Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 10 april 2013

Tack för stödet Föreningen Benjamin!

Den 22 maj kommer det att vara en debatt i riksdagen om proppen 2012/13:107 som handlar om "Upphävandet av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet". Det är många remissinstanser som anser att frågan inte är utredd tillräckligt och att proppen är ett hastverk. Tuve Skånberg och jag har motionerat om detta och du kan läsa vår motion här.

Nu har även patientföreningen Benjamin som består av transsexuella och fd transsexuella ställt sig bakom Tuve och min motion och följande finns att läsa på deras hemsidan...eller se nedan.

013-04-09
Öppet brev till riksdagens ledamöter: Avslå regeringens proposition om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.
Föreningen Benjamin företräder den patientgrupp som första paragrafen i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall är tänkt att hjälpa. Det rör sig om en patientgrupp som är i behov av könskorrigerande behandling, som bl a innebär borttagande av könskörtlarna samt hormonbehandling.

Enligt regeringens proposition 2012/13:107 skall det s.k. steriliseringskravet tas bort vid fastställande av ny könstillhörighet. Föreningen Benjamin anser dock att regeringen inte haft vår patientgrupps behov i åtanke när man skrivit lagförslaget.

Tuve Skånbergs (KD) och Annelie Enochsons (KD) motion 2012/13:So14 tar i motiveringen upp just de invändningar som vår förening haft mot regeringens proposition.

För det första är begreppet "tvångssterilisering" mycket märkligt i sammanhanget eftersom ingen i vår patientgrupp någonsin tvingats till en sterilisering. En sterilisering är istället, som en följd av borttagande av könskörtlarna, en naturlig del av behandlingen.

För det andra har vi inget behov av att införa ett tredje kön, kallat "person". Människor som tidigare lidit av transsexualism vill vara män och kvinnor som alla andra.

För det tredje har en jurist i Lagrådet uppmärksammat de brister som finns i underlaget. Regeringen har inte tillräckligt utrett de juridiska konsekvenserna av lagförslaget. Denna utredning borde ha genomförts innan propositionen lades fram.

Föreningen Benjamin stöder Skånbergs och Enochsons motion.

Vi uppmanar riksdagen att avslå propositionen.

Nina
Ordförande
Föreningen Benjamin