Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 14 juni 2011

Sjöfartsstödet på EU kommissionens bord!I veckan har Alf Svensson lämnat in en fråga om det svenska sjöfartsstödet till EU kommisionen som vi gemensamt tagit fram....hoppas nu att detta gör att vi kan komma vidare med det svenska sjöfartsstödet....Pressmeddelande
Stockholm den 14 juni 2011


Sjöfartsstödet på EU-kommissionens bord


– Sveriges rigida tolkning av sjöfartstödet har allvarligt försvagat vår konkurrenskraft gentemot övriga Europa. Företag tvingas flagga ut ur Sverige för sin överlevnads skull. Med förtydligade riktlinjer från EU-kommissionen kan Sverige ta intryck och möjliggöra för våra företag att fortsätta hos oss.


Det säger Annelie Enochsson, riksdagsledamot och sjöfartspolitisk talesperson (KD), i samband med att hennes partikamrat, EU-parlamentarikern Alf Svensson ställt en fråga om riktlinjerna för sjöfartsstöd till EU-kommissionären Maria Damanaki.


– Kommissionen genomför under året en revidering av riktlinjerna. Mycket tyder på att man förtydligar hur stödet också omfattar fler kategorier av fartyg än de som transporterar gods eller passagerare.


–Vår tolkning av riktlinjerna från EU tar inte hänsyn till verksamheterna dagens sjöfartsnäring utför. Under hösten 2010 föreslog utredaren Jonas Bjelvenstam att utvidga kriterierna för sjöfartsstödet till att harmonisera med våra europeiska konkurrenter. Vi misstolkar idag riktlinjerna på ett sätt som motverkar likvärdiga förutsättningar mellan företag på den europeiska marknaden.


– I Göteborg har till exempel företaget Marin Mätteknik fått negativt besked från regeringen om sjöfartsstöd. Den påföljande utflaggningen innebär många förlorade arbetstillfällen för Sverige.


– Jag är väldigt glad att Alf Svensson sprider ljus över denna angelägna fråga. Ett besked från Maria Damanaki redan nu kring detta kunde ge vår regering en viktig signal och svenska företag hopp för att stanna kvar med sin verksamhet i Sverige, säger Annelie Enochson.
Frågan till EU-kommissionären bifogas nedan.

För mer information:
Annelie Enochson
Riksdagsledamot
tel. 08-786 44 20
mobil. 070-65 50~650


Frågan från Alf Svensson - se nedan -

Tolkning av regler för sjöfartsstöd

Europeiska kommissionen har sedan 1989 utarbetat riktlinjer för att samordna medlemsstaternas olika stödsystem till sjöfartsnäringen. Den 17 januari 2004 meddelades nu gällande regler (2004/C 13/03). Riktlinjerna anger de ramar för statligt stöd till sjötransport som kommissionen tillåter, men anger inte i detalj hur stödet ska utformas. Så länge inte stödet överskrider riktlinjerna kan medlemsstaterna själva detaljutforma reglerna.
Medlemsländernas stödordningar får inte framkalla snedvridning av konkurrensförhållandena i någon större utsträckning än vad som ligger i det gemensamma intresset. Riktlinjerna ska skapa likvärdiga förutsättningar mellan olika fartygstyper som är utsatta för internationell konkurrens.
Riktlinjerna ger utrymme för verksamheter att motta sjöfartsstöd trots att de inte uppfyller det grundläggande kriteriet om att transportera personer eller gods. Sjöfarten har generellt utvecklats mot en större diversifiering än vad det grundläggande kriteriet motsvarar. I riktlinjerna nämns följaktligen fartyg som arbetar med sjömätning, kabelläggning, muddring och konstruktionsarbeten i marin miljö. Sverige har inte uppfattat denna möjlighet utan utesluter sjöfartsstöd för verksamheter av det här slaget med en extensiv utflaggning till närliggande EU-länder som följd.
Sveriges infrastrukturminister vill avvakta den uppdatering av riktlinjerna som kommissionen beslutar om under 2011. När riktlinjerna senast uppdaterades 2004 angavs konkurrensförhållandena inom unionen vara relativt harmoniserade med en ringa frekvens av flaggning mellan medlemsstaterna. Den svenska utflaggningen till omgivande länder har sedan dess varit mycket omfattande. Dels på grund av att Sverige saknar tonnagebeskattning, men också på grund av att landet tolkar möjligheterna till sjöfartsstöd så snävt.
I väntan på besked kring de nya riktlinjerna för olika stödssystem till sjöfartsnäringen vill jag därför ställa följande fråga till kommissionen:

På vilket sätt avser kommissionen förtydliga möjligheterna att motta sjöfartsstöd för fartyg som arbetar med sjömätning, kabelläggning, muddring och konstruktionsarbeten i marin miljö?