Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 14 oktober 2013

Samvetsfrihetsklausul debatteras i kammaren.

Det här sa jag precis i kammaren...man har max 6 minuter på sig ....


Allmän politiska debatten - måndag 14 oktober 2013

Annelie Enochson bänk 226

Fru/Herr talman!

 
Jag vill i mitt anförande ta upp skyddet för samvetsfrihet i svensk lag. Samvetsfrihet handlar om respekt för individen. Respekten för att varje människa är unik och med ett jämlikt värde. Varje människa har rätt att tänka och uttrycka sig fritt. Varje människa har rätt att respekteras för sin åsikt och religiösa övertygelse. På dessa värderingar bygger de mänskliga rättigheterna.
Varje individ har skyldighet att följa ett lands lagar och regler. Men vissa lagar är till för att skydda individen. Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna inkorporerades i svensk rätt 1995.
Enligt artikel 9 i den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
 Artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har i princip samma innehåll som artikel 9 i Europakonventionen.
Samvetsfrihet innebär rätten att vägra utföra en arbetsuppgift med hänvisning till samvetsskäl. Exempel på samvetsbetänkligheter som kan anses kontroversiella idag är genomförandet av abort och forskning som inbegriper celler från aborterade foster. Andra exempel på verksamheter som också kan upplevas stötande ur ett etiskt perspektiv är vissa djurförsök och transplantationer av djurorgan till människor.
Europakonventionen som är svensk lag, innehåller ett skydd för samvetsfriheten. Men hur ser det ut i Sverige idag?
Socialstyrelsens föreskrifter om abort från 2009 (SOSFS 2009:15), innehåller inga närmare anvisningar i frågan om sjukvårdspersonalens rätt att slippa delta i abortvården.

I Sverige har det sedan lång tid ansetts vara vårdgivarens uppgift att leda och fördela arbetet i sjukvården och vid fördelningen bör det så långt det är möjligt tas hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden. En läkare som av etiska eller religiösa skäl inte vill delta i abortvården bör –även  av hänsyn till patienten - inte heller tvingas göra det. Att arbetsplatsen arbetar fram individuella lösningar på berörda arbetsplatser har ansetts vara ett tillräckligt bra skydd. Men någon lagstadgad rätt att avstå från en arbetsuppgift med hänvisning till samvetsfrihet finns inte.
I ett av Läkartidningens senaste nummer refereras till en svensk studie där det framkommer att existentiella tankar om livet och döden inte bara finns hos abortsökande kvinnor utan även bland vårdpersonal. Studien visade att närmare var femte gynekolog hade funderat på att byta arbete på grund av aborterna, och närmare 75 procent hade upplevt osäkerhet i samband med kirurgiska eller sena aborter.
2010 behandlade Europarådets parlament en motion av en svensk riksdagsledamot som handlade om samvetsskäl och tillgången till lagstadgad vård och behandling inom hälso- och sjukvården. Motionären krävde att samvetsgrundad vägran att utföra vård starkt skulle begränsas. Motionen syftade i synnerhet på rätten att få abort utförd.
Europarådet gick emot motionen. Resolutionen 1763/2010 slås fast att ingen person, sjukhus eller institution ska tvingas att utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo. Resolutionen betonade att ingen ska diskrimineras om man vägrar att medverka till något av detta. Resolutionen slog fast att medlemsstaterna dels ska försäkra tillgången till vård och hälsa och dels upprätthålla respekten för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet för vårdpersonalen.
Slutligen föreslog Europarådet i resolutionen att medlemsstaterna tar fram sakliga och klara riktlinjer som garanterar samvetsfriheten. Europarådet ger endast rekommendationer, men dess resolutioner är vägledande för Europadomstolens arbete.

I Danmark finns exempelvis rätten till samvetsfrihet genom en bestämmelse i den danska hälsolagen.
I Norge finns en lagstadgad reservationsrätt i abortlagen och dess föreskrifter. Det finns också en lagstadgad rätt att reservera sig mot att delta i forskning eller behandling som innebär användande av forstervävnad.

Jag anser att skyddet för samvetsfrihet i Sverige bör stärkas och införas i grundlagen. Jag menar att det behövs en samvetsklausul inom svensk sjukvård och högskoleutbildning och att Sverige ännu starkare ska stå upp för att ge varje människa förutsättningar att även inom arbetslivet bli respekterad för sin etiska eller religiösa övertygelse.

Därför bör det utredas hur ett införande av en samvetsklausul för hälso- och sjukvården samt högskoleutbildningen kan utformas. Utan detta finns det risk för att Europadomstolen anser att Sverige har förvägrat sina medborgare fundamentala rättigheter och det vill inte jag!

Tack för ordet!