Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 2 mars 2012

Tillsynen av lastbilstrafik behöver förbättras!

I veckan blev vi klara i Trafikutskottets uppföljningsgrupp med en överysn över lastbilstrafiken i Sverige...det behövs göras en hel del...se nedan.....

Trafikutskottet har låtit göra en uppföljning av tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg, lastbilstransporter. Uppföljningsgruppen redovisar nu sina bedömningar i en rapport. En slutsats är att tillsynen av lastbilstransporter behöver bli bättre.
Gruppen har tittat närmare på frågor om tillsyn och kontroll av kör- och vilotider, lastsäkring, överlaster, hastigheter och så kallat cabotage. En ledamot från varje parti har deltagit i arbetet. Syftet med uppföljningen har varit att hämta in djupare kunskaper på området. Man har bland annat undersökt hur reglerna på området tillämpas, hur myndigheternas tillsyn är organiserad och konsekvenserna för åkeribranschen.
Bakgrunden till uppföljningen är att undersökningar har visat att reglerna – som ska bidra till hög trafiksäkerhet, bra arbetsmiljö och konkurrens på lika villkor – inte alltid följs. Risken för att bli kontrollerad är dessutom förhållandevis liten. Vidare har ansvarsfördelningen mellan myndigheterna förändrats de senaste åren och en ny myndighet, Transportstyrelsen, har inrättats.

Uppföljningsgruppens bedömningar i korthet

Uppföljningsgruppen har gjort en rad iakttagelser och bedömningar. De presenteras här i korthet.
 • Tillämpningen av reglerna för yrkesmässiga godstransporter på väg ska medverka till en effektiv tillsyn av yrkestrafiken. Men det återstår fortfarande ett utvecklingsarbete. Det är i dag svårt att belägga hur utbrett det är med oseriös åkeriverksamhet när kontroller och uppföljningar är begränsade.
 • De som berörs av reglerna tycker att de är komplicerade. Myndigheterna behöver göra dem mer överskådliga.
 • Myndigheterna måste följa utvecklingen av hur bestämmelserna tillämpas och kommunicera med dem som beställer och utför transporterna. Det är viktigt att följa upp regelverket kring beställarnas ansvar, särskilt med tanke på problemen med otillåten cabotage och olaglig yrkestrafik samt osunda arbetsvillkor för förarna. Med cabotage avses i det här fallet transporter i ett land som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land.
 • Det behövs tydligare styrning och samordning av Polisens och andra myndigheters tillsyn och kontroller. Myndigheterna behöver bli bättre på att samarbeta och samverka med varandra. Det är dessutom angeläget att Transportstyrelsen tar fram en tillsynsstrategi.
 • Polisens specialkompetens för kontroller av godstransporter på väg behöver säkras långsiktigt. Ett stort antal poliser med specialkompetens väntas gå i pension inom några år.
 • Lastbilar som har lastat mer än vad som är tillåtet orsakar vägslitage, vilket är mycket kostsamt. Polisens kontrollvägningar är tidskrävande och arbetet behöver underlättas och bli mer effektivt.
 • Myndigheterna måste prioritera brott inom yrkestrafiken och avsätta resurser till detta. Hos Åklagarmyndigheten har yrkestrafikärenden låg prioritet i förhållande till andra ärenden med strängare påföljder, och allt fler ärenden som handlar om överträdelser av kör- och viloreglerna har avskrivits de senaste åren. Dessutom har Transportstyrelsen ännu inte kommit i gång med företagskontroller av kör- och vilotider.
 • Det är svårt att lagföra överträdelser av kör- och vilotiderna och otillåten cabotage. Åklagarmyndigheten har dock påbörjat ett arbete för att komma till rätta med detta. Tjänster som kammaråklagare med särskild inriktning mot trafikärenden kommer att inrättas på försök under 2012.
 • De tunga godstransporterna på väg är ofta gränsöverskridande och det är angeläget med en ökad harmonisering mellan EU-ländernas bötesnivåer och sanktioner vid överträdelser av kör- och vilotidsreglerna.
 • Polisen bör få fler verktyg för att hindra fortsatt färd då föraren har brutit mot reglerna. I andra länder kan man till exempel sätta en kätting, så kallad klampning, på hjulet för att hindra färden.
 • Det är positivt att åkeribranschen arbetar för ökad kvalitetscertifiering. Det kan bland annat motverka oseriös åkeriverksamhet. Dessutom kan offentlig upphandling av lastbilstransporter underlättas när fler företag blir certifierade.
Uppföljningsgruppens rapport kan komma att användas när utskottet ska behandla förslag från regeringen och riksdagsledamöterna på området.