Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 7 maj 2009

Den som är satt i skuld är inte fri - sant ännu mera idag än när det först sades!Denna veckan hade jag inne en artikel i GT om skuldsatta sk evighetsgäldenärer - läs artikeln nedan - bilden ovan är från Konungarnas dal, Luxor i Egypten och har absolut inget med artikeln att göra annat än att de för evighetsgäldenärerna kan kännas lika svettigt och varmt och besvärligt att leva i Sverige som att leva på denna plats....

Skuldfällan får inte bli livstidsdom

”Den som är satt i skuld är icke fri”, sade en tidigare finansminister, och på den punkten ger jag honom rätt. I dagens Sverige riskerar människor att fastna i Kronofogdens register på obestämd tid, med avlägsna möjligheter att återvända till ett normalt liv. Skuldsanering är tänkt att ge dessa svårt skuldsatta människor en sista utväg, men tyvärr finns det alltför många exempel på att den nuvarande lagstiftningen inte räcker till.

Enligt statistik från Kronofogdemyndigheten fanns det under våren 2007 ungefär 27 700 så kallade evighetsgäldenärer i Sverige. En evighetsgäldenär är en person som haft varaktig löneutmätning hos kronofogden i minst tre år för att betala av på sina skulder. Av dessa hade drygt 16 000 haft löneutmätning minst fem år, och cirka 3 000 i minst tio år.

Bakom dessa siffror döljer sig ofta tragiska historier, där livets omständigheter lämnat människor med skuldbördor som de inte klarar av att bära. Detta är människor som inte ens kan hyra en släpkärra eller en videofilm, eftersom de får dras med sin betalningsanmärkning så länge skulden inte är helt återbetald. Skuldsanering kan hjälpa vissa, men uppenbarligen blir många lämnade efter.

För oss kristdemokrater är det viktigt att människor får en rimlig chans att göra rätt för sig. Det är därför nödvändigt att nu reformera lagstiftningen kring preskription av skulder, kreditupplysning och skuldsanering.

En absolut preskriptionstid på femton år bör införas för skulder som varit föremål för löneutmätning, efter vilken skulderna avskrivs. Detta är något som skulle ge ”evighetsgäldenärerna” chansen till ett nytt liv. Reglerna för betalningsanmärkningar bör ändras. För en privatperson ligger anmärkningen idag kvar i 3 år efter det att skulden reglerats. Här krävs en kortare gallringstid, men även en undre beloppsgräns för hur små skulder som kan bilda underlag för en betalningsanmärkning. Dessutom bör skuldsanering kunna beviljas på väsentligt kortare tid än idag, i enlighet med de förslag som den statliga Insolvensutredningen lade fram tidigare i år.

Den invändning som brukar resas mot liknande förslag är att de skulle kunna uppmuntra till riskfyllt lånande, eftersom man vet att skulderna ändå kommer att avskrivas. Den invändningen missar dock målet, eftersom det inte handlar om att avskaffa vare sig löneutmätning eller betalningsanmärkningar. Syftet med förslagen är att förhindra att skuldfällan blir ett fängelse som hindrar människor från att leva produktiva liv. En absolut preskriptionstid skulle dessutom kunna ge kreditgivare ytterligare anledning att vara ansvarsfulla i sin verksamhet.

Redan år 2001 tillkännagav riksdagen för regeringen att man borde se över lagstiftningen på detta område, bland annat genom att överväga en undre beloppsgräns och en kortare gallringstid för betalningsanmärkningar. Sedan dess har tyvärr ingenting hänt. I insolvensutredningens delbetänkande från september 2008 utreds överhuvudtaget inte särskilda åtgärder för att underlätta för evighetsgäldenärernas situation, trots att regeringen fått uttryckliga direktiv om detta. De förslag som ges, och som sägs ska gälla alla typer av gäldenärer, är utformade utifrån näringsidkares förutsättningar och handlar till stor del om att underlätta för personer att komma tillbaka efter konkurs. Regeringen tycker inte att någon särbehandling av evighetsgäldenärer behövs, men jag ser stora behov av detta inte minst genom de personliga kontakter jag har med människor i svåra ekonomiska omständigheter. Jag uppmanar därför regeringen att nu ta itu med dessa frågor. Det behövs en fortsatt utredning och särskilda åtgärder för överskuldsatta, sk evighetsgäldenärer. De människor som hamnat i skuldfällan måste ges en nödutgång.

Annelie Enochson
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Göteborg