig uttryck i ett engagemang för bortrövade barn, misshandlade kvinnor, äldre samt utsatta minoriteter. Min röst för ett erkännande av folkmordet på kristna grupper i Turkiet 1915-1923 är ett exempel. Antisemitism och människohandel är också aktuella företeelser som inte hör hemma i ett gott samhälle och därför måste motverkas.

Samvets-, yttrande-och religionsfrihet.

Enligt Europakonventionens artikel 9 har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

För att dessa rättigheter ska få någon verklig betydelse krävs ett aktivt ställningstagande från politiskt håll. Det måste därför vara varje politikers skyldighet att försvara dessa friheter.
Inom Kristdemokraterna talar vi om att det finns gränser för politiken. Det finns områden som människor själva måste få besluta och bestämma. Ett av de absolut viktigaste områdena rör just människors val av religion. Staten och det offentliga får inte ta sig rätt att ta ställning i frågor som enligt religionsfriheten varje medborgare själv har rätt att bestämma över.

Precis som författarna till Manifestet skriver, är det ett stort privilegium att leva i ett demokratiskt samhälle, där alla medborgare har rätt att delta i den politiska processen. Jag vill därför som politiker göra allt jag kan för att stärka demokratin och för att lagar och rättsystem ska vara rättfärdiga, speciellt när det gäller att skydda den svage vid livets början och vid livets slut.

Jag vill stå för människovärdet, respektera den klassiska synen på äktenskapet och skydda allas rätt till samvets- och religionsfrihet.

Annelie Enochson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Göteborg