Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 3 februari 2014

Samvetsfrihet ÄR en mänsklig rättighet!

Svenska media har inte utan anledning kallats "den tredje statsmakten" utifrån deras enorma påverkans möjligheter på sina läsare som aningslöst tror på att allt vad som står i deras media. Nu är det inte så att all sanning finns i media; långtifrån! Så fort någon utrycker en icke politisk korrekt åsikt eller agerar på ett icke politiskt sätt så stormar mediasverige och ropar storord. Se bara vad som  händer runt den modiga barnmorskan Ellinor Grimmarks som DO anmäler ett antal arbetsplatser som nekat henne arbete för att hon inte vill utföra aborter. Vad ropar då mediasverige?

Jo, att abort är en mänsklig rättighet! När blev det detta? Att vi i Sverige har en generös aborträtt är inte lika med en mänsklig rättighet. En mänsklig rättighet är universiell och omfattas av alla, även de som bor utanför Sverige. De finns reglerade i FN:s Mänsliga Rättigheter från 1948 där artikel 18 lyder:

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

eller i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 8: 


1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Alltså abort är INGEN mänsklig rättighet MEDAN samvetsfrihet är det - När skall mediasverige förstår detta?

En lögn blir inte en sanning bara för att de upprepas ofta!