Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 5 april 2013

Svar till ledaren i GP idag!

På dagens ledarsida i Göteborgs - Posten så står det om motionen som Tuve Skånberg och jag lämnat till riksdagen ang. att transsexuella skall behålla sin könskörtlar vid en könsbytes operation . GP tycker det är trist att vi inte ställer upp på proppen och avslutar med att det viktigaste är att det blir ett slut på tvångssteriliseringar

Vi anser att det behövs en bättre utredning och vill avslå propositionen.

Propositionen som den nu ligger på riksdagens bord är dåligt förberedd. Det anser en lagman i lagrådet och kritiserar skarpt att den överhuvudtaget lagts med så dåligt beslutsunderlag. Han skriver bland annat följande:

"Det underlag som finns i detta hänseende när det gäller det nu framlagda förslaget uppfyller 
uppenbarligen inte heller enligt regeringens bedömning de krav som man normalt bör ställa eftersom man förklarar sig ha för avsikt att tillsätta en utredning med uppgift att utreda de frågor som egentligen borde vara utredda innan ett förslag lades fram. Från de synpunkter som Lagrådet har att beakta måste alltså underlaget för de framlagda förslagen anses vara behäftat med betydande brister.”
 
Likadant tycker 11 andra remissinstanser som Socialstyrelsen, BRIS, Barnombudsmannen, Karolinska Institutet, Västra Götalands läns landsting, Rädda Barnen mfl.

Det fanns fyra kriterier i 1972 års lag bra. De anger att skall man byta kön och få opereras i Sverige så gällde följande:

1. vara svensk medborgare
2. vara ogift
3. vara över 18 år
4. vara steril

Det två först kriterierna har vi röstat bort i riksdagen. Men det tredje att man inte får opereras när man är under 18 år är gudskelov fortfarande kvar! Så återstår nu det tredje - att vara steril.

Jag vill här säga att göra en könsbytesoperation är frivilligt och kan inte jämföras med andra former av steriliseringar som gjorts i historien.

Bengt Malmgren, psykiater skriver följande i ett inlägg:

" Tvångssteriliseringar är avskyvärt, men det är fel att beteckna den praxis som hittills bedrivits i samband med könsbyte på så sätt, när det i själva verket i de allra flesta fall handlat om ett planerat frivilligt ingrepp i processen att med behandlande åtgärder få en person av ett kön att så mycket som möjligt efterlikna det andra. Frågan borde istället formuleras omvänt: Under vilka betingelser skall byte av juridiskt kön tillåtas? Vill man under nuvarande lag behålla möjligheten att föda barn avstår man från att definiera om sitt juridiska kön, så enkelt är det. Med bästa vilja i världen kan man inte kalla det tvångssterilisering"

Läs oxå vad en annan psykiater David Eberhard skrivit för ett år sedan här - han problematiseras det hela och det är vad Tuve och jag anser att man inte gjort tillräckligt mycket i den framlagda proppen - det behövs mera underlag vidhåller vi!

Detta och lite till hade jag velat skriva till GP.....men de förenklar som vanligt och allt som är liberalt anammar de i vanlig ordning.        Det är trist GP!