Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 31 maj 2012

Debatt i kammaren om Trafiksäkerhet!

Igår kväll hade vi en viktig debatt om trafiksäkerhet i kammaren...läs delar av mitt anförande nedan:

International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD), som tillhör OECD har sammanställt uppgifter för 34 länder om antalet trafikdödade .  Under 2010 hade Sverige 2,8 trafikdödade per 100 000 invånare och körda fordonskilometer. Under 2010 var motsvarande genomsnitt för EU-länderna 6,2.

Bakom alla dessa siffror och statiskt döljer sig många tragedier och familjer som i ett ögonblick hamnar i djup sorg när en anhörig dör. Vi måste därför fortsätta att arbeta oförtrutet vidare på att öka trafikssäkerheten för att minska antalet döda. Det är Trafikverkets uppgift att bygga säkra vägar och kommunernas uppgift att genomföra hastighetsöversyner på sina vägar för att minska olycksriskerna. Fordonstillverkarna bygger allt säkrare bilar och utrustar sina bilar med teknik för att underlätta för föraren att vara en säker och alert trafikant. Men ytterst är det individens ansvar, förarens ansvar att efterleva hastighetsbegränsningarna, använda bilbältet och köra nyktert för att just kunna vara en säker förare.

Att köra nyktert är för mig en självklarhet och jag skulle önska att poliserna ökade sina insatser just på detta område för att minska alkoholpåverkade förare. Jag hörde någon säga att det är lika vanligt att möta en berusad förare i en storstad som det är att möta en taxi…och taxibilar finns det gott om i våra storstäder.
  ------------------------------------------ 
Jag vill också kort kommentera motionen om alkobommar i hamnar. I betänkandet skriver utskottet att Trafikverkets Skyltfond har beviljat medel för att Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) i samarbete med polisen och andra aktörer ska genomföra prov med alkobommar vid färjelägen. Försöket innehåller både ny teknik (Autoliv) och ett nytt sätt att övervaka. Försöket inleds under 2012. 
Jag vet att man från MHF har kontakt med STENA färjerederi och med lokala politiker i Göteborg för att försöka få denna försöksverksamhet igång redan i augusti. Jag kan bara önska lycka till och säga att detta inte är en dag för tidigt. Onyktra lastbilsförare i tunga långtradare måste bort från våra vägar!

 Min sista kommentar rör mobiltelefoni och elektronisk utrustning. I förra årets betänkande om trafiksäkerhet riktade utskottet ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör beakta den forskning som gjort och pågår på området för att sedan återkomma till riksdagen senast under 2012 med förslag till de åtgärder som kan erfordras, eller redovisa vidtagna åtgärder när det gäller
mobiltelefonerande vid bilkörning. Utskottet framhöll att förarens koncentration vid bilkörning är en av de viktigaste faktorerna för att undvika olyckor. Utskottet påpekade också att mobiltelefonens speciella ställning måste tas på allvar.

 I Danmark införde redan 1998 ett krav på att förare som använder mobiltelefoner måste använda handsfee. Förra året bötfälldes 42 000 danska förare för att det brutit mot denna regel.
En dansk polis hävdar att detta är en bra grund för att påverka allmänhetens medvetenhet om att allt mobilprat är farligt i trafiken och att man på sikt vill få en ändrad attityd till att prata i mobil medan man kör. Det skall upplevas lika fel att prata i mobiltelefon medan man kör som att köra onykter säger polisen Andresen vid danska polisens trafikcenter.

Vårt andra grannland Norge införde så sent som den 15 mars 2000 ett förbud för fordonsförare att använda handhållna mobiltelefoner under körning. 

Jag kan därför tycka det är märkligt att VTI i sin rapport till regeringen hävdar att det spelar ingen roll om det är handsfree eller inte som är farligt utan det är själva hanteringen av mobiltelefonen i sig som ökar risken.  Utan att vara forskare kan man däremot lätt dra slutsatsen att den som har handsfree i bilen och därmed bägge händerna på ratten påverkas mindre än den som kör med en hand eller klämmer luren mellan axeln och huvudet och samtidigt försöker köra bilen. Att köra med bägge händerna på ratten och hålla dem ”kvart i två” var något jag fick lära mig en gång när jag tog körkort…det borde gälla idag också!

Det saknas statistik som visar att mobiltelefoner varit orsak till bilolyckor. Om polisen vid varje bilolycka med personskador fick omhänderta mobiltelefonen skulle man lätt kunna konstatera om föraren vid olyckstillfället var sysselsatt med mobilprat eller sms.  VTI säger vidare i sin rapport att det är 23 ggr farligare att sms:a medan man kör som att inte göra det. Det är alltså lika farligt att sms:a som att köra kraftigt berusad.

 VTI,s två rapporter håller just nu på att beredas i näringsdepartementet och regeringen avser att återkomma senare under hösten. Jag avvaktar till dess men vill samtidigt framhålla att lag kan vara förebyggande och normativ och i detta fall behövs det!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

torsdag 24 maj 2012

Japan-Sverige - Skolan

Förra veckan var jag i Japan med ett antal riksdagsledamöter. Kommer här på bloggen att skriva en del  jämförelse som jag gjort mellan dessa två länder. Jag börjar med skolan eftersom det idag meddelades om den aktuella domen i Gällivare tingsrätt att en lärare som misshandlades av en elev inte skall få skadestånd. "Lärare skall tåla lite våld" - detta är för mig fullständigt hål i huvudet och mycket upprörande. Nej, lärare skall verkligen INTE tåla lite våld...det skall INTE tåla någon våld överhuvudtaget i skolan. De gör ett beundransvärt arbete och jag anser att man skall införa läroplikt istället för skolplikt. Det skulle innebära att lärarna skall undervisa enligt lagen och de elever som inte ger denna möjlighet för läraren att undervisa, de eleverna får antingen sitta tillsammans med sina föräldrar i skolan eller tas därifrån . En lärare kan då ringa en förälder och meddela " Jag kan inte undervisa eftersom ditt barn stör min läroplikt, så antingen kommer du hit och sitter med ditt barn så att jag kan undervisa eller så hämtar du barnet så jag kan fortsätt undervisa". Omvänd ordning med andra ord och en rejäl uppgradering av läraryrket! Och en rejäl uppmaning till föräldrarna att se till att uppfostra sina barn väl!

Till Japan - där har lärarna oerhört hög status. Trots stora klasser på 30 elever så råder ordning och reda. Alla elever har skoluniformer, nåt för Sverige att ta efter för att slippa denna statusstress på hippa kläder. Den skola vi besökte i Hiroshima fick vi äta med eleverna på deras lunchrast och fick mat som serverades inne i klassrummet. Barnen fördelade maten till varandra och ordning rådde som jag häpnade över. Eleverna var kvicka , nyfikna och respektfulla mot oss äldre. Eleverna räckte upp handen när de ville ha frågan och ställde sig upp när de fick svara. Bara tanken att en elev skulle misshandla en lärare i en japansk skola måste vara näst intill omöjlig!

Lägg märke till alla tennisbollar som finns på alla stol-och bordtassar för att minska ljudnivån när stolar flyttas. Allt för att skapa en harmonisk och tyst lärande miljö!

Det är dessa barn i en globaliserad värld som svenska skolbarn skall konkurrera med om framtidens jobb! Har svenska skolbarnen verkligen en chans då man i svensk rättsväsende anser att det är OK att misshandla en lärare...kontrasterna kan inte bli större!!

onsdag 23 maj 2012

Hemundervisning har blivit kriminellt!

Hemundervisning har blivit kriminellt

Sedan den 1 juli 2011 har ett tiotal barnfamiljer valt att lämna Sverige eftersom de hindras att hemundervisa sina barn. De har hotats med skyhöga viten och socialanmälningar. De har blivit politiska flyktingar då den svenska skolpolitiken tvingar dem att lämna landet.
Detta är närmast unikt i dag när hemundervisning är tillåtet och accepterat i nästan alla demokratier. Främst är det till våra grannländer Åland och Danmark dessa familjer flytt. Hur har det kunnat bli så i Sverige?
Dessa familjer, som är högst normala svenska familjer, vill kunna använda sig av den internationella rätten att själva få undervisa sina barn och har gjort detta ända tills 1 juli 2011 då den nya svenska skollagen började tillämpas och föräldrar måste kunna uppvisa ”synnerliga skäl” för att få möjlighet att hemundervisa sina barn. Detta gör att den nya skollagen starkt begränsar kommunernas möjlighet att ge tillstånd för hemundervisning.
Den nya skollagens regler om hemundervisning är oförenligt med föräldrarnas rätt och ansvar att uppfostra sina barn. Dessutom strider det mot vad internationella konventioner och deklarationer som säger att det ytterst är föräldrar som skall avgöra utbildningen för sina barn. Både FN:s konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, slår fast föräldrarnas frihet att trygga en religiös och moralisk uppfostran och utbildning för sina barn som står i överensstämmelse med deras egen övertygelse. Europakonventionens första tilläggsprotokoll, som är svensk lag, slår fast denna rättighet, vilken också har etablerats i praxis från Europadomstolen.
Ta vara på engagemanget
Samhället behöver på alla tänkbara sätt uppmuntra föräldrar som vill ta ett större ansvar för sina barn. Det är nödvändigt att ta vara på föräldrars engagemang för sina barn då det är en starkt stabiliserande kraft i ett samhälle. Då samhället drar barn från sina föräldrar inverkar detta negativt på relationen med föräldrarna, vilket för vissa barn kan leda till sämre vuxenkontakt överhuvudtaget. I ett allt mer komplicerat samhälle, behöver många barn en starkare barn–föräldrarelation.
Barns utbildning handlar inte bara om saklig och objektiv undervisning, utan även om fostran och social förmåga. Dagens ungdomar är i mångt och mycket utlämnade åt sig själva och varandra. Relationen till föräldrarna behöver stärkas i dag, vilket i sin tur kommer att stärka relationen med andra vuxna till exempel lärare. Barn behöver en stark förankring i relationen till sina föräldrar för att kunna tillgodogöra sig kunskap.
Fel väg att gå
Att i detta läge ta bort en möjlighet för föräldrar att ta sitt extra ansvar genom hemundervisning är helt fel väg att gå. Hemundervisning är idag tillåten i större delen av den demokratiska världen och som exempel kan nämnas att 2 miljoner barn hemundervisas i USA, 100 000 barn i England. I USA kan föräldrarna hemundervisa sina barn hela vägen in på elituniverisiteten. En större studie av Lawrence Rudner vid Univeristy of Maryland 1998 på 20 760 hemundervisade barn visade konsekvent högre resultat bland hemundervisade än genomsnittet i offentlig och privata skolor. Eleverna som hemundervisats tycks också vara betydligt mer involverade i föreningsliv och socialt arbete och vara nöjdare med livet.
I Sverige döms istället föräldrar till dagsböter om de hemundervisar sina barn. För en familj har Uppsala kommun genom Förvaltningsrätten begärt utdömande av ett vite på 180 000 kr om de fortsatte att hemundervisa sina barn. Familjen har nu flyttat till Åland. I våra grannländer Finland, Åland och Danmark ställs krav på att eleven skall få kunskaper och färdigheter, snarare än på att de ska gå i skolan, alltså en läroplikt snarare än en skolplikt som i Sverige. Kanske är detta något för Sverige också att införa? För inte vill väl skolministern att Sverige skall fortsätta med att kriminalisera svenska barnfamiljer?

Annelie Enochson, riksdagsledamot (KD)
Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)
Ruth Nordström, jurist, ordförande Riksorganisationen PRIM, ordförande Swedish Human Righs Lawyers

Denna artikel fanns i Göteborgsposten den 13 maj 2012

måndag 21 maj 2012

Svenska särregler sänker sjöfarten!

Igår hade jag tillsammans med tre KD kollegor i Göteborg en artikel inne i GT med ovan rubrik...läs artikeln HÄR!

onsdag 2 maj 2012

Återreglera järnvägen-ett hot mot jobben!

Idag har jag och mina allians gruppledare i trafikutskottet inne en artikel i SVD Opinions nätbilaga.

Läs den och begrunda det tokigheter som den samlade oppositionen med S, SD, V och MP uttalar i en ett betänkande...att återeglera en del av järnvägsunderhållet, det avhjälpande (!) underhållet tillbaka till Trafikverket. Och Trafikverket vill inte ha det tillbaka...de tycker att det är en rätt utveckling som det  är , med att vi har avreglerat och konkurrensutsatt vägprojekt och även nu järnvägsprojekt!