Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 3 oktober 2011

Omöjligt bygga fler spår just nu!

Igår hade infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd och jag denna artikel i tidningen GT - med rubriken som ovan.

Debatt: Omöjligt bygga fler spår just nu
Redan under förra mandatperioden påbörjade vi en satsning på utvecklingen av landets infrastruktur. 2010 fattades beslut om att under tolvårsperioden fram till 2021 investera totalt 497 miljarder. En stor del av dessa miljarder säkerställer att byggprojekt går från att vara ritningar till nya järnvägar och vägar som kan öppnas för trafik.

Under den gångna vintern märktes järnvägens brister extra tydligt. Därför har vi låtit trafikverket se över hur vår svenska järnväg faktiskt mår. Trafikverkets egna analyser pekar på att delar av det befintliga järnvägssystemet behöver uppgraderas för att störningarna inte ska öka. Vi har också tagit intryck av arbetspendlares frustration och företags beroende av tillförlitlighet.

Därför har regeringen beslutat att under de två kommande åren satsa ytterligare fem miljarder kronor på ökat underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder. Det är viktigt att förbättringar löpande även sker på andra områden för att öka robustheten. 1,4 miljarder går till likartade underhållsinsatser i vägsystemet.

Även myndighetens effektiviseringar kommer att frigöra medel som kan läggas på att förbättra vår infrastruktur. Men skulle det inte vara bättre med ännu fler miljarder redan 2012 och 2013?

Vi vill vara realistiska, inte populistiska. Vi måste ha ordning på vad som behöver göras, när det kan göras och hur mycket det kostar. För det första kräver åtgärder inom framför allt järnvägssystemet god framförhållning i planeringsarbetet. För att kunna komma ut och byta till exempel spårväxlar eller kontaktledningar måste det finnas ledig tid mellan de tåg som passerar på spåret. De nivåer som regeringen nu beslutat är i linje med vad trafikverket menar är möjligt för de kommande två åren. Ytterligare åtgärder skulle helt enkelt riskera att försämra framkomligheten.

För det andra är det angeläget att inte riskera att kostnaderna för infrastrukturarbeten skjuter i höjden. Med många byggen samtidigt riskerar flaskhalsar att uppstå, som även driver på kostnaderna. Vi vill ha mer infrastruktur för pengarna, inte mindre.

För det tredje är det viktigt att ta ansvar för helheten.

Samtidigt som länder i vår omvärld nu brottas med skuldtyngda nationalräkenskaper föreslår vissa här hemma omfattande lånefinansiering för att kunna presentera löften om stora satsningar.

Vi värnar i stället en ansvarsfull politik. Denna extrasatsning på fem miljarder kronor är en del i regeringens fortsatta arbete att stärka välfärden och förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela Sverige. Fler ska kunna arbeta och fler ska få det lättare att ta sig till arbetet.

Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister (M).

Annelie Enochson
Riksdagsledamot (KD) från Göteborg.