Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 17 juni 2009

Tonnageskatt i GT - Sluta krångla och inför tonnagskatt, Anders BorgDenna båt behöver inte tonnagskatt men båten är en pärla...

I söndags hade jag en artikel inne i tidningen GT om tonnageskatt som replik på socialdemokratiska debattörer.

Läs mitt svar nedan eller på länken

http://www.gt.se/nyheter/1.1606008/replik-sluta-krangla-och-infor-tonnageskatt-anders-borg

Sluta krångla och inför tonnageskatt, Anders Borg!
Tonnageskatten är ett laddat ord inom sjöfarten och oppositionen skjuter skarpt på alla som anser att detta är en viktig fråga för att vi skall få en konkurrensneutral sjöfart. I en artikel (GT 2009-06-10) laddade Clas–Göran Brandin (S) och Tomas Abrahamsson (S) med det tunga artilleriet och undrade vad som händer med tonnageskatten och hur jag står i denna fråga. Om Brandin och Abrahamsson varit mera pålästa så hade de vetat att min ståndpunkt är och har varit klar hela tiden. Jag kräver att vi snarast skall införa tonnageskatt i Sverige. Ett enat skatteutskott har återigen i en skrivelse ( 2008/09:SKU 6y) påtalat för regeringen vikten av en skyndsam beredning av tonnageskatten.

Skatteutskottet skriver följande: ”Utskottet uttalade i det nämnda ärendet (tonnageskatt) att det är fortsatt angeläget att beredningen av utredningens förslag kan slutföras skyndsamt. Utskottet förutsatte att regeringen beaktar vad kommissionen anfört i de strategiska målen för sjöfarten fram till 2018 och förklarade sig utgå ifrån att frågan ska kunna få sin lösning utan att riksdagen ska behöva besluta om ännu ett tillkännagivande till regeringen”

Finansdepartementet har både under denna regering och under den förra socialdemokratiska regeringen haft förtvivlat svårt att gå från ord till handling. Det tycks som om problemet satt i väggarna hos finansdepartementet. Påpekas bör att socialdemokraterna inte har med tonnageskatt i sitt budgetalternativ. Så kanske Brandin skall börja med att försöka övertala Mona Sahlin om vikten av tonnageskatt.

EU-kommissionen presenterade den 21 januari 2009 centrala strategiska mål för Europas sjötransporter fram till 2018. Där anför kommissionen bland annat att tydliga och konkurrenskraftiga EU-ramar för tonnagebeskattning, inkomstbeskattning och statligt stöd bör upprätthållas och i tillämpliga fall förbättras mot bakgrund av erfarenheterna från tillämpningen av de tidigare riktlinjerna för statligt stöd till sjötransport. Kommissionen betonar att EU-flaggstater står inför en skarp konkurrens från flaggstater utanför EU.

Sverige utmärker sig gentemot andra sjöfartsnationer inom EU genom att inte ge sjöfartsnäringen möjlighet att betala tonnageskatt som alternativ till vanlig inkomstskatt. Frågan om tonnageskatt är av vikt för rederinäringens utveckling i Sverige och inte minst för att undvika att utflaggningar av nya fartyg kommer att aktualiseras i brist på besked. Inte minst ur konkurrenssynpunkt är införandet av en tonnageskatt nödvändig.

Mina väljare kan vara säkra på att jag kommer att fortsätta att vara drivande i denna fråga mot departementet. Ett enat skatteutskott står bakom mig så nu är frågan till Anders Borg – Varför krångla så länge i denna fråga?

Annelie Enochson
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Göteborg och tydlig förespråkare av införande av tonnageskatt i Sverige.
"
"