Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 23 oktober 2013

Tack Ivar Arpi för en lysande ledare - mitt i prick!


I dagens SVD har Ivar Arpi skrivet en lysande ledare om förföljda kristna- verkligen mitt i prick!

Tack för din klarsynthet och mod att skriva om verkligheten för många av världens kristna men som de flesta tidningar inte verkar vilja eller har lust att se och skriva om idag, undantaget den kristna pressen!

fredag 18 oktober 2013

Jonas Sjöstedt-här kommer mitt löfte!

I dagens Göteborgs -Posten raljerar Jonas Sjöstedt över moderaterna och mig. Du kan läsa hans twitterinlägg HÄR.

Jonas Sjöstedt, här kommer ett löfte från mig som du kan lita på! -

Jag kommer alltid att arbeta för alla människors lika, okränkbara värde och rätten att ha en åsikt och rätten att framföra den ÄVEN om den inte är politisk korrekt. Likaså kommer jag att fortsätta att kämpa för religions-tanke och samvetsfrihet.

Jonas Sjöstedt,  ställer du upp på dessa värderingar så kan du börja med att läsa min motion i riksdagen om samvetsfrihet...den finns HÄR.

Och du,Jonas...jag kommer aldrig att gå först i ett Pridetåg eller att överhuvudtaget gå med. Det kan du också se som ett löfte!


måndag 14 oktober 2013

Samvetsfrihetsklausul debatteras i kammaren.

Det här sa jag precis i kammaren...man har max 6 minuter på sig ....


Allmän politiska debatten - måndag 14 oktober 2013

Annelie Enochson bänk 226

Fru/Herr talman!

 
Jag vill i mitt anförande ta upp skyddet för samvetsfrihet i svensk lag. Samvetsfrihet handlar om respekt för individen. Respekten för att varje människa är unik och med ett jämlikt värde. Varje människa har rätt att tänka och uttrycka sig fritt. Varje människa har rätt att respekteras för sin åsikt och religiösa övertygelse. På dessa värderingar bygger de mänskliga rättigheterna.
Varje individ har skyldighet att följa ett lands lagar och regler. Men vissa lagar är till för att skydda individen. Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna inkorporerades i svensk rätt 1995.
Enligt artikel 9 i den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
 Artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har i princip samma innehåll som artikel 9 i Europakonventionen.
Samvetsfrihet innebär rätten att vägra utföra en arbetsuppgift med hänvisning till samvetsskäl. Exempel på samvetsbetänkligheter som kan anses kontroversiella idag är genomförandet av abort och forskning som inbegriper celler från aborterade foster. Andra exempel på verksamheter som också kan upplevas stötande ur ett etiskt perspektiv är vissa djurförsök och transplantationer av djurorgan till människor.
Europakonventionen som är svensk lag, innehåller ett skydd för samvetsfriheten. Men hur ser det ut i Sverige idag?
Socialstyrelsens föreskrifter om abort från 2009 (SOSFS 2009:15), innehåller inga närmare anvisningar i frågan om sjukvårdspersonalens rätt att slippa delta i abortvården.

I Sverige har det sedan lång tid ansetts vara vårdgivarens uppgift att leda och fördela arbetet i sjukvården och vid fördelningen bör det så långt det är möjligt tas hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden. En läkare som av etiska eller religiösa skäl inte vill delta i abortvården bör –även  av hänsyn till patienten - inte heller tvingas göra det. Att arbetsplatsen arbetar fram individuella lösningar på berörda arbetsplatser har ansetts vara ett tillräckligt bra skydd. Men någon lagstadgad rätt att avstå från en arbetsuppgift med hänvisning till samvetsfrihet finns inte.
I ett av Läkartidningens senaste nummer refereras till en svensk studie där det framkommer att existentiella tankar om livet och döden inte bara finns hos abortsökande kvinnor utan även bland vårdpersonal. Studien visade att närmare var femte gynekolog hade funderat på att byta arbete på grund av aborterna, och närmare 75 procent hade upplevt osäkerhet i samband med kirurgiska eller sena aborter.
2010 behandlade Europarådets parlament en motion av en svensk riksdagsledamot som handlade om samvetsskäl och tillgången till lagstadgad vård och behandling inom hälso- och sjukvården. Motionären krävde att samvetsgrundad vägran att utföra vård starkt skulle begränsas. Motionen syftade i synnerhet på rätten att få abort utförd.
Europarådet gick emot motionen. Resolutionen 1763/2010 slås fast att ingen person, sjukhus eller institution ska tvingas att utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo. Resolutionen betonade att ingen ska diskrimineras om man vägrar att medverka till något av detta. Resolutionen slog fast att medlemsstaterna dels ska försäkra tillgången till vård och hälsa och dels upprätthålla respekten för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet för vårdpersonalen.
Slutligen föreslog Europarådet i resolutionen att medlemsstaterna tar fram sakliga och klara riktlinjer som garanterar samvetsfriheten. Europarådet ger endast rekommendationer, men dess resolutioner är vägledande för Europadomstolens arbete.

I Danmark finns exempelvis rätten till samvetsfrihet genom en bestämmelse i den danska hälsolagen.
I Norge finns en lagstadgad reservationsrätt i abortlagen och dess föreskrifter. Det finns också en lagstadgad rätt att reservera sig mot att delta i forskning eller behandling som innebär användande av forstervävnad.

Jag anser att skyddet för samvetsfrihet i Sverige bör stärkas och införas i grundlagen. Jag menar att det behövs en samvetsklausul inom svensk sjukvård och högskoleutbildning och att Sverige ännu starkare ska stå upp för att ge varje människa förutsättningar att även inom arbetslivet bli respekterad för sin etiska eller religiösa övertygelse.

Därför bör det utredas hur ett införande av en samvetsklausul för hälso- och sjukvården samt högskoleutbildningen kan utformas. Utan detta finns det risk för att Europadomstolen anser att Sverige har förvägrat sina medborgare fundamentala rättigheter och det vill inte jag!

Tack för ordet!

Debatten om RFSU monopolet fortsätter.....

För er som inte har alla tidningar så kommer här några länkar som tar upp problematiken med RFSU monopolliknande ställning i svensk skolorna samt kommentarer om min motion. Debatten fortsätter...bra...det kanske kan bli en ändring på detta monopol!

Först Världen Idag - http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/10/11/RFSU-har-for-stort-inflytande/

http://www.varldenidag.se/debatt/2013/10/11/Tacksam-for-Annelies-mod/

Svenska Dagbladet -  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-behovs-battre-sexualundervisning_8602230.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/rfsus-agenda-ar-skadlig-for-vara-barn_8612864.svd

Dagen  - http://www.dagen.se/nyheter/rfsu-ville-inte-deltai-tv-debatt/

Dagens Nyheter - http://www.dn.se/nyheter/sverige/kd-ledamot-ifragasatter-rfsu-i-skolan/

Väljer att ta med Sara Fredsteds hela inlägg här på min blogg:


Debatt. Att bryta mot normen

Tacksam för Annelie Enochsons mod

När någon vågar kristisera RFSU-initiativ som "Sex på kartan" och "Sex i skolan" så får de ofta höra att de väljer att lyfta fram detaljer men inte ser till helheten. Men jag vill inte att mina barn ska utsättas för varken RFSU:s detaljer eller helhet. Varken lek med kondomer och glidmedel, explicita filmer och sexprat eller deras normupplösande ideologi.
I riksdagen och i media bryter man mot normen när man ger utryck för denna åsikt. När riksdagsledamot Annelie Enochson lägger fram en motion om att RFSU:s inflytande i skolorna bör begränsas, skyndar KD:s gruppledare Emma Henriksson till RFSU:s försvar och medierna hugger som kobror. Intresseorganisationen RFSU – med statligt stöd, pengar från Allmänna arvsfonden och inkomster från preventivmedel och diverse sexprodukter – är uppenbarligen en helig ko som obehindrat ska få bedriva lobbying bland våra barn, helst så mycket och så tidigt som möjligt.
Den sexualundervisning jag vill att mina barn får i skolan är i princip motsatsen till den undervisning RFSU tillhandahåller. Jag skulle vilja se ett normstärkande alternativ som visar att sex och kärlek hör ihop, som visar att sex och trohet hör ihop, som visar att sex och mognad hör ihop. Sex är inte ett tidsfördriv bland andra, eller en konsumtionsvara bland andra – utan någon stort och vackert, något personligt och intimt som inte bör exploateras.
Nej, jag tror inte att RFSU kan bidra till det som jag hoppas på för mina barn. Runt omkring mig ser jag konsekvenserna av deras lobbyverksamhet: trots en flod av kondomer och upplysningskampanjer florerar könssjukdomar, och antalet oönskade graviditeter är högre i Sverige än i de flesta andra europeiska länderna. Vi ser en pornografisering och en brutalisering av sexualiteten hos svenska ungdomar – i många fall verkar de helt ha tappat omdömet i fråga om hur man närmar sig varandra. Dessutom växer problemet med psykisk ohälsa. Allt detta är i praktiken uppmuntrat av RFSU eftersom det riskbeteende som de förespråkar får dessa konsekvenser.
Ni kan kalla mig högerkristen, stock-konservativ eller vad ni vill – jag tänker ändå inte sticka under stol med att jag önskar mina barn livslånga relationer präglade av kärlek, trohet och respekt. Konsumistisk, egocentrerad sex som leder till trasiga hjärtan, könssjukdomar och övergrepp hoppas jag att de väljer bort. Och sorry – RFSU kommer inte att hjälpa mig med det — det är dags för ett alternativ. Jag är tacksam för att Annelie Enochson har modet att föreslå ett sådant i Sveriges riksdag, och oändligt besviken över att hennes eget parti inte sluter upp vid hennes sida.

Sara Fredestad
förläggare

tisdag 8 oktober 2013

Bryt RFSU monopolet i skolan!

Tänk -  det finns inget som väcker sådant engagemang hos journalisterna i Sverige som att ifrågasätta RFSU! Jag har i en motion till Kristdemokraternas riksting och till riksdagen reagerat på RFSU monopol och ensidighet i svenska skolorna när det gäller sex och samlevnad.  Det är många fler än jag som gör . Läs här vad ett antal ungdomsledare skriver i tidningen Dagen för någon vecka sedan....
http://www.dagen.se/opinion/debatt/bryt-rfsu-monopolet-i-skolan/

Min motion kan du läsa här på riksdagen hemsida http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Vara-barns-basta_H102Ub476/?text=true

Journalistkårens förfasan över att ifrågasätta RFSU kan du läsa här i Nyheter 24 eller Expressen/GT

För en tid sedan utryckte Roland Poirier Martinsson samma åsikt som jag framför i motionen...du kan lyssna på Youtube här. http://www.youtube.com/watch?v=RFCj0jN3L8w&feature=youtu.be

Skolan är politisk styrd och vi har skolplikt. Det är min uppgift som folkvald att reagera om skolan och vad som lärs ut där fungerar på ett sätt som många med mig anser att det inte borde göra. Att ha olika åsikter är en självklarhet i en demokrati och den rätten tänker jag förfäkta så länge jag är politiker.

I min motion skriver jag bland annat följande:

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

Det hoppas jag alla kan skriva under på och isåfall har ni stött min motion.

torsdag 3 oktober 2013

Intressant artikel i NEO om Nial Ferguson - läs den!Jag brukar ibland tipsa om bra artiklar på nätet för er som är  intresserade...denna artikel är mycket läsvärd och skrämmande!

http://magasinetneo.se/artiklar/misslyckandet-kommer-att-fa-katastrofala-foljder/

Motion om "Antisemitismen i Sverige" inlämnad.

 Nu är det bråda tider i riksdagen med Allmänna motionstiden som slutar på fredag kl 16.30. Jag har lämnat in ett antal motion...här nedan kan du läsa om en. Eller läsa HÄR.
 
Förslag till riksdagsbeslut
 
Riksdagen begär att regeringen återkommer med redogörelse för vidtagna åtgärder mot nazism och antisemitism.
 
Motivering
 
Första hälften av 1900-talet lär gå till historien som mörkt i utslaget för synen på människovärdet. Visserligen har brutalitet och folkmord förekommit nästan så länge den mänskliga historien funnits, men aldrig förr har så många skändats och mördats under systematik som under det förra seklet. Ondskan fick nya ansikten under 1900-talet och fann nya metoder att plåga människor. Minnet av dessa illdåd lever kvar och kommer förhoppningsvis att leda till att upprepningar av ondskans triumfer kan undvikas.
Nazismen och Förintelsen står i särklass genom sin direkta avsky mot oönskade grupper i samhället. Det nazistiska hatet mot människor vars blod inte passade i de ariska och rasbiologiska illärorna gjorde att miljontals människor kallblodigt mördades. Hatet riktade sig framförallt mot det judiska folket som nästintill utplånades på den europeiska kontinenten och i världen. Även människor med avvikande etisk uppfattning som till exempel kristna präster och nunnor, men också Jehovas vittnen förföljdes och avrättades.
Den svenska staten har gjort berömvärda insatser för att hedra Förintelsens offer. En bok gavs ut 1998 till alla niondeklasser med namnet ”Om detta må ni berätta”. Boken reviderades 2009 och ett nytt kapitel om Sverige och Förintelsen har lagts till. Denna bok förtjänar att ges ut till alla niondeklasser i hela Sverige.
Forskning har understötts och en särskild myndighet, Forum för Levande Historia, har inrättats. Nu finns emellertid farhågor att det svenska engagemanget håller på att mattas av. Det är illavarslande i synnerhet i den tid då nynazistiska och islamistiska krafter sticker fram. Detta har märkts framför allt i Malmö under de senare åren där antisemitiska attacker ökat och den judiska befolkningen flyttar från staden då de inte längre känner sig säkra. President Barack Obamas särskilda sändebud mot antisemitism Hannah Rosenthal besökte Malmö i april 2012. Anledningen till besöket var att hon ville träffa kommunalrådet Illmar Reepalu för att framföra hennes och USA´s oro över hans återkommande kommentarer om judar och de många incidenter som förekommit i staden.
I somras besökte president Barack Obama Sverige och valde då att besöka synagogan i Stockholm för att särskilt uppmärksamma Raoul Wallenbergs arbete med att rädda tusentals judar från Förintelsen. En markering av vikten att uppmärksamma det hot som judar upplevde då och upplever idag genom den tilltagande antisemitismen i Sverige och Europa. Vid sitt besök i synagogan hann han även med ett enskilt samtal med Siavosh Derakhti från Malmö. Derakhti startade för ett par år sedan organisationen ”Unga muslimer mot antisemitism” i sin hemstad och fick för detta Raoul Wallenbergpriset.
För Obamas administration har Malmö blivit en symbol för antisemitism i Europa och det är tydligt att även presidenten själv tar frågan på största allvar.
Antisemitism innebär uttryckt i klartext judehat. Företeelsen har funnits sedan antikens dagar och har under tidernas lopp framträtt under många olika former, alla riktade mot judar. De senaste åren har antisemitiska yttringar blivit alltmer påtagliga i Europa liksom i övriga världen. Judar och judiska egendomar har hotats och attackerats. Antisemitiska slagord har hörts på europeiska gator och klottras på våra väggar. Existensen av judehat är ett faktum och utgör ett hot mot demokratin och de mänskliga rättigheterna i Europa och i Sverige. Denna onda företeelse får aldrig accepteras eller ignoreras utan måste bekämpas och utrotas, precis som vilken annan form av rasism eller främlingsfientlighet som helst. Vi får aldrig godta att en folkgrupp anses som mindre värd än en annan, vilket är själva antisemitismens budskap.
Bakom motstånd mot Israels politik döljer sig alltför ofta ett ifrågasättande av den judiska statens existensrätt liksom fientlighet mot judar i stort. Givetvis ska den israeliska regeringens agerande, liksom alla andra regeringars beteende, diskuteras öppet och kritiseras om så är nödvändigt men det unika i fallet är att klassiska antisemitiska beteenden och lögner dammas av för att därefter appliceras på staten Israel. Utan att blinka kan detta leda till att staten Israels rätt till existens, fred och frihet ifrågasätts med hjälp av antisemitiska argument. För att komma till rätta med detta behövs därför opinionsbildning mot antisemitismen. Det är tydligt att det inte räcker med att upplysa om Förintelsen. Det behövs också information för att kunna avslöja när antisemitismen gör nya försök att få genomslag i den moderna debatten.
Det är anmärkningsvärt att en av våra fem minoriteter i Sverige, den judiska, år 2013 måste ha speciella vaktstyrkor och vaktslussar in i alla sina lokaler för att hotbilden mot dem som grupp är så stor. Regeringen anslår i budgeten 2014 medel till gagn för judisk säkerhet. Särskilda åtgärder och medel bör övervägas för att inte de judiska församlingarna själva skall bära de ökande kostnaderna som det innebär att vara en hotad minoritet i Sverige idag.
Från de judiska församlingarna rapporteras om att antalet antisemitiska attacker på judar och judiska institutioner av personer med rötter i Mellanöstern ökat kraftigt under de senaste åren i samband med att den israelisk-palestinska konflikten eskalerat. Lärare på förortsskolor i de svenska storstäderna rapporterar om öppet judehat bland vissa arabiska och muslimska elever. Det kan ta sig uttryck i vägran att studera judendomen, beundran inför Hitler eller förnekande av Förintelsen. Antijudiska åsikter förekommer emellanåt även bland elever med till exempel högerextrema eller nazistiska sympatier men ses då som regel som oacceptabla och ett problem som måste åtgärdas. Det är viktigt att motverka antisemitismen även bland dem med muslimsk bakgrund. Toleransen för anti-judiska fördomar i medier och offentlig debatt har också ökat. På Internet finns ett antal svenskspråkiga hemsidor som tillsammans med information om islam sprider grova antisemitiska fördomar som att judar är giriga, makthungriga, tjuvaktiga, perverterade samt att det finns en global judisk konspiration som syftar till världsherravälde. Islam utnyttjas för att sprida antijudiska fördomar.
För att motverka antisemitism och nazism bör regeringen vidta de i motionen nämnda åtgärderna samt återkomma till Riksdagen med redogörelse för dessa insatser och utfallet av dem.
Stockholm den 2 oktober 2013
Annelie Enochson (KD)

onsdag 2 oktober 2013

Besökt det vackra Örnsköldsvik !

För en tid sedan besökte jag Ö-vik för att fira Samfundet Sverige - Israels 25 års jubileum där...läs mera på denna länk!

http://allehanda.se/start/nara/ornskoldsviksbygden/1.6337066-samfundet-sverige-israel-i-ornskoldsvik-firade-25-ar

Alf Svensson i Min Sanning 
Titta gärna på detta program med Alf Svensson - Världens Bästa Svensson! Han står tryggt för sina värderingar och sin vision för det goda samhället.

http://www.svt.se/min-sanning/se-program/del-7-163?autostart=true

tisdag 1 oktober 2013

Priset Ankaret delades ut i riksdagen!

I förra veckan fick min kollega Tuve Skånberg och jag priset Ankaret av Stiftelsen Provita och som delades ut i riksdagen.......se vidare denna länk!

Hedrande och glädjande!