Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 9 februari 2011

Säg inte nej till EU:s sjöfartstöd.

Pressmeddelande
Stockholm den 8 februari 2011

Säg inte nej till EU:s sjöfartsstöd

– Extra krav gör att Sveriges redare går miste om det sjöfartsstöd EU-kommissionen gett oss rätt till. Svenska företag tvingas flytta till våra grannländer där deras konkurrenter idag redan får stödet. Sverige behöver en visionär sjöfartspolitik som vill sjöfarten väl.

Det säger Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot, i samband med att hon ställt en fråga till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om de extra krav svensk sjöfart måste uppfylla för att få motta sjöfartsstöd.

– Göteborgsföretaget Marin Mätteknik är världsledande inom teknik för marina mätningar. Dess grundare Ola Oskarsson valdes till Sveriges Entrepreneur of the year 2011. På grund av de orättvisa och fyrkantiga villkoren som gäller har de tvingats varsla all sin personal inför en flytt utomlands.

– Sjöfartens förutsättningar har utretts av Jonas Bjelvenstam fram till i höstas. Här klargjordes hur vi utan problem kan ta bort de krav som infördes 2009 om att behöva utföra transporter av passagerare eller gods för att motta sjöfartsstöd. Infrastrukturministern kan ta utredaren och EU-kommissionen på orden och rädda hundratals jobb i Sverige, säger Annelie Enochson.


Se frågan till statsrådet från Annelie Enochson nedan:

Sjöfartsstödet

I Jonas Bjelvenstams utredning (SOU 2010:73) kring sjöfartens förutsättningar var ett av förslagen för att stärka svenskflaggade fartygs konkurrenskraft att samtliga fartyg som omfattas av kommissionens riktlinjer för statligt stöd till sjötransport bör motta sjöfartsstöd.

Reglerna för att få motta sjöfartsstöd ändrades så att kraven skärptes 2009. I kraven ingår nu att fartyget i sin näringsverksamhet måste utföra transporter av gods eller passagerare för att vara föremål för sjöfartsstöd. Den snäva definitionen har allvarligt påverkat möjligheterna för en rad verksamheter att verka under svensk flagg. Företag med fartyg som arbetar med sjömätning, kabelläggning, muddring och konstruktionsarbeten i marin miljö tvingas till utflaggning där man säljer sina svenska fartyg och istället tvingas hyra sina båtar.

Utredaren föreslår att förordningen 2001:770 om sjöfartsstöd ändras så att den nu gällande paragrafens första strecksats utgår. Eftersom ändringen återställer förordningstexten till den lydelse som tidigare gällt och som godkänts av EU-kommissionen, borde uppmaningen från utredningen kunna hörsammas skyndsamt. Ett ställningstagande brådskar för de företag som drabbas av nuvarande förordning.

- Med anledning av ovanstående undrar jag när statsrådet avser att ta några initiativ i frågan i linje med det som utredningen föreslår?