Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 12 juni 2014

Flygtrafikledningen återmonopoliseras till stora kostnader för våra regioner och kommuner!

Idag hade vi denna debatt i kammaren....skickar med vad jag sai debatten..eftersom många undrara vad det rörde sig om..

TU 17 – Luftfartsfrågor   Annelie Enochson bänk 226

Fru/Herr Talman!

Sverige har idag 37 regionala flygplatser och 10 statliga. Dessa statliga flygplatser är Landvetter, Kiruna, Luleå, Umeå, Östersund, Malmö, Ronneby, Visby, Arlanda och Bromma. På alla dessa flygplatser är det Swedavia som äger och driver flygplatserna med det statliga Luftfartsverket som har flygtrafikledningstjänsten.

På dessa statliga flygplatser uppgår passagerare antalet till 90% av det statliga passageraantalet på alla Sveriges flygplatser. Även vad det gäller den ekonomiska omsättningen ser situationen ut på motsvarande sätt.

Swedavia är alltså en synnerligen betydelsefull aktör på marknaden som nu utskottsmajoriteten vill göra ännu mer betydelsefull genom att återmonopolisera flygtrafikledningen. Undantagen är de regionala flygplatserna.

De regionala flygplatserna är viktiga för näringslivet och människorna runt om landet. De behövs för jobben och välfärden. Tyvärr är denna marknad liten och omsättningen begränsad. Att då vid en konkurrensutsättning av flygtrafikledningen inte få ta med de 10 statliga flygplatserna gör att marknaden krymper och också omsättningen.

På senare år har monopolet brutits på flygtrafikledningstjänsten genom att ACR kommit in på marknaden. De har och tagit över och driver flygtrafikledning vid 9 regionala flygplatser. Dessa är Västerås, Örebro, Växjö, Trollhättan, Skellefteå, Karlstad, Kalmar, Norrköping och Jönköping. Detta har inneburit besparingar på mellan 20-30%. Pengar som istället kommunerna/regionerna har kunnat lägga på sjukvård, skolor och omsorg. Besparingen sker genom att ACR har betydligt färre administratörer än sina konkurrenter men betydligt större andel operativ personal.

Självklart sätts säkerheten främst och är lika bra där som på de flygplatser som där statliga Luftsverket har flygtrafikansvaret.

 Transportstyrelsen godkänner och utövar tillsyn över den som utför flygtrafiktjänst. Ägarbild m.m. har inget att göra om verksamheten är säker eller inte. Det viktiga är hur den bedrivs och att det finns en oberoende och kompetent tillsynsmyndighet med resurser som kan granska hur verksamheten bedrivs

Sverige har som enda land i världen en civilmilitär integrerad flygtrafikledning – dvs. LFV personal har både militära och civila uppgifter och det finns inga militära flygtrafikledare. Om flygplatser börjar upphandla tjänster från andra bolag än LFV så kan det uppstå problem i och med att de inte har någon uppgift visavi Försvarsmakten.

Av den anledningen tillsattes utredningen ”Färdplan för framtiden” SOU 2012:27, som gav svar på många frågor men en kompletterande utredning behövdes och tillsattes för att utreda just försvarsmaktens behov av flygtrafikledningstjänst. Denna utredning kommer att vara klar den 1 september 2014.

Att föregripa denna utredning som nu utskottsmajoriteten gör med S, SD, MP och V och begära en återreglering är inte seriöst.

Jag yrkar på bifall till vår reservation nr 6 under punkt 4.