Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 14 januari 2010

Alliansens sjöfartspolitik avancerar!

Igår hade infrastrukturministerna en artikel i GP där hon redogör för nya steg som alliansregeringen tar när det gäller sjöfartspolitiken. Det känns bra att vi utvecklar Sveriges sjöfartspolitik för det är nödvändigt om vi skall ha kvar en svenskregistrerad handelsflotta. Saknar bara en sak....tonnagskatt. De steg som vi nu tar är följande:

1 "Svenskt internationellt fartygsregister för bättre konkurrenskraft.

Svensk sjöfart måste få bättre konkurrenskraft för att kunna konkurrera på en global marknad. Regeringen kommer därför i morgon fatta beslut om att se över vad som krävs för effektiva och konkurrenskraftiga sjötransporter, och kanske framförallt möjlighet att införa ett svenskt internationellt fartygsregister. Detta ger betydligt bättre konkurrensvillkor för svenska rederier.

Regeringen har dessutom givit Tillväxtanalys i uppdrag att genomföra en analys av de näringspolitiska förutsättningarna för det svenska maritima klustret.


2 Effektiviserad besiktning av fartyg.

Ska sjöfarten utvecklas så krävs investeringar och till det lönsamma transporter. Regeringen har därför beslutat att uppdra åt Transportstyrelsen att effektivisera och skapa större flexibilitet för besiktning av fartyg som för svensk flagg. Målsättningen är att arbetet ska ytterligare förenkla och skapa bättre näringspolitiska förutsättningar för rederier som för svensk flagg.


3 Satsning på närsjöfarten.

Regeringen har beslutat att utreda och genomföra EU:s regelverk om inre vattenvägar. När detta är infört kan transportsystemet på de inre vattenvägarna utnyttjas mer kostnadseffektivt och dessutom vara till gagn för miljön.


4 Mindre administration och färre regler.

Regeringen arbetar aktivt med regelförenkling för att minska de administrativa kostnaderna med 25 procent. Under det svenska ordförandeskapets sista ministerrådsmöte beslutades om en allmän inriktning om EU-direktiv om rapporteringsformaliteter vilket innebär minskade administrativa procedurer för fartyg som angör hamn inom EU.


5 Skattelättnader för landansluten el.

Regeringen förbereder ett förslag om skattenedsättning för landansluten el till fartyg i hamn. Idag använder fartyg som ligger i hamn oftast en hjälpmotor som drivs med diesel- eller tjockolja för sin elförsörjning. Detta medför både utsläpp och buller. Med landansluten el kommer avsevärda miljöförbättringar kunna uppnås.


6 Ökad forskning.

För att svensk sjöfart ska utvecklas krävs resurser till forskning. Regeringen har därför kraftigt ökat anslagen till forskning i forskningspropositionen som sträcker sig fram till 2015. Ett av de prioriterade områdena där är miljö och i det sjöfarten. Forskning och utveckling är en viktig komponent för en konkurrenskraftig näring, men också naturligtvis för miljö och säkerhet. Jag ser därför mycket positivt på den satsning som gjorts på Chalmers Lighthouse tillsammans med näringen här i Göteborg.


7 Bättre förutsättningar för rekrytering.

En central fråga för att sjöfarten ska kunna utmärkas av god konkurrenskraft är goda möjligheter att rekrytera kompetent personal till sektorn. Regeringen har därför gett Sjöfartsverket i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram. Till det kommer regeringens övriga åtgärder för att förbättra på arbetsmarknaden samt branschens eget arbete att bli bättre på att attrahera arbetskraft."


.