Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 1 april 2009

Sorgens dag för Sverige - riksdagen införde en lag för könsneutrala äktenskap
Idag klockan 16 röstade Sveriges riksdag för en lag om könsneutrala äktenskap. Kristdemokraterna var det enda partiet som inte vill införa denna lag. Vi blev nedröstade av 261 ledamöter som röstade för förslaget och 22 som röstade mot - alla som röstade mot var kristdemokrater. Det var 16 ledamöter som avstod och 50 ledamöter som var utkvittade. De som avstod var moderater som hade en egen motion som var likalydande vår resevation. Synd att de inte röstade med oss i slutvoteringen! Idag hade jag oxå en debattartikel inne i Göteborgs - Posten. Ni kan läsa vad som stod i den nedan.

Jag är ledsen idag och upplever detta som en ödesdag för Sverige!

Ny lag om äktenskap intolerant

Lagförslaget om könsneutrala äktenskap har tagits fram under stress och en ohelig allians har bildats mellan S, M, C, FP, V och MP. Risken är att förslaget inte är förankrat och därför ohållbart, skriver kristdemokraterna Stefan Attefall, Yvonne Andersson och Annelie Enochson, inför riksdagens omröstning i dag.
Tyck till om förslaget till ny äktenskapslag
Kommentarer (17)
I dag tar riksdagen ett beslut om en könsneutral äktenskapslag. Vi kristdemokrater menar att det finns en annan, bättre lösning. En lösning som innebär en civilrättslig samlevnadsbalk. Vårt förslag har fått starkt stöd bland annat hos samfundsledare, organisationer och ledarskribenter. Vi är därför förvånade över att så få andra partier hörsammat detta.

Vi kristdemokrater hade som utgångspunkt att vi inte ansåg det befogat att ändra på den äktenskapslag vi har eftersom den fungerat väl under lång tid. Vi har dock lyssnat på alla dem som anser att det är olämpligt och kan upplevas utpekande för homosexuella att vi har två olika lagar (äktenskap och partnerskap) för att reglera ett likvärdigt juridiskt avtal mellan två personer som vill leva tillsammans.

Då har vi ställt oss frågan, kan vi finna en lösning som bygger på respekt för de olika åsikter som finns - både för dem som är för och dem som är emot en könsneutral äktenskapslagstiftning? Dels de som utifrån filosofiska, traditionella eller religiösa bevekelsegrunder betonar vikten av att värna det unika i just relationen mellan en man och en kvinna, dels de som hävdar det faktum, att homosexuella och heterosexuella parrelationer har olika benämningar är en diskriminering.

Fick inte gehör
Vi tror det hade varit bra för Sverige - och för alliansen - om vi hade funnit en lösning på den konflikt som fanns mellan partierna inom alliansregeringen, men som också skär rakt igenom alla partier och hela svenska folket. Tyvärr fick vi inget gehör för detta synsätt i regeringskretsen och blockerade därför regeringen från att lägga något förslag.

I riksdagen fanns det dock konkreta lagförslag framlagda av oppositionen. Detta har inneburit att en ohelig allians har bildats i riksdagens civilutskott mellan S, M, C, FP, V och MP och att ett lagförslag inom utskottets ram tagits fram under stress och på ett sådant sätt att alternativa förslag inte prövats seriöst. Det lagförslag som togs fram har inte remissbehandlats eller varit föremål för någon hearing.

Oseriös beredning
Vår ledamot i civilutskottet begärde också att frågan om en civil samlevnadsbalk skulle studeras närmare genom att experter bjöds in till utskottet för att belysa frågan. Efter påstötningar inbjöds en professor att föreläsa om hur äktenskapslagstiftningen ser ut i Europa - fem dagar efter att utskottet justerat sitt betänkande. Så rädd var utskottets majoritet för att lyssna in avvikande åsikter. Riksdagens beredning av ärendet är således oseriöst.

Föreslår giftermålsbalk
Kristdemokraterna har föreslagit att äktenskapsbalken ersätts med en civilrättslig samlevnadsbalk, förslagsvis kallad giftermålsbalk. Det skulle innebära att alla par som vill gifta sig går till en myndighet och registrerar det juridiska förbundet. Därefter är det upp till varje par att själv välja hur de önskar inrama giftermålet. Det kan vara allt från stort kyrkbröllop till att man nöjer sig med själva registreringen.

Begreppet äktenskap skulle i vårt förslag helt tas bort från lagstiftningen och låta var och en lägga sin definition i äktenskapsbegreppet. Enbart det offentliga kommer att stå för registreringen vilket innebär att den juridiska vigselrätten för exempelvis religiösa samfund upphör.

Därmed skiljer man på den strikt rättsliga ordning som staten ska reglera och äktenskapsbegreppet samt kyrkornas ceremoni som har starka filosofiska, traditionella och religiösa dimensioner.

Avgör egen vilja eller partipiska?
Ledamöter från alla alliansens partier har gett stöd till Kristdemokraternas förslag. Frågan är hur det kommer att se ut vid dagens omröstning i kammaren. Kommer ledamöterna att gå efter sin egen vilja, eller måste partipiskan vina?

Miljöpartiets och Vänsterpartiets partilinje har tidigare varit att försöka få till stånd en civilrättslig äktenskapslagstiftning. Men i sitt nuvarande samarbete med Socialdemokraterna verkar det vara något man helt lägger åt sidan och i stället vill de forcera fram en snabb, men en inte så genomtänkt, lösning.

Att den könsneutrala lagstiftning, som i dag röstas igenom, genomförs i rask takt verkar vara huvudmålet för den oheliga allians som nu uppstått. Risken i en sådan forcerad behandling är att förslaget inte är förankrat och i längden hållbart.

Redan i dag finns det partier som anser att präster ska tvingas viga samkönade par, mot sin vilja. Blir det nästa steg? Det är något som vi Kristdemokrater känner oss djupt oroade över.

Äktenskapet tillhör för många religionsutövningen och därmed är den religiösa aspekten i sig oerhört viktig, liksom att rätten att utöva sin religion värnas. Genom Kristdemokraternas förslag skulle religionsfriheten respekteras och alla människors olika åsikter tillvaratas.

Vår lösning är ett modernt samhälles sätt att hantera olika uppfattningar, samtidigt som man visar respekt för olika synsätt. Den lösning som riksdagen i dag av allt att döma kommer att rösta igenom innebär att ledningar i de andra partierna tillfredsställer starka lobbygruppers åsikter genom att förtrycka andras åsikter.
Under slagord som tolerans kryllar det tyvärr av intolerans.

Annelie Enochson

riksdagsledamot (KD) Göteborg

Stefan Attefall

gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen

Yvonne Andersson

ledamot (KD) riksdagens

civilutskott


Har ni läst så här långt vill jag att ni skall läsa vad RFSL oxå vill nu...de skickade detta presmeddelande idag...nu vill de ha antalsneutral lagstiftning...det var detta som vi varnade för i debatten...dagens tokiga beslut var bara början på de som ville införa homonormen som norm i samhället...läs RFSL´s pressmeddelande och se vad som nu kommer att ske med Sverige...hoppas mina kollegor som idag röstade för en könsneutral lagstiftning inser vilket fel de gjort och vilken boll de satt i rullning! Läs det fetstilat...det räcker....

Öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter
Stockholm 2009-04-01
RFSL UNGDOM & GRÖN UNGDOM


Ta nästa steg - inför samlevnadsbalk!
Idag röstade ni så äntligen för lagen om könsneutrala äktenskap. Det är en viktig reform och ett viktigt steg mot ett samhälle som behandlar alla lika. Tyvärr är juridiskt och ekonomiskt skydd fortfarande, trots dagens kloka beslut, förbehållet vissa former av samlevnad. Vi i RFSL Ungdom och Grön Ungdom tycker att vi kan våga mer! Vi vill så snart som möjligt gå steget längre, och införa en köns- och antalsneutral samlevnadsbalk. Den civilrättsliga samlevnadsbalken ska inte grunda sig i fortsatt separation, som KD förespråkar, utan istället vara en ny lagstiftning där alla samlevnadsformer värderas likvärdigt. Juridiskt och ekonomiskt skydd inte ska vara avhängigt en romantisk, sexuell tvåsamhet.
Efter Moderaternas omsvängning i frågan var endast ett parti i hela Riksdagen emot en könsneutral äktenskapslagstiftning. Och trots socialminister Göran Hägglunds homofobiska och ovetenskapliga uttalanden om att det är bäst att barn växer upp med en mamma och en pappa, och att homosexuella inte ska uppmuntras att skaffa barn, är stödet i vårt land för en könsneutral äktenskapslagstiftning stort. Ni har idag fattat ett beslut som harmoniserar lagstiftningen med folkets åsikter.
Men för oss som representerar två normkritiska ungdomsförbund som aktivt arbetar för att avskaffa heteronormen räcker inte detta. Först och främst är det inte särskilt aktuellt för ungdomar att gifta sig. Det är någonting som finns långt borta vid horisonten, eller något som inte är aktuellt överhuvudtaget. HBTQ-ungdomar idag står istället inför problem som ökade hatbrott, nedläggningen av HBTQ-fritidsgården Egalia i Stockholm och diskriminering i skolan eller på arbetsmarknaden.
Vi står för en nyare, modernare syn på relationer än vad könsneutralt äktenskap innebär. Vi tycker att romantik bör separeras från ekonomi och juridik. Människor lever tillsammans i många olika familjekonstellationer i 2000-talets Sverige. Det handlar om allt från kompisar som delar lägenhet, vänner som bor i kollektiv, syskon som delar boende till andra regnbågskonstellationer. Staten bör inte lägga sig i av vilken anledning människor väljer att bo ihop - och staten bör inte heller premiera vissa, men inte andra.
Vi tycker att det är dags att queertera lagboken. Juridiskt och ekonomiskt skydd bör vara anpassat efter den verklighet människor lever i. Vi vill öppna för möjligheten till ekonomiskt och juridiskt skydd för fler konstellationer än de som omfattas av äktenskaps- och sambolagen idag. Vi vet precis som ni att kärnfamiljsidealet, oavsett om det är samkönat eller olikkönat, är exkluderande och förlegat. Det är dags att förpassa det till historieböckerna och ta steget mot jämlikhet fullt ut!
 
Maria Ferm
Språkrör Grön Ungdom
Felix König
Förbundsordförande RFSL Ungdom

För mer information kontakta:
Maria Ferm, språkrör Grön Ungdom 0734-433378
Felix König, förbundsordförande RFSL Ungdom, 0707-664 664
_______________________________________________