Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 13 april 2012

Samvetsfrihet debatterades i riksdagens kammare!

I veckan debatterades mycket i kammaren, bland annat min motion om samvetsfrihet som fick ett positivt bemötande av konstititionsutskottet . KU avslog i sitt betänkande KU14 visserligen min motion om samvetsfrihet – det drabbar i stort sett alla motioner – men med en positiv text: ”De frågor som tas upp i motionerna är av stor principiell vikt och Europarådets parlamentariska församling har i en resolution tagit upp frågor om samvetsfrihet inom sjukvården.”

Det betyder att den som upplever att hans/hennes rätt till samvetsfrihet kränkts kommer att få upprättelse i efterhand om man appelerar till Europadomstolen. Europadomstolens domslut vad gäller samvetsfrihet vägleds nämligen av resolution 1763. Europarådets parlamentariska församlings resolution 1763, som antogs 7 oktober 2010 garanterar samvetsfriheten för vårdpersonal.

När Sverige gick med i EU 1995 blev Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950 svensk lag. I artikel 9 står det om samvetsfrihet .
Artikel 9.

Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet 1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från december 1948 står det i artikel 18 om samvetsfrihet.

Artikel 18.

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Det finns nu alltså hopp för alla läkare, barnmorskor och annan vårdpersonal att göra som övriga Europa dvs kunna avböja att medverka i en abort på grund av sitt samvete. Det borde vara en självklarhet i Sverige men är det alltså inte...hur många vet om detta?